Öğretmen Diyarı

Varisten korunmanın 15 yolu

Es­te­tik ve sağ­lık açı­sın­dan cid­di so­run­la­ra ne­den olan va­ris ka­dın­la­rın ço­ğu­nun or­tak kâ­bu­su. Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si Uz­ma­nı Doç. Dr. Meh­met Ümit Er­ge­noğ­luva­ris­ten ko­run­mak için 15 adım­dan olu­şan ev re­çe­te­si yaz­dı:

KA­BIZ­LIK­TAN KO­RU­NUN

Ağır­lık­lı ola­rak lif­li gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si; ba­ğır­sak­la­rın te­miz ol­ma­sı ve ka­bız­lı­ğın ön­len­me­si açı­sın­dan et­ki­li­dir. Ka­bız­lık­ta, va­ris ge­li­şi­mi top­lar­da­mar­la­ra bi­nen yük ne­de­niy­le hız­la­nır.

YÜ­RÜ­YÜN VE Bİ­SİK­LE­TE Bİ­NİN

 Yü­rü­me, yüz­me ve bi­sik­le­te bin­me özel­lik­le do­la­şı­mın sağ­lık­lı ol­ma­sı açı­sın­dan fay­da­lı eg­zer­siz­ler­den­dir.

DAR KE­MER VE PAN­TO­LON YA­SAK

Dar giy­si­ler­den uzak du­run. Bu tür giy­si­ler, sağ­lık­lı do­la­şı­ma en­gel ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le, bel böl­ge­sin­de yap­tı­ğı ba­sı ne­de­niy­le dar ke­mer ve dar pan­to­lon­dan sa­kı­nın.

TV İZ­LER­KEN BA­CAK­LA­RI KAL­DI­RIN  

TV sey­re­der­ken ve­ya ki­tap okur­ken, ba­cak­la­rı­nı­zı yu­ka­rı kal­dı­rın, do­la­şı­ma kat­kı­da bu­lu­nun.

BOL BA­LIK Yi­YiN

Ba­lık, ta­ze seb­ze ve mey­ve içe­ren gı­da­lar ile den­ge­li şe­kil­de bes­le­nil­me­li­dir. Ta­ze lif­li seb­ze ve mey­ve­le­rin tü­ke­til­me­si sa­ye­sin­de da­ha az oran­da ka­bız ka­lın­mak­ta ve bu­na bağ­lı ola­rak top­lar­da­mar­lar da­ha sey­rek ola­rak de­for­me ol­mak­ta­dır.

Kiraz damarlara iyi gelir

Ki­raz, bö­ğürt­len gi­bi mey­ve­ler bol­ca tü­ke­til­me­li. Her iki mey­ve, sa­de­ce ya­kın­ma­la­rın azal­ma­sı­nı sağ­la­mak­la kal­maz, has­ta­lı­ğın ön­len­me­si ko­nu­sun­da da et­ki­li­dir.

Zencefille dost olun

Ay­rı­ca zen­ce­fil, so­ğan ve sa­rım­sak tü­ke­til­me­si de va­ris te­da­vi­sin­de fay­da­lı­dır.

Bacak bacak üstüne atmayın

Uzun sü­re ayak­ta sa­bit ola­rak ve­ya otur­ma po­zis­yo­nun­da kal­ma­yın. Ba­cak-ba­cak üs­tü­ne at­ma po­zis­yo­nun­dan uzak du­run. Ağır eş­ya kal­dır­ma­yın. Tüm sa­yı­lan bu du­rum­lar­da, ba­cak bal­dır kas pom­pa­sı ye­ter­li ola­rak ça­lış­ma­mak­ta­dır.

Şekerle ve tuza düşman olun

Şe­ker, don­dur­ma, kı­zar­mış gı­da­lar, cips, tü­tün ve tu­zun aşı­rı tü­ke­ti­min­den uzak du­rul­ma­lı.  

Sakın kilo almayın

Obe­zi­te ve­ya aşı­rı ki­lo al­ma du­rum­la­rın­da, ba­cak­lar­da top­lar­da­mar sis­te­mi­ne bi­nen yük ar­tar. Bu­na bağ­lı ola­rak, da­ha ko­lay bir şe­kil­de va­ris ge­li­şir.

Bacaklara soğuk duş

Ara­lık­lı ola­rak ba­cak­la­rı­nı­za so­ğuk duş­la ma­saj ya­pın. Bu, sağ­lık­lı do­la­şım için et­ki­li ve ge­rek­li­dir.

Bacaklar 20 dakika dinlensin

 Gün­de en az bir de­fa, her iki ba­ca­ğı­nı­zı kalp se­vi­ye­ni­zin üze­ri­ne çı­ka­rıp, 20 da­ki­ka sü­re ile ayak­la­rı­nı­zı din­len­di­ri­niz. Bu sa­ye­de, yer çe­ki­mi ne­de­niy­le ba­cak top­lar­da­mar­la­rın­da olu­şan kan bi­rik­me­si en­gel­len­miş olur.

Masa başı molaları verin

Eğer ma­sa ba­şı bir işi­niz var­sa, uzun sü­re otur­ma­ma­ya ve bel­li ara­lık­lar­da aya­ğa kal­kıp do­laş­ma­ya özen gös­te­rin. Ben­zer şe­kil­de, ça­lış­ma po­zis­yo­nun­da ba­cak­la­rı­nı­zı ge­ri gev­şe­te­rek, baş par­mak­la­rı­nı­zı oy­na­ta­rak, sağ­lık­lı ola­rak ba­cak do­la­şı­mı­nı­za kat­kı­da bu­lu­nur­su­nuz.

Varisleri kaşımayın

Genişlemiş varisli damarlarınızı kaşımayın. Unutmayın ki, incelmiş olan cilt nedeniyle enfeksiyon gelişme riski oldukça yüksektir. Cilt bakımına önem verin.

Her banyo sonrası nemlendirin

Her ban­yo son­ra­sın­da, ba­cak­la­rı­nı­za yu­mu­şa­tı­cı krem sü­re­rek, hem cil­din bes­len­me­si­ni sağ­la­yın hem de sağ­lık­lı do­la­şı­mı ma­saj yo­lu ile sağ­la­yın.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
VarisVaris Tedavisi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim