Öğretmen Diyarı

Meyve suyundaki gizli tehdide aman dikkat

"Ben sadece uzun yaşamın şifrelerini veriyorum " diyen  Kalp Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Halit Yerebakan, “Biz biliyoruz ki insan ömrünü kısaltan en önemli faktörlerden biri şeker. Biz şekeri  suçluyoruz” dedi.

Yerebakan şöyle devam etti: “Çünkü eskiden 1900’ün başlarında belki de 1800’ün sonlarında, insanoğlu her yıl 7-8 kilo şeker tüketiyordu.

Bugün ise neredeyse bu 5 katına, 6 katına çıktı. Yılda 45-50 kiloya varıyor şeker tüketimimiz, bu inanılmaz yüksek bir oran ve bu şeker nereden geliyor? Aldığımız gıdalardan, ek gıdalardan
ve ek besinlerden geliyor.”

POSA YOKSA SIVI ŞEKER ALIYORSUNUZ

Sa­de­ce mey­ve­nin şe­ke­ri tü­ke­til­di­ğin­de vü­cu­da za­rar ver­di­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Ye­re­ba­kan şu bi­gi­le­ri pay­laş­tı:    

“Ta­ma­mı ka­ra­ci­ğerde kul­la­nı­lan tek bir şe­ker var oda frük­toz ya­ni mey­ve şe­ke­ri. Por­ta­kal sık­tı­ğı­nız za­man için­de­ki po­sa­yı kal­dır­dı­ğı­nız­da, bu bir tek por­ta­kal için de­ğil, viş­ne su­yu böy­le, şef­ta­li su­yu böy­le ya­ni hep­si böy­le için­de­ki po­sa­yı uzak­laş­tır­dı­ğı­nız­da ge­ri­ye sa­de­ce sı­vı şe­ker ka­lı­yor.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

İş­te o ka­ra­ci­ğe­ri­ni­ze za­rar ve­ri­yor ve ka­ra­ci­ğe­ri­niz yağ­lan­dı­rı­yor. Asıl olay por­ta­kal su­yu­nu suç­la­mak de­ğil por­ta­ka­lın ken­di­si­ni yi­ye­bi­lir­si­niz, por­ta­ka­lın, el­ma­nın, şef­ta­li­nin ken­di­sin­de so­run yok çün­kü po­sa­sıy­la bir­lik­te ye­ni­yor. Siz ne za­man po­sa­yı ayı­rır­sa­nız bi­lin ki için­de­ki sı­vı şe­ke­ri al­dı­nız de­mek­tir.

KOLESTEROL YAPIYOR

Sı­vı şe­ke­rin­de ta­ma­mı ka­ra­ci­ğe­re gi­de­ce­ği için ka­ra­ci­ğer­de şe­ker­den yağ üre­tim me­ka­niz­ma­sı ha­re­ke­te ge­çe­cek ve za­rar ve­re­cek­sin be­de­ni­ne. Ki­lo ala­cak­sın ve ve­re­me­ye­cek­sin o ki­lo­la­rı. Ko­les­te­rol, ko­les­te­rol di­ye ba­ğı­rı­yo­ruz ya iş­te o ko­les­te­ro­lü içi­len mey­ve su­la­rı ya­pı­yor, mey­ve su­yu­nu as­la tü­ket­me­mek la­zı­m” dedi.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim