Öğretmen Diyarı

Horlamadan kurtulmanın 7 yolu

Horlmayı uy­ku ra­hat­sız­lı­ğı ola­rak ni­te­len­di­ren Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi KBB uz­ma­nı Op. Dr. Mu­rat Şi­rin, 7 pra­tik yol ile hor­la­ma­nın önü­ne na­sıl ge­çilebileceğini ak­tar­dı:

1) Uy­ku­dan kı­sa sü­re ön­ce tü­ke­ti­len ağır ye­mek­ler­den uzak du­run. Yat­ma­dan ön­ce ağır ye­mek ye­mek bo­ğaz kas­la­rı­nın nor­mal­den çok gev­şe­me­si­ne, bu da hor­la­ma­ya yol açar.

2) Spor­tif bir ya­şam bi­çi­mi ter­cih edin ve faz­la ki­lo­la­rı­nız var­sa uy­gun bir di­yet yar­dı­mı ile ki­lo ve­rin.

3) Ağır hor­la­ma prob­le­mi­niz yok­sa ya­tış po­zis­yo­nu­nu­zu de­ğiş­tir­me­yi de­ne­yin. Dil ge­ri düş­tü­ğü ve ha­va yol­la­rı­na bas­kı yap­tı­ğı için bu ya­tış po­zis­yo­nu hor­la­ma­ya yol aça­bi­lir.

4) Te­nis to­pu te­da­vi­si­ne şans ve­rin. İçin­de te­nis to­pu olan bir bel çan­ta­sı ta­kın ve sır­tı­nı­zın boş­lu­ğu­na ge­ti­rin. Bu yön­tem­le sır­tüs­tü dön­dü­ğü­nüz­de ra­hat­sız olup yan ya­tar­sı­nız.

5) Ya­tak oda­nız­da te­miz ha­va ol­du­ğun­dan emin olun.

6) Si­ga­ra içi­yor­sa­nız bı­ra­kın ya da azalt­ın.

7) Ba­şı­nı­zı yük­sek­te tu­ta­cak ve hor­la­ma­yı ön­le­ye­cek bir hor­la­ma yas­tı­ğı kul­lan­ma­yı ter­cih ede­bi­lir­si­niz.

BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol