Öğretmen Diyarı

Oyuncak gözlük gözleri bozuyor

Tüm Op­tik ve Op­to­met­rik Mes­lek Adam­la­rı Der­ne­ği İz­mir Şu­be Baş­ka­nı Yu­suf Ön­der, iş­por­ta­da 5 ile 10 TL ara­sın­da de­ği­şen fi­yat­lar­da sa­tı­lan ha­zır oku­ma göz­lük­le­ri­ne kar­şı va­tan­da­şı uyar­dı. Bu tip göz­lük­le­rin ül­ke­ye oyun­cak ve­ya ak­se­su­ar­mış gi­bi so­kul­du­ğu­nu be­lir­ten Ön­der, ucuz ol­du­ğu için ter­cih edi­len bu göz­lük­le­rin ka­li­te­siz mal­ze­me­den üre­til­di­ği için göz sağ­lı­ğı açı­sın­dan bü­yük risk oluş­tur­du­ğu­nu söy­le­di.

GA­RAN­Tİ­Sİ YOK

Göz Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Opr. Dr. Ab­di Bil­giç de ha­zır oku­ma göz­lük­le­ri­nin Av­ru­pa­’da­ki bir­çok ül­ke­de mar­ket­ler­de sa­tıl­dı­ğı­nı an­cak Tür­ki­ye­’de sa­tı­şı­nın ya­sak ol­ma­sı­nın en bü­yük ne­de­ni­nin ka­li­te­siz ürün­ler ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Yu­suf Ön­der, “Bu tip göz­lük­ler her tür­lü hur­da mal­ze­me­den üre­ti­le­rek ka­çak yol­lar­la ül­ke­mi­ze so­ku­lu­yor. Çer­çe­ve­ler ve cam­lar bel­li bir stan­dar­da gö­re üre­til­me­di­ği için aler­ji ve tah­riş yap­ma ris­ki var. Pek ço­ğu dal­ga­lı gös­te­ri­yor. Uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­da  cid­di teh­li­ke­ler do­ğu­ru­yo­r” de­di.  

Yasak ama satılıyor

Gözlüğün kişiye özel üretildiğinin unutulmaması gerektiğini  belirten Yusuf Önder, “Bu gözlüklerin satışı yasak. Ancak satanlara takip veya ceza işlemi uygulanmıyor. Bu yüzden maalesef her köşe başında, her seyyar tezgâhlarda 5-10 liraya bu tip gözlükler rahatlıkla satılıyor” dedi.

STANDARTLARA UYGUN DEĞiL

Uz­man­lar sey­yar tezg­ah­ta sa­tı­lan ha­zır göz­lük­le­rin cid­di göz ra­hat­sız­lık­la­rı­na se­bep ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Göz has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Opr. Dr. Ab­di Bil­gi “Ka­li­te­siz cam ki­şi­nin gör­me­si­ni olum­suz et­ki­ler. Stan­dart­la­ra uy­gun üre­til­me­di­ği için dal­ga­lı gös­te­re­bi­lir.

Nu­ma­ra aya­rı doğ­ru ya­pıl­ma­dı­ğı için za­man­la göz­de cid­di gör­me ka­yıp­la­rı olu­şur, mev­cut ra­hat­sız­lık­lar ar­tar. Gör­me ka­yıp­la­rı ya­şa­nı­r” de­di. Bil­giç, ka­li­te­li ve stan­dart­la­ra uy­gun üre­ti­len ha­zır oku­ma göz­lük­le­ri dı­şın­da ke­sin­lik­le alın­ma­ma­sı uya­rı­sın­da da bu­lun­du.

FIRAT SOYLU - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol