Öğretmen Diyarı

MEB\'den Ortak Sınavlarla İlgili Genelge

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 39339088/480/3511492 22/11/2013

Konu: Ortak Sınavlar

GENELGE

2013/33

 

28 Kasım 2013 Perşembe ve 29 Kasım 2013 Cuma günü 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı ortak sınavlar, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her iki günde üç ders yazılısı bir oturum olmak üzere iki oturum halinde, her bir ders yazılısı için saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

Her bir ders yazılısı için sınav süresi 40'ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi

30'ar dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı sınavsüresi 55'er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden ders yazılıları arası dinlenme süresi 15'er dakika olabilecektir.

2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak sınavlarınınsınav öncesi hazırlıklarında ve sınav uygulamasüreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Bu sebeple;

 

A- İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından:

 

1. Sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacaktır.

 

2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacaktır.

 

3. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.

 

4. Sınav yapılacak okullara, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya eğitim denetmenlerinden bir kişi veya uygun görülen okul müdürlerinden bir kişi "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilecektir. Bina sınavsorumluları görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alarak,sınavdan sonra hazırlayacakları raporları İl Sınav Koordinasyon Kuruluna ileteceklerdir. İl Sınav Koordinasyon Kurulunca incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar etg_sinav@meb.gov.tr ve ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

5. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenlerin kendi okulları haricinde görevlendirmelerine ve görevlendirilenöğretmenlerin branşlarının yazılısı yapılan derslerle aynı olmamasına dikkat edilecektir.

 

Özel durumlar nedeniyle kendi okulunda sınava giremeyen, sınava girmesi için başka bir okula yerleştirmesi yapılan öğrencilerinöğrenim gördükleri okulun idarecilerinden birinin de sınavın yapıldığı okulda bina sınavkomisyonunda görevli olması hususuna dikkat

edilecektir.

 

 

7. Özel okullarda yapılacak sınavlar için Bakanlığımız kadrolu öğretmenlerinin bina sınav komisyonu, salon başkanı, gözetmen olarak görevlendirilmeleri ve sınav yapılan özel okulun yöneticilerinden olmak üzere üç idarecinin/öğretmenin de bina sınav komisyonuna yardımcı olacak şekilde bina da bulunması sağlanacaktır.

 

8. Sınav öncesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ve okul müdürlüklerinde yapılacak toplantılara gerekli önem verilecek bütün ilgililerin toplantılara katılmaları ve salon görevlilerinin bilgilendirme toplantılarının da sınavdan bir gün önce yapılması sağlanacaktır.

 

9. Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin durumları, Rehberlik Araştırma Müdürlükleri (RAM) tarafından sisteme işlenemeyen sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin durumları ve Açık ÖğretimOrtaokulu öğrencilerinden sınava girme talebinde bulunan öğrencilerin durumları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde veya hastanede gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır.

 

Ayrıca 27 Eylül 2013 tarihinden sonra okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin,

28-29 Kasım 2013 tarihindeki ortak sınavlara nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır.

 

e-Okul sisteminden alınan verilerde 27 Eylül 2013 tarihinden sonra yeni açılan okulların olduğu tespit edilmiştir. Bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla 27 Eylül 2013 tarihinden sonra e-okul sisteminde kayıt işlemlerini yapan okullara yedek sınav evrakı gönderileceğinden, söz konusu öğrencileröğrenim gördükleri okullarında sınava gireceklerdir. Gönderilen cevap kağıtları öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderildiğinden öğrenci bilgilerinin yazılması ve kodlanması hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Yedek sınav evrakı ile sınava alınacak öğrencilerin sınava girecekleri salon ve sıra numaraları ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kura numarasına göre belirlenerek sınavdan önce ilgili okul müdürlüklerine ulaştırılacak olup, yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır.

 

10. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri 27 Eylül 2013 tarihinde e- okul sistemine kayıtlı verilere göre yapıldığından, sınava girecek öğrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayıtlı oldukları yabancı dil dersinden sınav evrakı gönderilecektir. Ancak bu öğrenciler halen kayıtlı oldukları okulda öğrenim gördükleri yabancı dil dersinden sorumlu olacaklardır. Bu nedenle, sınav evrakındaki yabancı dili ile öğrenim gördüğü zorunlu yabancı dili farklı olan öğrenciler, bu durumu beyan etmeleri halinde tutanak tutulmak suretiyle yedek soru kitapçığı ile sınava alınacaktır.

 

11.Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.

 

12. Her bir ders sınavı için sınav salonlarına 20 şer öğrenci yerleştirilmiş olup öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına)

20'şer sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının olduğu bilinmektedir. Bu okulların sınavdan önce tespit edilip bu tür okullar için 1 salonda sınava girecek olan öğrenciler için 2

salon planlamasının yapılması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.

 

13. Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan öğrenciler ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.

 

14. Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip edeceklerdir.

 

 

B- Okul müdürlükleri tarafından:

 

1. Sınav evrak kutularını teslim alan bina sınav komisyonu sınav tamamlanıncaya kadar geçen süre içerisinde her türlü güvenlik tedbirlerini almak ve bu aşamaları tutanakla belgelendirmek zorundadırlar.

 

2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

 

3. Sınıf öğrenci yoklama listelerini e-Okul sisteminden alarak, öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilmesini sağlayacaklardır.

 

4. Öğrencilerin yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamaları sağlanacaktır.

 

Sınav yapılacak olan salonların (sınıfların) duvarlarında eğitime yardımcı materyal bulunan okullar, sınav günlerinde bu materyallerin üzerinin kapatılmasını sağlayacaktır.

 

5. Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler ilk ders yazılısı

için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alınacaktır.

 

6. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

 

7. Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşetlerin üzerinde etiketle ait olduğu ders belirtilmiştir. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Ancak her bir ders için hazırlanan sınav güvenlik poşetlerinde yazan etiketlerdeki sınav saatleri dikkate alınmayarak; yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her bir ders yazılısı için saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacaktır.

 

Farklı sınava ait sınav evrakının bulunduğu poşetlerin kendi dersi haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

 

8. Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan, isteyen öğrenci çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

 

9. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav

evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de bu tutanakları imzalayacaktır.

 

10. Soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav tamamlandıktan sonraki Pazartesi gününden itibaren soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

 

11. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri "GİRMEDİ" şeklinde yazılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin bilgisini içeren salon yoklama listesi, salonda görevli öğretmen tarafından bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin alınması sağlanacaktır. Salon yoklama listesi görevli öğretmen tarafından tekrar sınavın yapıldığı salona götürülerek sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılmak suretiyle sınav evrakları teslim alınacaktır. Bina komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde girmedi olarak yazılan öğrenci bilgisi gün içerisinde e-okul sistemine işlenecektir.

 

Yine özel durumlar nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler

(adı, soyadı, T.C. numarası) ilgili okul idarecisi tarafından e-okul sistemine işlenecektir.

 

C- Engelli öğrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

 

1. Sınavlarda engelli öğrencilerimizin sorun yaşamaması için merkezde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, il/ilçelerde milli eğitim müdürlükleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri müdürlükleri (RAM) ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında engelli öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamasına dikkat edilecektir.

 

2. Sınavlarda engelli öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek kodlayıcı ve okuyucu öğretmenler, öğrencinin engeline göre, matematik dili okumayı bilen ve öğrencinin okuduğu yabancı dile uygun alanlardan seçilecektir.

 

Görevlendirilen öğretmenlerin telaffuzunun düzgün olmasına dikkat edilecektir.

 

3. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

 

4. Sınavda özel hizmet almasını gerektirecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için ortak sınavlar e-kılavuzunun 7. maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

 

5. İşitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenlerin görevlendirilmesine çalışılacak ancak bu öğretmenlerin yazılısı yapılacak ders branşında olmamalarına dikkat edilecektir.

 

6. Yerleştirme işlemleri 27 Eylül 2013 tarihinde e-okul sisteminde yer alan verilere göre yapıldığından, RAM modülüne bu tarihten sonra özür durumları ve tedbir hizmetleri işlenen öğrenciler için gerekli tedbirler il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullar tarafından alınacaktır. Okullarda yapılacak görevlendirmelerde bu hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

 

Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında

sürekli olarak yayınlanacaktır. Adayların, velilerin ve okul yöneticilerinin sözü edilen internet sayfasını takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda "MEB İLETİŞİM MERKEZİ-ALO 147"hattına başvurmaları gerekmektedir.

 

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Nabi AVCI

Milli Eğitim Bakanı

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol