öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

MEB\'e TEOG Puanları İtiraz Başvurusunda Patlama

Aynı sınıfta, aynı dersten, aynı 6 soruyu yanlış yapan öğrencilere sistemin ‘ikili kopya’ kabul edip sıfır verdiği ortaya çıktı. Binlerce öğrenci MEB ’e itiraz başvurusu yaptı.

 

Bugün'ün haberine göre; Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sınavı (TE­OG) 29 Ni­san 2014’te ya­pıl­dı. So­nuç­lar 11 Ha­zi­ra­n’­da açık­lan­dı. 4 Tem­muz'da okul­la­rın kon­ten­jan­la­rı­nın du­yu­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan 7 Tem­muz'da yer­leş­tir­me esas pu­an­la­rı ilan edi­le­cek. Li­se ter­cih­le­ri 31 Tem­muz - 8 Ağus­tos ara­sın­da ya­pı­la­cak.

 

So­nuç­la­rı 22 Ağus­tos'ta açık­la­na­cak. An­cak yer­leş­tir­me­le­re az bir sü­re ka­la on bin­ler­ce öğ­ren­ci ya­şa­dı­ğı mağ­du­ri­yet­ten do­la­yı­ MEB Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne baş­vur­du. Ge­rek­çe­si ise pu­an­la­rın oto­ma­tik ola­rak he­sap­la­ma­sın­da uy­gu­la­nan yön­tem­de tes­pit edi­len ha­ta!

 

DE­RE­CE YA­PAN ÖĞ­REN­Cİ­YE SI­FIR VE­RİL­Dİ

 

İs­tan­bul Zey­nep Ka­mil Or­ta­oku­lu­’n­da 8. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri İl­kay Öl­ge ile Bu­se Uzu­noğ­lu, sis­tem mağ­dur­la­rın­dan sa­de­ce iki­si. 14 ya­şın­da­ki İl­kay Öl­ge­’nin an­ne­si Hu­ri­ye Öl­ge oğ­lu­nun eği­tim ha­ya­tı bo­yun­ca ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni oku­lun­da de­re­ce yap­tı­ğı­nı an­la­ta­rak, “E-okul sis­te­miy­le so­nuç­la­ra bak­tı­ğı­mız­da ade­ta yı­kıl­dık. Oğ­lu­mun tüm ders­le­ri çok iyi ama İn­gi­liz­ce­si sı­fır ola­rak gö­rü­lü­yor­du­” di­ye ko­nuş­tu.

 

KOP­YA ÇEK­ME­Sİ İM­KAN­SIZ

 

He­men An­ka­ra­’ya ME­B’­e gi­den an­ne Öl­ge, “Bi­zi 1100. sı­ra­ya al­dı­lar. Sı­na­vın de­ğer­len­di­ril­di­ği Ye­ni­lik ve Eği­tim Tek­no­lo­ji­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne iti­raz baş­vu­ru­su yap­tım. Ora­da­ki bir yet­ki­li öğ­ren­ci­nin iki­li kop­ya mu­ame­le­si gö­rüp bu yüz­den no­tu­nun sı­fır ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni söy­le­di. Yet­ki­li bu du­rum­da çok sa­yı­da öğ­ren­ci ol­du­ğu­nu ve Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­’ne baş­vur­mam ge­rek­ti­ği­ni de be­lirt­ti­” de­di.

 

Oğ­lu­nun ce­vap ka­ğı­dı­nın ay­nı sı­nıf­ta sı­na­va gi­ren sı­nıf ar­ka­da­şı Bu­se Uzu­noğ­lu­’nun­ki ile de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni be­lir­ten an­ne Öl­ge şöy­le ko­nuş­tu, “İ­kisi­ de ba­şa­rı­lı ço­cuk­lar. Ay­rı­ca ay­nı sı­nıf­ta­lar ama otur­ma plan­la­rı fark­lı. Sı­nav­da bi­ri en ön­de öte­ki en ar­ka sı­ra­lar­da otur­du. Bu şe­kil­de kop­ya çek­me­si im­kan­sız.”

 

KI­ZIM BU YÜZ­DEN HEM­Şİ­RE OLA­MA­YA­CAK

 

Bu­se­’nin an­ne­si Gü­ner Uzu­noğ­lu da kı­zı­nın Ana­do­lu Sağ­lık Mes­lek Li­se­si­’n­de oku­yup hem­şi­re ol­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Uzu­noğ­lu, “Kı­zım bir­çok dal­da ba­şa­rı­lı. Ders­le­ri­nin ya­nın­da iyi de bir bas­ket­çi ve at­let­tir. Çok sa­yı­da de­re­ce­si bu­lu­nu­yor. Kı­zı­mın ba­ba­sı öl­dü. Ken­dim oku­ya­ma­dım emek­li maa­şım­la hem ge­çi­ni­yo­rum hem de ço­cuk­la­rı­mı okut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. An­ka­ra­’ya git­tim iti­raz di­lek­çe­mi ver­dim. İl­gi­li mah­ke­me­ye baş­vur­dum. Git­ti­ği­miz ku­rum çok ka­la­ba­lık­tı. Hep­si de ay­nı şi­ka­yet için ora­da bu­lu­nu­yor­du.”

 

Veliler Ankara’ya akın etti

 

Bu­na gö­re ay­nı sı­nıf­ta sı­na­va gi­ren iki öğ­ren­ci ay­nı ders­ten ay­nı 6 so­ru­yu yan­lış ya­par­sa sis­tem bu­nu ‘i­ki­li kop­ya­’ ola­rak ka­bul edip pu­an­la­rı he­sap­lan­mı­yor. Bu da her iki öğ­ren­ci­nin o ders­ten sı­fır al­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Sı­nav so­nuç­la­rıy­la ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­yan 10 bin­ler­ce öğ­ren­ci ve­li­le­ri iti­raz için Ba­kan­lı­ğın yo­lu­nu tut­tu. İti­raz için An­ka­ra­’ya gi­den ve­li­ler yol mas­raf­la­rı­nın ya­nı sı­ra iti­raz baş­vu­ru­su ve mah­ke­me için de 250 li­ra öde­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dı.

 

MEB SES­SiZ KAL­DI

 

Öte yan­dan MEB, ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rı­ cevapsız bı­rak­tı. Ula­şı­lan il­gi­li bi­rim­ler açık­la­ma yap­mak­tan ka­çın­dı.

 

Tutanak tutulur

 

Sı­nav sü­re­sin­ce sı­nıf­ta iki gö­zet­men öğ­ret­me­nin bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan an­ne Öl­ge, kop­ya­ya iliş­kin her­han­gi bir tu­ta­na­ğın bu­lun­ma­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, ‘Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu­nun gi­bi on bin­ler­ce mağ­dur öğ­ren­ci­ni­n’ ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.  

 

40-50 PUA­NI KE­Sİ­LE­CEK

 

Öl­ge, “Ço­cu­ğu­mun psi­ko­lo­ji­si­ni boz­du. 40-50 pua­nı ke­sil­di. Nor­mal­de iyi bir li­se­ye yer­leş­me­si ge­re­kir­ken, dü­şük ka­li­te­de bir oku­la ka­yıt ola­cak. Mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si ge­re­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

Hatalı soru sınavın yürütmesini durdurdu

 

An­ka­ra 13. İda­re Mah­ke­me­si 8’n­ci sı­nıf­lar için ya­pı­lan 1’n­ci dö­nem TE­OG sı­na­vı­nın ha­ta­lı so­ru­lar ne­de­niy­le yü­rüt­me­si­ni dur­dur­ma ka­ra­rı ver­di. Ge­liş­me­yi Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı açık­la­dı. Böl­ge İda­re Mah­ke­me­si­’ne iti­raz baş­vu­ru­su ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan­lık açık­la­ma­sın­da dört so­ru­nun ha­ta­lı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da “Üst mah­ke­me­nin ka­ra­rı­na gö­re, sı­nav so­nuç­la­rı ilan edi­le­cek­tir" de­nil­di.

 

 

 Samanyolu

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...