Öğretmen Diyarı

Hastalık kalkanı gıdalar

Po­zi­tif dü­şün­mek, spor yap­mak, dü­zen­li uy­ku, stres­ten ko­run­mak ve en önem­li­si doğ­ru bir bes­len­me mo­de­li oluş­tur­mak… Bu beş ku­ra­lı ye­ri­ne ge­tir­mek has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­da ve ba­ğı­şık­lı­ğa ta­van yap­tır­ma­da bi­re­bir.

Sağ­lık­lı ya­şa­mın ve has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­nın anah­ta­rı doğ­ru bes­len­mek­ten ge­çi­yor. Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç has­ta­lık­la­ra kal­kan olan gı­da­la­rı açık­la­dı.

Tam bir an­ti-aging de­po­su kızılcık

Vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler ba­kı­mın­dan çok zen­gin­dir. Fay­da­sı say­mak­la bit­me­yen kı­zıl­cık, güç­lü an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip baş­ta ol­mak üze­re ba­ğı­şık­lık sis­te­mi so­run­la­rın­da yar­dım­cı olur ve ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­rir. Bol lif içe­ri­ği ile sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır, za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de tok­luk his­si­ni artı­rır. Vü­cu­du­muz­da­ki il­ti­hap­lan­ma­yı ön­le­yen, aler­ji­le­ri azal­tan, kan da­mar­la­rı­nı güç­len­di­ren muh­te­şem an­ti­ok­si­dan­dır. Me­no­poz­da­ki ateş bas­ma­la­rı­nı ön­ler. Re­ti­na­yı ko­rur, ber­rak gö­rüş sağ­lar­lar.

Bey­ni­miz­de bu­lu­nan epi­fiz be­zi, ha­va ka­rar­dık­tan son­ra me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lar. Ya­şam rit­mi­mi­zi ve uy­ku­mu­zu bu hor­mo­na borç­lu­yuz. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si gü­nü­müz­de­ki te­mel an­ti aging te­da­vi­le­rin­den bi­ri­dir, kı­zıl­cık tam bir me­la­to­nin de­po­su­dur. Ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı ar­tı­rır, çiğ­den ha­zır­lan­mış kı­zıl­cık su­yu ve­ya kay­na­ta­rak ya­pı­lan kı­zıl­cık şer­be­ti, kan pıh­tı­laş­ma­sı­nı dü­zen­ler. Özel­lik­le şe­ker has­ta­la­rı için ya­rar­lı­dır. Ka­bu­ğu ateş dü­şü­rü­cü ve is­hal ke­si­ci­dir.

Be­yin fonk­si­yon­la­rı için ıs­pa­nak

An­ti­ok­si­dan dü­ze­yi çok yük­sek­tir. Vi­ta­min mi­ne­ral­le­ri ve pro­te­in açı­sın­dan çok zen­gin­dir. Çe­şit­li kan­ser tür­le­ri ile mü­ca­de­le­ye yar­dım­cı olur. Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma ile iliş­ki­li be­yin fonk­si­yon­la­rın­da­ki dü­şü­şü azalt­tı­ğı ve kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Yor­gun­lu­ğu gi­de­rir. Kan­sız­lı­ğa iyi gel­me­si­nin ya­nın­da so­ğuk al­gın­lı­ğı, ağız, bo­ğaz ve gö­ğüs has­ta­lık­la­rı­na kar­şı da fay­da­lı­dır. Yük­sek tan­si­yo­na kar­şı sa­vaş açar. Sa­kin­lik ve­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. İd­rar sök­tü­rü­cü­dür. Ya­ra ve ya­nık­la­rı iyi­leş­tirir. Ke­mik­le­ri ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Diş çü­rü­me­le­ri­ni ön­ler, ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Şe­ker has­ta­la­rı­na ya­rar­lı­dır.

Damar sertliğine tere

A , B2, C, K,E ve PP vi­ta­min­le­ri içe­rir. Te­rede bu­lu­nan K vi­ta­mi­ni, bir ka­dı­n için tav­si­ye edi­len gün­lük mik­ta­rın yüz­de 100’ü­nü sağ­lar. Sa­de­ce 1 su bar­da­ğı su te­re­si da­mar sert­li­ğini ön­ler ve ke­mik­le­ri güç­len­di­rir. De­mir ba­kı­mın­dan ıs­pa­nak­tan da­ha zen­gin­dir. İyi bir ka­bız­lık gi­de­ri­ci­dir. Kro­nik bron­şit ve di­ğer gö­ğüs has­ta­lık­la­rın­da bal­gam sök­tü­rür. Gö­ğüs an­ji­nin­de de ya­rar­lı­dır. Ök­sü­rü­ğü ke­ser. Dam­la ve ro­ma­tiz­ma has­ta­la­rı için çok şi­fa­lı­dır. Kan şe­ke­ri­ni azal­tır, vü­cut­ta­ki za­rar­lı bak­te­ri­le­ri öl­dü­rür. Yağ ya­kar ve za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olur.

Her der­de de­va papaya

C, A ve E vi­ta­min­le­ri ba­rın­dır­ma­sı ne­de­niy­le, kalp has­ta­lı­ğı ve ko­lon kan­se­ri­ne kar­şı ko­rur. Dü­zen­li yen­di­ği tak­dir­de ka­bız­lı­ğa, ka­na­yan ba­sur ve kro­nik is­ha­le iyi ge­lir, Ener­ji ver­di­ği için ço­cuk­lar, ha­mi­le ve em­zi­ren­ler için tam bir kuv­vet de­po­su­dur.Sin­di­ri­mi en ko­lay mey­ve­ler­den bi­ri ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra di­ğer be­sin­le­rin ko­lay­ca sin­di­ril­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­nur. Su­yu si­vil­ce ve si­ğil­le­re kul­la­nı­la­bi­lir.

Güçlü bir cephanelik ahududu

Tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye yar­dım­cı olur. Ka­nı te­miz­ler, vü­cut­ta bi­ri­ken ze­hir­li mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­lar.Yap­rak­la­rı­nın özü­ter­le­tir ve id­rar sök­tü­rür. Ba­ğır­sak­la­rın ça­lış­ma­sı­nı dü­ze­ne so­kar. Ka­bız­lı­ğı gi­de­rir. Ate­şi dü­şü­rür. Vü­cu­da dinç­lik ve­rir. Ahu­du­du su­yu­böb­rek ve saf­ra ke­se­si taş­la­rı­na çok fay­da­lı­dır. Bo­ğaz, ba­dem­cik ve göz il­ti­hap­la­rı­na iyi ge­lir. Göz il­ti­hap­lan­ma­la­rın­da su­yuy­la pan­su­man ya­pıl­dı­ğın­da fay­da­sı var­dır. Mi­de ül­se­ri olan­la­rın kul­lan­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

Besin bombası tatlı patates

Pa­ta­tes ve pan­car ara­sı bir tat­tır. Bes­le­yi­ci­lik ola­rak da tam bir bom­ba­dır! Ay­rı­ca sin­di­ri­mi ko­lay ve aler­ji ris­ki dü­şük ol­du­ğu için be­bek­lerin ilk be­sin­ler­den bi­ri­dir. Mor olan­lar­da eş­siz bir pig­ment var­dır ve bu pig­ment il­ti­hap çö­zü­cü­lük­ten kan­ser ön­le­yi­ci­li­ğe ka­dar ya­rar­lı­dır. A vi­ta­mi­nin­den çok zen­gin­dir. C vi­ta­mi­ni, man­gan, ba­kır, B6 vi­ta­mi­ni ve mi­ne­ral­le­r içe­rir. Kan şe­ke­ri­ni dü­zen­ler. Kalp kri­zi ris­ki­ni dü­şü­rür. Do­ğal şe­ker içe­rir. Bu şe­ker­ler do­la­şım sis­te­mi­miz­de ya­vaş sal­gı­lan­dı­ğın­dan ki­lo alı­mı ve şe­ker yük­sel­ti­ci et­ki­le­ri az­dır.

BUGÜN GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Hastalık Kalkanı Gıdalar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol