Öğretmen Diyarı

Mülakatlı öğretmen atamasına sendikalardan tepki

Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya ha­zır­la­nan hü­kü­met, öğ­ret­men­le­ri de mü­la­kat yo­luy­la Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı (MEB) bün­ye­si­ne ala­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­cak KPSS şar­tı aran­mak­sı­zın öğ­ret­men­le­rin MEB kad­ro­la­rı­na söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na sen­di­ka­lar tep­ki­li. “Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin KPSS şar­tı ol­mak­sı­zın sa­de­ce söz­lü sı­nav­la atan­ma­sı­na kar­şı­yı­z” di­yen Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ve Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan 310 bin öğ­ret­me­nin var ol­du­ğu­nu ve yıl­lar­dır KPSS’­ye ha­zır­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.


Sa­de­ce 34 öğ­ret­me­nin ata­ma­sı ya­pıl­ma­dı­ğı için in­ti­har et­ti­ği­ni ak­ta­ran Kon­cuk, “Do­la­yı­sıy­la önü­müz­de böy­le­si­ne bü­yük bir prob­lem var­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni ata­man doğ­ru de­ğil. Kal­dı ki ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri de mağ­dur ola­cak. Bu söz­lü sı­nav­la ata­na­cak­lar şim­di­den bel­li. Eğer tor­pi­li yok­sa o da ata­na­ma­ya­ca­k” de­di.


Sİ­YA­Sİ KRİ­TER ET­Kİ­Lİ OLUR


Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ün­sal Yıl­dız, mü­la­kat­la öğ­ret­men alı­mı­nın ke­sin­lik­le doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.


Yıl­dız, “Sı­na­vı ya­pan ki­şi­le­rin ken­di si­ya­sal ter­cih­le­ri­nin et­ki­de bu­lu­na­ca­ğı bir kri­te­ri esas al­mak par­ti­zan­lı­ğın ula­şa­ca­ğı en son rad­de olur. Öğ­ret­men­lik mes­le­ği baş­ka mes­lek­ler gi­bi de­ğil­dir. Dı­şa­rı­da ata­ma bek­le­yen yüz­ bin­ler­ce öğ­ret­men var. Hem bun­la­rın hem de ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­nin ka­yıt­sız şart­sız ata­ma­sı ya­pıl­ma­lı. Bu­gün mü­la­kat­la ya­pı­lan ida­re­ci ata­ma­la­rı­na ba­kın. Sa­de­ce bir sen­di­ka­nın men­sup­la­rı atan­dı. Ge­ri ka­lan hiç­bir sen­di­ka­nın üye­si atan­ma­dı. Her ne ka­dar ya­zı­lı sı­nav­dan çok yük­sek al­ma­la­rı­na rağ­men ida­re­ci ola­ma­yan bin­ler­ce öğ­ret­men var. Ay­nı şey öğ­ret­men ata­ma­sı için ge­çer­li ola­ca­k” de­di.


Ders­ha­ne­le­rin son 10 yıl­da iki kat art­tı­ğı­nı da anım­sa­tan Yıl­dız, “Gi­din ba­kın dev­let okul­la­rı­na. Açı­lıp ka­pan­mak­ta zor­luk çe­ki­yor. Elek­tri­ğin­de, su­yun­da, per­so­ne­lin­de, gü­ven­li­ğin­de, altya­pı­sın­da so­run var. La­ba­ra­tu­va­rı yok. Eğer ka­mu­nun kay­na­ğı var­sa ön­ce bu so­run­la­rı hal­let­si­n” di­ye ko­nuş­tu.


Sokağa çıkarız


İsmail Kon­cuk, bu ka­ra­rı alan­la­rın mil­le­tin yü­zü­ne ba­ka­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye­’de cid­di ger­gin­lik ya­ra­tır. Mü­la­kat­la ata­ma yap­mak akıl kâ­rı de­ğil. Sen­di­ka ola­rak şid­det­le kar­şı­yız. Eğer uy­gu­la­nır­sa hem so­ka­ğa çı­ka­rız hem yar­gı yo­lu­na baş­vu­ru­ruz. Eğer iç hu­kuk yol­la­rı tü­ke­nir­se Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne (AİHM) gi­de­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.


ATA­MA YÖN­TE­Mİ BEL­Lİ


Tür­ki­ye­’de öğ­ret­men ata­ma yön­te­mi bel­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti: “Öğ­ret­men­le­rin KPSS’de ala­cak­la­rı P10 pu­anı­na gö­re ata­ma­sı ya­pı­lır. Bu yön­tem dı­şın­da her­han­gi bir öğ­ret­men gru­bu­na bir baş­ka ay­rı­ca­lık ta­nı­mak ka­nu­nen müm­kün de­ğil. Ana­ya­sa­’nın eşit­li­ği sağ­la­yan 10. mad­de­si or­ta­da du­rur­ken ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni baş­ka bir sis­tem­le ata­man hu­ku­ken müm­kün de­ğil. Bu­nu yap­mak için ak­lı­mı­zı pey­nir ek­mek­le ye­miş ol­mak ge­rek. Bı­ra­kın uy­gu­lan­ma­sı böy­le bir şe­yi dü­şün­mek bi­le abes­le iş­ti­gal­dir. Dur­duk ye­re ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı gi­bi an­lam­sız bir ka­ra­rı alan hü­kü­me­ti ak­lise­li­me da­vet edi­yo­rum.”


NESRULLAH SONAY - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol