Öğretmen Diyarı

Yöneticilikte 4 Yılı Dolmayanlar İçin önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kafa karışıklığı yaptığı iş ve işlemlere de aynen yansıyor. 27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen yazıda; müdür norm kadrosu aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları öğrenci sayısı en fazla olana müdürlük kadrosu verilmesi istenmiştir. Bununla beraber, aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden farklı belirlenmesi gerektiği de vurgulanmıştır. Halihazırda okul dönüşümünden kaynaklı norm fazlası olan, yöneticilikte çalışma süresi 4 yılı bulmamış çok sayıda idarecimiz mağdur olmak üzeredir. Anadolu Eğitim Sendikası KHK ve yönetmelik değişikliklerine aykırı olarak gelişen bu duruma sessiz kalmamıştır. *Konuya ilişkin MEB İKGM ‘ne yaptığımız başvurunun gereği olarak yanlıştan dönülmez ise mağduriyet yaşayabilecek idarecilerimizin hakkını yargı önünde arayacağımız bilinmelidir.

*Bakanlık başvurumuz ektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi

TARİH: 30.06.2014

SAYI: 766-14/2628

Konu: 4 Yıllık Görev Süresi Sürmekte Olan İdareciler

İlgi: a) 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik

c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 2014

d) 27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen ya

TC

Milli Eğitim Bakanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

Okul dönüşümleri sürmekte ve normlar yeniden hesaplanmakta iken yalnızca öğretmenler değil, idareciler de farklı boyutlarda etkilenmektedir. Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler çerçevesinde yapılması gereken bazı iş ve işlemlerde mevzuatla uyumsuzluk da göze çarpmaktadır. Bu uyumsuzluğun çarpıcı bir örneği görevde 4 yılını doldurmamış yöneticilerin görevlerinin sona erdirilmesidir. Genel Müdürlüğümüz tarafından valiliklere gönderilen 27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu yazı, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Uygulanması halinde pek çok davaya konu olacak şekilde hak kayıpları söz konusu olacaktır. Şöyle ki:

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 . maddesindeki geçici madde ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri bölümüne eklenen geçici 10 maddenin 8. Fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”denilmektedir.6528 sayılı kanuna göre 14/03/2014 tarihi itibari ile 4 yıllık görev süresi bitenlerin görevleri sona erer,4 yıllık görev süresi dolmayanların ise ,4 yıllık görev süresinin bittiği tarihin ilk ders yılının sonra ermesi ile görevleri de sona erer.Bu sürenin hesabı için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 2014 ‘Ün 3.1 maddesinde 14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınması olarak belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in Yöneticilik görev süresi hesaplanması bölümü MADDE 24 2ün 1. Fıkrasında “Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür ”denilmiştir. Bu hüküm ile okul veya kurum yöneticilerinin aynı unvan ile yaptığı görevinde 4 yıllık süresinin dolması ile bulunduğu kurumda yöneticilik görevleri biter. Aynı yönetmeliğin GEÇİCİ MADDE 1 ‘in 1. Fıkrasında da “Aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” Denilerek dört yıl süresi dolduktan sonraki eğitim-öğretim yılının bitimi ile yöneticiliklerin düşmesi gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in Geçici madde 1’in 2. Fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.”hükmü ile görev süresi biten yöneticilere yerlerine atama yapılana kadar görev yapma hakkı tanınmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in Yönetici norm kadrosunda değişiklik başlığındaki 30. Maddenin 1. Fıkrasında “İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.” Denilmesi ile okullarında yönetici norm kadrosunun düşmesi ile o andaki yöneticinin görev sürelerinin ders yılının bitmesi ile biteceği söylenmektedir. Bununla beraber dönüştürülen eğitim kurumlarındaki yöneticiler başlığındaki GEÇİCİ MADDE 3’ün 1. Fıkrasında “Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.” Diyerek aynı yönetmelikle, okulları hangi okul statüsüne geçse de eski yöneticilerinin 4 yıllık görev süresinin dönüştürülen okulda tamamlaması öngörülmüştür.

27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen yazıda; müdür norm kadrosu aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları öğrenci sayısı en fazla olana müdürlük kadrosu verilmesi istenmiştir.Bununla beraber, aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden farklı belirlenmesi gerektiği istenmiştir.

Bu kanun ve mevzuat hükümlerince ;

Dönüştürülen bazı okul ve kurumlarda yöneticiler norm fazlası olmuştur. Aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarındaki dört yılık süresi dolmamış yöneticilerin normal öğretmen olarak tercih yapılması istenmiştir. Fakat, hem 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği hem de Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik gereği yöneticilerin görev sürelerinin bitmesinde esas olan süre 4 yıllık yöneticilik vazifeleridir. Dört yıllık görev süresi bitmeyen dönüştürülen okuldaki yöneticilerin belirttiğimiz mevzuat gereğince dönüştürülen okullarda görev sürelerini tamamlaması gerekmektedir.

Yukarıda özetlenen nedenlerle; bulunduğu kurumda okul dönüşümleri sonucunda norm fazlası olan yöneticilerinin mağdur edilmemesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.

Cansel GÜVEN

 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim