Öğretmen Diyarı

Obez çocukların damarları da risk altında!

Obez çocukların damarları da risk altında!

\"obez-42\"Obez­ler­de er­ken da­mar bo­zuk­luk­la­rı ve da­mar sert­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta ge­liş­ti­ği­ni be­lir­ten Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si Ço­cuk En­dok­ri­no­lo­ji Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Em­re Ata­bek, şiş­man­lı­ğın ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­na, ço­cuk­la­rın ki­lo alı­mı­nın eriş­kin dö­nem­de de de­vam ede­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çek­ti.

Uykusuzluk da tehlikeli

Dün­ya­da obe­zi­te gö­rül­me sık­lı­ğı­nın her ge­çen gün art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ata­bek, ba­zı obez ço­cuk­lar­da be­lir­gin me­ta­bo­lik bo­zuk­luk­lar bu­lu­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. Obez ço­cuk­lar­da er­gen­lik ön­ce­si dö­nem­de bi­le şe­ker me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­luk­la­rı, kan ba­sın­cı yük­sek­li­ği, kan yağ­la­rı yük­sek­li­ği, şe­ker has­ta­lı­ğı ve hat­ta da­mar sert­li­ği be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Ata­bek, “Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da 3-8 yaş ara­sı obez ço­cuk­lar­da, er­ken da­mar bo­zuk­luk­la­rı ve da­mar sert­li­ği ço­cuk­luk­ta baş­lı­yor. Ayrıca uy­ku sü­re­si kı­sa olan ço­cuk­la­rın, atış­tır­ma sü­re­si ar­tı­yor. Uy­ku­suz­luk, iş­tah me­ka­niz­ma­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor. Bu ne­den­le uy­ku­suz ka­lan ço­cuk da­ha şiş­man olu­yor” diyerek aileleri beslenme konusunda uyarıyor.

 

 

 

sozcu.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim