Öğretmen Diyarı

Kış mevsiminin en şifalı 3 besini

Hareketsiz geçen soğuk kış günlerinde özellikle hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Hem enerji hem sağlık sunan besinler arasında muhteşem 3’lü olarak anılan mercimek, bulgur ve tarhana geldiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bu üçlünün özellikleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Sofraların şifalı yemeği: Mercimek

Ye­şil mer­ci­mek vi­ta­min­ler ba­kı­mın­dan zen­gin­dir. Pro­te­in, kar­bon­hid­rat; lif, fos­for, kal­si­yum, de­mir, sod­yum, po­tas­yum, A vi­ta­mi­ni, B1 vi­ta­mi­ni, B2 vi­ta­mini ve yük­sek oran­da fo­lik asit içe­rir. Dış kıs­mın­da çö­zü­ne­bi­len ve çö­zü­ne­me­yen po­sa, iç kıs­mın­da ni­şas­ta ve pro­te­in bu­lu­nur. Yağ içe­ri­ği dü­şük­tür ve ço­ğun­lu­ğu doy­ma­mış yağ asit­le­rin­den olu­şur. Ko­les­te­rol içer­mez. Yük­sek oran­da ya­rar­lı kar­bon­hid­rat ba­rın­dı­rır an­cak gli­se­mik in­dek­si çok dü­şük­tür. Çün­kü sin­di­ri­mi uzun sü­ren ye­şil mer­ci­mek kar­bon­hid­rat­la­rı ka­na çok ya­vaş ka­rı­şır.

Öğün­ler­de ye­ni­le­cek 1 ta­bak ye­şil mer­ci­mek uzun sü­re tok tu­tar. Bu ne­den­le ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı­dır. Po­sa içe­ri­ği açı­sın­dan haf­ta­da en az 3 ke­re tü­ke­til­me­li. C vi­ta­min­le­rin­den zen­gin seb­ze ve mey­ve­ler­le tü­ke­til­di­ğin­de ya­pı­sın­da­ki de­mir ve kal­si­yu­mu ar­tar. Ka­dın sağ­lı­ğı açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li­dir. Sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­nın, ba­zı kan­ser tür­le­ri­nin, kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­nın ön­len­me­sin­de bü­yük rol oy­nar. Fo­lik asit açı­sın­dan zen­gin olan mer­ci­mek ha­mi­le­ler için de çok yararlı.

Bulgur ıspanaktan daha çok demir içerir

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olan bulgur, protein, mineral, vitamin, posa ve lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca karbonhidrat değeri de oldukça düşüktür. İçeriğinde demir, B 1 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum ve niasin mevcuttur. Çinko, magnezyum ve krom gibi mineraller içerir. Vücuda enerji  verir. Bulgur ıspanaktan daha fazla demir oranına sahiptir.

Porsiyon yününden karşılaştırıldığında, ıspanakta 3,2 miligram, bulgurda ise 3,5 miligram demir olduğu görülür. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur. B vitamini deposudur, içerdiği B1 vitamini, sinir ve sindirim sisteminin güçlenmesine yardım eder, içerdiği folik asit, anne karnındaki bebeğin zeka gelişimi üzerinde etkilidir, kan şekerini yükseltmez, şeker hastalarına iyi gelir, hazmı kolaylaştırır, kilo aldırmaz, diyet yapanlar için idealdir. Günlük lif ihtiyacı 1 tabak bulgurla karşılanabilir.

7’den 70’e herkesin çorbası: Tarhana

Bes­le­yi­ci ve do­yu­ru­cu­dur. Vi­ta­min ve mi­ne­ral açı­sın­dan zen­gin­dir. Her yaş gru­bu ta­ra­fın­dan ra­hat­lık­la tü­ke­ti­le­bi­lir. A, B gru­bu vi­ta­min­le­ri ile kal­si­yum, de­mir ve çin­ko mi­ne­ral­le­ri­ni içe­rir. Kar­bon­hid­rat, pro­te­in ve li­ko­pen içe­ren be­sin­ler ara­sın­da­dır. En önem­li fay­da­sı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­me­si­dir. Grip ve so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi has­ta­lık sü­reç­le­ri­nin ça­buk at­la­tıl­ma­sı­nı sağ­lar. Yor­gun­lu­ğa bi­re­bir­dir. Sin­di­ri­mi dü­zen­ler.

Bebekler de içebilir

Kal­be iyi ge­lir, kö­tü ko­les­te­rol ve yük­sek tan­si­yo­nu dü­şü­rür. İçe­ri­ğin­de­ki seb­ze, ba­ha­rat ve yo­ğurt olan tar­ha­na, ço­cuk­lar için ol­du­ğu ka­dar be­bek­le­rin bes­len­me­sin­de ek gı­da ola­rak en çok ter­cih edi­len­ler ara­sın­da­dır. Ge­liş­me ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar için de çok fay­da­lı­dır, ke­mik ge­li­şi­mi­ne de kat­kı sağ­lar ve ke­mik­le­ri güç­len­di­rir. Kar­bon­hid­rat açı­sın­dan zen­gin ol­ma­sın­dan do­la­yı do­yu­ru­cu­dur. İçer­di­ği li­ko­pen sa­ye­sin­de de bir­çok has­ta­lı­ğa kar­şı vü­cu­du ko­rur. Çor­ba ya­pı­lır­ken is­te­ğe bağ­lı ola­rak içe­ri­si­ne no­hut ve­ya mer­ci­mek de ek­le­ne­bi­lir.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim