Öğretmen Diyarı

Soruları açıklamayan ÖSYM\'ye tepkiler artıyor

Sınavdaki hataların üstünün örtüleceği eleştirisini yönelten eğitimciler, daha önceki sınavlarda

birçok hataya imza atan ÖSYM'ye şeffaflık çağrısı yaptı.Türk Eğitim Sen İstanbul İl

Başkanı Hanefi Bostan, ÖSYM'nin 'soru havuzu oluşturma' gerekçesini inandırıcı bulmadı.

"Belli ki bir şeyleri gizleme amacı var. Toplumdan bir şeyler kaçırılmak isteniyor.

Bu onun mesajıdır" dedi. Sınavların kuşkudan uzak olması gerektiğini kaydeden Bostan,

"Mutlaka soruların açıklanması lazım. Denetimden, şeffaflıktan uzak bir sınavın hiçbir anlamı geçerliliği yoktur"

diye konuştu. Bostan, "ÖSYM yanlış soru sorduysa bundan kimin haberi olacak? Nasıl denetlenecek?" diye sordu.

 

GEÇEN SENE 34 HATA YAPTI

 

Final Dershaneleri Rehberlik Uzmanı Serkan Aydın da soruların açıklanmamasının büyük sıkıntı

doğuracağına işaret eti. "İnsanlarda güven

kalmayacak" diyen Aydın, "Dünyanın birçok yerinde sınav soruları görülebiliyor.

Dünya şeffaflaşmaya giderken bizde kapalı bir hal alması anlaşılır gibi değil.

Sadece geçen yıl ÖSYM'nin yaptığı 34 hata vardı" dedi. Öğrencilerin sınav sorularının yanlış olduğunu fark edip

ÖSYM'ye bildirdiğini hatırlatan Aydın, "Eğer sorular açıklanmazsa öğrenciler bu hataları fark edemeyecek.

Bu da infial oluşturur" uyarısı yaptı.

 

KURUM ŞAİBELİ HALE GELDİ

 

Türk Eğitim -Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise 2010 yılında patlak veren KPSS skandalından sonra

ÖSYM'nin ciddi bir leke aldığını belirtti. "Böylesine şaibeli hale gelmiş bir kuruluşun bu şaibeden kurtulması ve

eski itibarını yeniden kazanması için her şeyiyle şeffaf olması lazım.

'Soruları açık-larsak soru havuzu oluşturamayız' şeklindeki gerekçe çok saçma" dedi.

 

MEB İlköğretim eski Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir ise "Modern yönetimin özellikleri saydamlık,

hesap verilebilirlik, kamuoyu kontrolüdür. Soru varsa o soruları öğrenciler ve öğretmenlerin bilme hakkına sahiptir.

Aynı şekilde kamuoyu için de geçerli" tespitinde bulundu. Eğitim Uzmanı Murat Aydın da

"Soruların yayınlanmayacağı açıklaması sınava giren adaylarda, velilerde ve eğitimcilerde itiraza sebep olacaktır.

Sınav sorularının yayınlanması şeffaflık açısından çok önemlidir ve umarım soruların tamamının yayınlanma kararı alınır" dedi.

 

SORULARDA HATA OLURSA KİM BİLECEK?

 

Fem Yayınları Rehberlik Koordinatörü Faruk Ardıç soruların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından

sınavda tespit edilen hatalı soruların iptal edildiğine dikkat çekti. Ardıç,

"Fakat bu uygulamayla sorularda hata olup olmadığını kamuoyu hiçbir zaman bilemeyecektir.

Sorular açıklanmayınca yanlış soru olabileceği algısı devam edecektir" dedi. Kontrol mekanizması olmamasının

ÖSYM'nin şeffaflık politikasıyla örtüşmediğini belirten Ardıç şunları ekledi:

"Denetime açık her uygulama insanlarda demokrasi bilincini geliştirecektir.

Sınava giren tüm adaylarda temel beklenti 'Sorularda hata olursa, kim bilecek?' şeklindedir"

 

Hataları ÖSYM değil dışarıdaki hocalar çıkardı

 

Uğur Ders-ha-ne-le-ri Reh-ber-lik Ko-or-di-na-tö-rü Tur-gay Po-lat, so-ru-la-rı açık-la-ma-ma-nın bi-lim-sel bir alt ya-pı-sı-nın ol-du-ğu-nu ve dün-ya-da ba-zı ül-ke-ler-de de uy-gu-la-ma-nın bu yön-de ol-du-ğu-nu ha-tır-lat-tı. Po-lat, "An-cak Tür-ki-ye-'de geç-miş-te ya-pı-lan sı-nav-la-ra bak-tı-ğı-mız za-man sü-rek-li ha-ta-la-rın ol-du-ğu-nu bi-li-yo-ruz. Ve ha-ta-la-rı da ÖSYM ta-ra-fın-dan de-ğil dı-şa-rı-da-ki ho-ca-la-rın or-ta-ya çı-kar-dı-ğı-nı gö-rü-yo-ruz. Eğer sen şim-di so-ru-la-rı açık-la-ma-ya-ca-ğım di-yor-san o za-man so-ru-la-rı sak-lı-yor-sun al-gı-sı olu-şu-r" de-di. Tür-ki-ye-'nin bu uy-gu-la-ma-ya ha-zır ol-ma-dı-ğı-nı kay-de-den Po-lat, "Tam ter-si-ne da-ha şef-faf ol-ma-lı. Açık-lan-ma-ma-sı-nı doğ-ru bul-mu-yo-rum. Za-ten bir sü-rü iti-raz ola-cak. Do-la-yı-sıy-la ÖSYM da-ha faz-la sı-kın-tı ya-şa-ya-cak. ÖSYM so-ru ban-ka-sı oluş-tur-mak is-ti-yor-sa Tür-ki-ye-'de so-ru ha-zır-la-yan uz-man-lar-dan so-ru is-ter-si-n" di-ye ko-nuş-tu.

 

NESRULLAH SONAY

 

\"Bugün\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim