Öğretmen Diyarı

Hastalıklardan kış sebzeleriyle korunun

Te­re: İçe­ri­sin­de­ki ma­de­ni tuz­lar ve vi­ta­min­ler sa­ye­sin­de ka­nı te­miz­ler.Vü­cu­dun has­ta­lık­la­ra kar­şı di­ren­ci­ni ar­tı­rır. Böb­rek taş­la­rı­nı eri­te­rek düş­me­si­ni ko­lay­laş­tı­rır. Kan şe­ke­ri­ni den­ge­le­yi­ci özel­li­ği var­dır. Güç ve­ri­ci­dir ve hal­siz­li­ğe iyi ge­lir.

Turp: Böb­rek­ler için ya­ra­rı olan turp iyi bir po­tas­yum kay­na­ğı­dır. Ye­mek­ler­le bir­lik­te tü­ke­til­di­ğin­de tok­luk his­si­ni de ar­tı­rır. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­me­si ne­de­ni ile kış ay­la­rın­da ko­lay has­ta ol­ma­nı­zı en­gel­ler. Özel­lik­le üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tır.

Sa­la­ta­lık: Vü­cu­du en­fek­si­yon­la­ra kar­şı ko­ru­ma­sı ne­de­ni ile kış ay­la­rın­da si­zi has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­ru­ya­cak­tır. Ka­bız­lık prob­le­mi çe­ken­ler için hız­lı bir ba­ğır­sak hız­lan­dı­rı­cı­dır. Ödem ne­de­ni ile sü­rek­li şiş­kin­lik his­se­den bi­rey­le­rin sa­la­ta­lar içe­ri­sin­de sık­lık­la sa­la­ta­lık tü­ket­me­si önem­li­dir.

Bro­ko­li: Po­tas­yum­dan zen­gin olan bro­ko­li fo­lik asit içe­ri­ği yük­sek seb­ze­ler­den. Fo­lik asit özel­lik­le ge­be­lik pla­nı olan ka­dın­lar için vaz­ge­çil­mez bir mi­ne­ral. Bro­ko­li­nin pi­şi­ril­me yön­te­mi de çok önem­li­dir. Haş­la­ma su­yu­nun dö­kül­me­me­si vi­ta­min ka­yıp­la­rı­nı en­gel­ler. Bro­ko­li ba­zı kan­ser­le­re ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tır.

Ha­vuç: A vi­ta­mi­ni yük­sek olan ha­vuç ay­nı za­man­da iyi bir po­sa kay­na­ğı­dır. Mi­de ve bağır­sak prob­lem­le­ri olan bi­rey­le­re iyi ge­len ha­vuç, ko­les­te­ro­lü den­ge­ler.

Is­pa­nak: De­mir içe­ri­ği yük­sek ola­rak bi­li­nen ıs­pa­na­ğın içe­ri­sin­de­ki de­mi­rin vü­cut­ta emi­li­mi dü­şük se­vi­ye­de­dir. Di­ğer seb­ze­le­re gö­re pro­te­in ora­nı yük­sek olan ıs­pa­nak tan­si­yo­nu den­ge­ler, ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı azal­tır. İçer­di­ği be­ta­ka­ro­ten ile vü­cu­dun ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni
güç­len­di­rir.  

Ka­bak: Bir öğün­de ka­bak ye­me­ği tü­ket­ti­ği­niz­de gün­lük fo­lik asit ih­ti­ya­cı­nı­zın yüz­de 25’i­ni kar­şı­lar­sı­nız. Güç­lü bir an­ti­ok­si­dan olan A vi­ta­mi­ni içe­ri­ği yük­sek­tir.

May­da­noz: C vi­ta­mi­ni içe­ri­ği yük­sek olan may­da­no­zun en bü­yük özel­li­ği id­rar sök­tü­rü­cü et­ki­si­dir. Vü­cu­dun­da ödem olan bi­rey­le­rin sık­lık­la ye­mek­ler­de ve­ya sa­la­ta­lar­da tü­ke­til­me­si ge­rek­li­dir. Yük­sek tan­si­yo­nu olan­lar bol may­da­noz tü­ket­me­li­dir.

Re­ze­ne: Kış ay­la­rın­da has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için re­ze­ne ça­yı bi­re­bir­dir. Kay­na­tıl­ma­sı ye­ri­ne sı­cak su­da bek­le­til­me­si da­ha sağ­lık­lı bir ha­zır­la­ma yön­te­mi­dir. Vü­cut di­ren­ci­ni ar­tı­ran re­ze­ne dü­zen­li içil­di­ğin­de ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür.
 
SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim