Öğretmen Diyarı

Dershane Kıyımı Başlıyor

MEB 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren dershaneleri resmen kapatmak için skandal bir uygulamayı devreye sokuyor.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin her ilinden 5’er kişilik ekipler kurarak özel dershaneleri markaja aldığı bildirildi. Güvender Başkan Yardımcı Eyüp Kılcı dershanelerin dönüşüme zorlandığını belirterek, özel ders veren kurumların “Kaçak Ekipler” ile sıkı takibe alındığını söyledi.

 

 

 

EKİPLER İHBAR EDECEK MEB BAHANE BULUP KAPATACAK


Ders­ha­ne­le­rin bir ih­ti­yaç ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kıl­cı, ME­B’­in özel ders is­te­yen­le­re en­gel koy­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. ME­B’­in il­le­re 5 ki­şi­den olu­şan “Ka­çak eki­bi­” kur­mak için ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni açık­la­yan Kıl­cı, “Her ile kur­ma­ya ça­lış­tı­ğı ka­çak eki­bi elin­de pat­lar. Kurs­lar öğ­ren­ci­le­rin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­mı­yor, ve­li­ler de çö­züm yol­la­rı arı­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Kıl­cı, ekip­le­rin ders ve­ren yer­le­ri tes­pit ede­rek ka­pı­ya ki­lit vu­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

 

 

 

Kıl­cı ay­rı­ca ders­ha­ne­le­rin her fır­sat­tı sı­kış­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ‘Ya pes et ya da dö­nü­ş’ di­ye bas­kı­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­tti.

 

 

 

DERSHANELER HURDAYA GİDECEK


Dershanelerden sadece dönüşüme uğrayanların gündemde tutulduğunu belirten Kıl­cı, yak­la­şık 2 bin ku­ru­mun ke­penk in­di­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. Kıl­cı, “Ders­ha­ne olay­la­rı baş­la­dı­ğın­da yak­la­şık 4 bin ders­ha­ne var­dı. Bu sa­yı şim­di­ler­de 3 bin 258’e düş­tü. Bir­çok ders­ha­ne ka­pan­dı. Bu sa­yı hız­la da ar­ta­cak. Ders­ha­ne­ler hur­da­ya gi­de­ce­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 1 Ey­lü­l’­ü sa­bır­la bek­le­dik­le­ri­nin kay­det­ti.

 

 

 

NE ÖĞRETMEN NE ÖĞRENCİ MEMNUN


Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, “Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­mak uğ­ru­na öğ­ren­ci­le­re kurs­lar aç­tı­lar. An­cak ne öğ­ret­men al­dı­ğı üc­ret­ten ne de öğ­ren­ci al­dı­ğı ders­ten mem­nun” dedi.

 

kaynak: "www.milliegitimhaber.com" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol