Öğretmen Diyarı

Tatilcileri bekleyen tehlike: Turist ishaliSORU 1
En çok hangi ülkelere yapılan seyahatlerde görülür?
Ge­liş­mek­te olan tro­pi­kal böl­ge­le­re ya­pı­lan se­ya­hat­ler­de tu­rist is­hal­le­ri­ne sık ola­rak rast­la­nır. Ka­na­li­zas­yon sis­te­mi­nin, su arıt­ma sis­tem­le­ri­nin hij­ye­nik ol­ma­dı­ğı bu ül­ke­le­re ya­pı­lan se­ya­hat­le­rin sık­lık­la ikin­ci ve üçün­cü gü­nün­de tu­rist is­hal­le­ri or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

SORU 2
Nasıl bir hastalık tablosudur?
Tu­rist is­ha­li en sık rast­la­nan se­ya­hat has­ta­lı­ğı­dır. Yurt dı­şı­na ta­ti­le gi­den­le­rin yak­la­şık yüz­de 50’sin­de or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le se­ya­ha­tin ilk haf­ta­sın­da or­ta­ya çık­mak­la bir­lik­te her­han­gi bir za­man­da or­ta­ya çı­ka­bi­lir, se­ya­hat son­ra­sı da­hi gö­rü­le­bi­lir. Genç eriş­kin ve kü­çük ço­cuk­lar en risk­li grup­lar­dır.

SORU 3
Neden olur? Hangi durumlarda sıktır?
Tu­rist is­hal­le­ri­nin en sık ne­de­ni (yüz­de 80-85) ba­ğır­sak­ta et­ki­li olan bak­te­ri­yel en­te­ro­pa­to­gen­ler­dir
. Bir ba­ğır­sak bak­te­ri­si olan E.Co­li­’nin çe­şit­li tip­le­ri en sık et­ken­dir. Se­ya­hat edi­len yer­le­re gö­re et­ken­ler de­ğiş­mek­te­dir. Özel­lik­le mus­luk su­yuna dik­kat. Ba­zı lo­kan­ta­lar çeş­me su­yu­nu şi­şe­le­yip ser­vis ya­par­. Bu sık gö­rü­lür ve ze­hir­len­me­ sebebidir.

SORU 4
Hangi yiyecekler az risklidir?
Sı­cak ser­vis edi­len piş­miş yi­ye­cek­ler, se­ya­hat eden ta­ra­fın­dan iyi­ce yı­ka­nan ve ha­zır­la­nan seb­ze ve mey­ve­ler, ek­mek ve kra­ker gi­bi ku­ru yi­ye­cek­ler, kar­bo­nat içe­ren su­lar az risk­li­dir.

SORU 5
Kimler risk altında?
Ki­şi­nin sağ­lık du­ru­mu, im­mu­ni­te­si ve kul­lan­dı­ğı ilaç­lar önem­li­. Ül­ser has­ta­lı­ğı için ilaç kul­la­nan­lar, kan­ser ve kalp has­ta­la­rı, in­sü­lin kul­la­nan şe­ker has­ta­la­rı, ül­se­ra­tif ko­lit gi­bi ak­tif inf­la­ma­tu­ar ba­ğır­sak has­ta­lı­ğı olan­lar, kor­ti­zon tar­zı ilaç kul­la­nan­lar en risk­li ki­şi­ler­dir.

SORU 6
Tedavisi nasıl olur?
Tu­rist is­ha­li baş­la­yın­ca da an­ti­bi­yo­tik­ler et­ki­li­dir. Yi­ne lo­pe­ra­mid adı ve­ri­len an­ti­di­ya­re­ik ilaç­la­rın dü­şük doz kul­la­nı­mı fay­da sağ­la­ya­bi­lir. Sı­vı ve elek­tro­lit den­ge­si­ de sağlanmalıdır.

Ne zaman doktora başvurmalı?
İs­hal üç gün­den faz­la sür­düy­se
38 de­re­ce ve­ya üs­tü ate­şi­niz olu­yor­sa
Şid­det­li ka­rın ağ­rı­sı var­sa
Dış­kı­da kan var­sa ve­ya dış­kı kat­ran ren­gin­de ise
De­hid­ra­tas­yon (vü­cut­ta su kay­bı) bul­gu­la­rı var­sa. (Taş­kar­di, tan­si­yon dü­şük­lü­ğü ve cilt­te ku­rur­ma be­lir­ti­le­ri…) En kı­sa sü­re­de dok­to­ra baş­vu­rul­ma­lı. Zi­ra is­hal hız­la sı­vı kay­bı­na ne­den olan ve bu ka­yıp ye­ri­ne ko­nul­maz­sa cid­di teh­li­ke ya­ra­tan bir du­rum­dur.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim