Öğretmen Diyarı

Hızlı Ve Etkili Zayıflamanın Yolları

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Hem Tok Tutan Hem Zayıflatan Besinler

Hızlı ve etkili zayıflamanın yolunun tok tutan ve zayıflatan besinler olduğunu yazdık. Peki nereden bileceğiz hem tok tutan hem zayıflatan besinleri birazcık araştırmayla bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama biz bir kaç tanesini yazalım.


 
Tarçın

İn­sü­li­nin hüc­re­le­re bağ­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan en­zi­mi et­kin­leş­ti­rir, en­gel­le­yen en­zi­mi azal­tır. Do­la­yı­sıy­la in­sü­lin di­ren­ci­nin azal­ta­rak, iş­tah kon­tro­lü­ne kat­kı sağ­lar.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Keten Tohumu

Zengin posa içeriğinden dolayı, sindirim sistemini düzenli çalışmasını sağlar, kan yağlarını düşürücü etkisi vardır. Omega 3 içeriğinden dolayı vücut yağlarının azalmasına katkısı vardır.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Yulaf

İçin­de­ki çö­zü­ne­bi­lir lif hem tok­luk his­si ve­rir, hem de aç­lık his­si­ni ge­cik­ti­rir. İçer­di­ği di­renç­li ni­şas­tay­la, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Yeşil Çay

Yük­sek oran­da an­ti­ok­si­dan içe­rir, kalp sağ­lı­ğı­mı­zı des­tek­ler, sin­di­ri­me yar­dım­cı ola­rak kan şe­ke­ri­ni ve vü­cut sı­cak­lı­ğı­nı ayar­lar. Me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır, yağ ok­si­das­yo­nu­nu ar­tı­rır. Bu şe­kil­de ki­lo ver­me­miz­de bi­ze yar­dım­cı olur.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Kefir

Özel­lik­le mi­de ve ba­ğır­sak mu­ko­za­sı­na olum­lu et­ki­le­ri var­dır. Ka­bız­lık ris­ki­ni azal­tır. Kan ko­les­te­rol dü­ze­yi­ni dü­şür­me­de olum­lu et­ki­le­ri var­dır. İm­mün sis­te­mi kuv­vet­len­dir­di­ğin­den, yor­gun­luk ve hal­siz­lik his­si­ni azal­tır.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

May­da­noz

A, C ve e vi­ta­mi­ni kay­na­ğı­dır. Ye­mek­le­rin ya­nın­da ye­nen 5-10 dal may­da­noz, gün­lük c vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­nin 1/3’ü­nü kar­şı­la­mak­ta­dır. Bi­le­şi­min­de fla­von gli­ko­zi­din bu­lun­mak­ta­dır ve bu sa­ye­de id­rar sök­tü­rü­cü ve ödem atı­cı et­ki­si bu­lu­nur.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

D vitamini

Hiç­bir do­ğal be­sin ye­te­ri ka­dar D vi­ta­mi­ni sağ­la­ya­maz. Ba­lık ya­ğı ve ka­ra­ci­ğer D vi­ta­mi­nin­den zen­gin­dir. Fa­kat ye­ter­li de­ğil­dir. Bu vi­ta­mi­nin ön­cü­sü, in­san de­ri­si­dir. Her gün ya­rım sa­at gü­neş ışı­ğı al­mak ye­ter­li­dir. Ek­si­li­ğin­de obe­zi­te­de ar­tış gö­rül­müş­tür. Kan­da D vi­ta­mi­ni dü­şük ge­len bi­rey­le­rin, mut­la­ka dok­to­ra baş­vur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. D vi­ta­mi­ni ye­ter­siz­li­ğin­de ki­lo ver­mek zor­la­şır.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Ba­ha­rat­lar

Ka­ra­bi­ber, kır­mı­zı­bi­ber, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­cı et­ki gös­ter­di­ğin­den, bes­len­me prog­ram­la­rı­nın vaz­ge­çil­me­zi­dir. Çün­kü vü­cut­ta­ki ter­mo­je­nik et­ki­yi ar­tı­rır­lar.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Tahıllar

Gli­se­mik in­dek­si dü­şük ol­du­ğun­dan do­la­yı, mi­de­de ka­lış sü­re­le­ri uzun­dur, do­la­yı­sıy­la sin­di­ri­me geç ka­tıl­dık­la­rından do­la­yı tok­luk his­si­ni art­tı­rır­lar. Bul­gur ve tam ta­hıl­lı ürün­ler ve çav­dar unu hem acık­ma­yı ge­cik­ti­rir, hem de ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni ar­tı­rır.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Ba­lık Ya­ğı

Di­ğer hay­van­la­rın yağ­la­rı­na oran­la ba­lık ya­ğı, içer­di­ği yağ asit örün­tü­sü­ne gö­re fark­lı­lık gös­te­rir. Ba­lık ya­ğı doy­ma­mış yağ­dır. Di­ğer hay­van­la­rın (kü­mes ve bü­yük­baş) ya­ğı ise doy­muş­tur. Zey­tin, fın­dık gi­bi be­sin­le­rin yağ­la­rı da doy­ma­mış­tır, an­cak ba­lık ya­ğı, bit­ki­sel yağ­lar­dan fark­lı­dır. Ba­lık ya­ğın­da ome­ga 3 bu­lu­nur. Ome­ga 3 ay­nı za­man­da se­mi­zo­tu, kol­za to­hu­mu ya­ğı ve ce­viz ya­ğın­da da mev­cut­tur.

Fa­kat ba­lık ya­ğın­da EPA ve DHA de­ni­len be­de­nin kul­lan­dı­ğı tür­ler ha­zır ola­rak bu­lun­mak­ta­dır. Her ba­lık­ta EPA ve DHA mik­tar­la­rı faz­la de­ğil­dir. Özel­lik­le so­mon ve us­kum­ru on­lar­dan zen­gin­dir. Yük­sek olan bu de­ğer­ler, ka­rın böl­ge­si yağ­lan­ma­yı azalt­mak­ta­dır. Haf­ta 2 gün ba­lık tü­ke­ti­mi ki­lo ver­me­yi des­tek­ler.

Yaz gelirken tek ihtiyacınız! Hem tok tutan hem zayıflatan besinler

Vitamin Deposu Ahu Dudu

Sağ­lık açı­sın­dan pek çok fay­da­sı olan şi­fa­lı bitk­li­ler­den bir ta­ne­si ahu­du. Fram­bu­az ola­rak da bi­li­nen ve eş­siz bir lez­ze­te sa­hip olan ahu­du­du­nun ya­rar­la­rı­nın da çok ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç, “Bu de­ğer­li be­si­nin içe­ri­ğin­de, fo­lik asit, A vi­ta­mi­ni, B6 vi­ta­mi­ni, B 1 vi­ta­mi­ni, B 2 vi­ta­mi­ni, C vi­ta­mi­ni ve E vi­ta­mi­ni bu­lu­nur. Ay­rı­ca içe­ri­ğin­de po­tas­yum, pro­te­in, lif, sod­yum, de­mir, mag­nez­yum mev­cut­tu­r” de­di.

Ahu­du­du­nun vü­cut­ta bi­ri­ken tok­sin mad­de­le­ri dı­şa­rı ata­rak ka­nı te­miz­le­di­ği­ni, ba­dem­cik ve göz il­ti­hap­la­rı­na ya­rar­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Enç, “Ateş dü­şü­rü­cü et­ki­ye sa­hip olan bu be­sin, bu fay­da­sı ne­de­niy­le ateş­li has­ta­lık­la­ra iyi ge­lir. Kan­sız­lık ve ve­rem has­ta­lık­la­rı­na düş­man­dır. Böb­rek ve şe­ker has­ta­lı­ğı olan­lar ta­ze tü­ket­me­li­dir. Yal­nız mi­de ül­se­ri olan­lar bu be­sin­den uzak dur­ma­lı­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim