Öğretmen Diyarı

Kadınlar için 9 süper gıda

Tükettiğimiz gıdalar ile sağlıklı kalmak arasındaki güçlü bağı hepimiz bilsek de iş uygulamaya gelince başarılı olamıyoruz. Oysa doğru seçilen gıdalar ile hem sağlıklı hem fit hem de genç kalmak mümkün.

Kadınlarla erkeklerin beslenmeleri arasında farklılıklar bulunuyor. Kadınlarda özellikle demir ve kalsiyum ihtiyacı erkeklerden daha yoğun. Gerek hormonal etkiler, gerek yağ metabolizmaları da kadınların cilt ve beden sağlığını erkeklerden farklı kılıyor. Anadolu Sağlık Merkezi diyetisyeni Nilay Keçeci, sofralardan eksik edilmemesi gereken 9 süper gıda önerisi ve bunların faydalarını sıraladı:

1) Gençlik dostu brokoli

Cilt sağ­lı­ğı üze­rin­de olum­lu et­ki­si olan bro­ko­li, an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile cilt ye­ni­len­me­si­ni hız­lan­dı­rır ve yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­rir. Cil­di­mi­zi es­nek tu­tar, mo­rar­ma ve çü­rü­me­nin önü­ne ge­çer, kan­se­re kar­şı ko­rur. Ak­ne olu­şu­mu­nu ön­ler, cilt ku­ru­lu­ğu­nu azal­tır. Mi­de ve ba­ğır­sak sis­te­mi­ni dü­zen­ler.

2) Depresyona yağlı balık

Ba­lık­la­rın en fay­da­lı ye­ri olan ome­ga-3 yağ asit­le­ri­ni haf­ta­da iki üç kez yi­ye­rek al­mak müm­kün. So­mon, sar­dal­ye vb. gi­bi ba­lık çe­şit­le­ri, hüc­re za­rı­nı güç­len­dir­dik­le­ri gi­bi, kalp has­ta­lı­ğı, hi­per­tan­si­yon, dep­res­yon, ek­lem ağ­rı­sı­na kar­şı kal­kan oluş­tu­ru­yor.

3) Hücre onarıcı çilek ve böğürtlen

Çi­lek, bö­ğürt­len, kı­zıl­cık ve ahu­du­du gi­bi mey­ve­ler an­ti kan­se­ro­jen özel­lik­le­re sa­hip ve hüc­re ona­rı­cı an­tok­yan içe­rir­ler. An­tok­yan­lar me­me, mi­de ve ba­ğır­sak kan­se­ri risk­le­ri­ni azal­tan önem­li an­ti­ok­si­dan­lar ara­sın­da­dır. C vi­ta­mi­ni ve fo­lik asit açı­sın­dan çok zen­gin olan bu mey­ve­ler, cil­di yaş­lan­ma­ya kar­şı ko­rur.

4) Göz ve cilt için havuç

A vi­ta­mi­ni içe­ri­ği de yük­sek ola­rak bi­li­nen ha­vuç, si­nir sis­te­mi, göz, cil­di­miz için önem­li bir gı­da­dır. Cil­de par­lak­lık ve­rir, nem ka­zan­ma­sı­nı sağ­lar ve ye­ni­len­me­si­ne yar­dım­cı olur. Ka­bız­lı­ğa iyi ge­lir, kalp dos­tu­dur ve il­ti­ha­bik has­ta­lık­lar­da et­ki­li­dir.

5) Enfeksiyonlara önlem yoğurt

Yo­ğurt­ta­ki fay­da­lı bak­te­ri­ler ba­ğır­sak­la­rı ve sin­di­rim sis­te­mi­ni dü­zen­li­yor ve ra­hat­la­ma sağ­lar. Bu­nun ya­nın­da ka­dın­lar­da mi­de ül­se­ri ve va­ji­na en­fek­si­yo­nu risk­le­ri­ni azal­tı­yor. Haf­ta­da üç ila beş kez tü­ke­ti­len az yağ­lı yo­ğur­dun ka­dın­lar­da gö­ğüs kan­se­ri ris­ki­ni azalt­tı­ğı yo­lun­da gö­rüş­ler var.

6) Kalp krizine fasulye

Pro­te­in ve lif açı­sın­dan  son de­re­ce zen­gin olan fa­sul­ye­yi haf­ta­da üç dört kez tü­ket­mek­te fay­da var. Fa­sul­ye kalp kri­zi ve gö­ğüs kan­se­ri ris­ki­ni azalt­mak­la kal­mı­yor ay­rı­ca ka­dın­lık hor­mon­la­rı­nın den­ge­li ve is­tik­rar­lı ol­ma­sı­na da kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Ulus­la­ra­ra­sı kan­ser araş­tır­ma­la­rı­na yer ve­ren In­ter­na­ti­onal Jo­ur­nal of Can­cer ad­lı bi­lim­sel ma­ka­le der­gi­si araş­tır­ma­cı­la­rın fa­sul­ye tür­le­ri­nin ve mer­ci­me­ğin gö­ğüs kan­se­ri­ni ön­le­yi­ci et­ki­le­ri ola­bi­le­ce­ği­ne da­ir ba­zı ça­lış­ma­lar bu­lun­du­ğu­nu du­yu­ru­yor.

7) Mutluluğun adı kivi

Kivi vücuda mutluluk veren seratonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur, cildi güzelleştirir ve besler. Kolesterol ve tansiyon düşürücü etkisi vardır. C vitamini içeriği yüksektir ve hücre DNA’sını korur, kan şekerini dengeler.

8) Kemik erimesine süt

Ka­dın­la­rın gün­de be­lir­li mik­tar­lar­da D vi­ta­mi­ni­ne ih­ti­ya­cı bu­lu­nu­yor. Kal­si­yu­mun ke­mik­le­re fay­da­lı ola­bil­me­si için ba­ğır­sak­lar­dan emil­me­si ge­re­ki­yor. D vi­ta­mi­ni alı­mı ka­dın­lar­da os­te­opo­ro­zun ya­nı sı­ra şe­ker has­ta­lı­ğı, MS, gö­ğüs, ko­lon ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri risk­le­ri­ni de azal­tı­yor. Ka­li­for­ni­ya Üni­ver­si­te­si­’n­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar D vi­ta­mi­nin bar­sak ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ni ön­le­me po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du.

9) Meme kanserine tüm kırmızılar

Ka­dın­la­rın do­ma­tes, kan por­ta­ka­lı ve kar­puz gi­bi li­ko­pen zen­gi­ni gı­da­la­rı haf­ta­da üç-beş kez tü­ket­me­le­ri tav­si­ye edi­li­yor. Güç­lü bir an­ti­ok­si­dan olan li­ko­pe­nin ka­dın­lar­da da me­me kan­se­ri ris­ki­ni azalt­tı­ğı­nı or­ta­ya ko­yan ye­ni araş­tır­ma­lar var.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
kadınlar süper gıda

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim