öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

Hastalık kalkanı gıdalar

Po­zi­tif dü­şün­mek, spor yap­mak, dü­zen­li uy­ku, stres­ten ko­run­mak ve en önem­li­si doğ­ru bir bes­len­me mo­de­li oluş­tur­mak… Bu beş ku­ra­lı ye­ri­ne ge­tir­mek has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­da ve ba­ğı­şık­lı­ğa ta­van yap­tır­ma­da bi­re­bir.

Sağ­lık­lı ya­şa­mın ve has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­nın anah­ta­rı doğ­ru bes­len­mek­ten ge­çi­yor. Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç has­ta­lık­la­ra kal­kan olan gı­da­la­rı açık­la­dı.

Tam bir an­ti-aging de­po­su kızılcık

Vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler ba­kı­mın­dan çok zen­gin­dir. Fay­da­sı say­mak­la bit­me­yen kı­zıl­cık, güç­lü an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile so­ğuk al­gın­lı­ğı, grip baş­ta ol­mak üze­re ba­ğı­şık­lık sis­te­mi so­run­la­rın­da yar­dım­cı olur ve ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­rir. Bol lif içe­ri­ği ile sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır, za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de tok­luk his­si­ni artı­rır. Vü­cu­du­muz­da­ki il­ti­hap­lan­ma­yı ön­le­yen, aler­ji­le­ri azal­tan, kan da­mar­la­rı­nı güç­len­di­ren muh­te­şem an­ti­ok­si­dan­dır. Me­no­poz­da­ki ateş bas­ma­la­rı­nı ön­ler. Re­ti­na­yı ko­rur, ber­rak gö­rüş sağ­lar­lar.

Bey­ni­miz­de bu­lu­nan epi­fiz be­zi, ha­va ka­rar­dık­tan son­ra me­la­to­nin hor­mo­nu sal­gı­lar. Ya­şam rit­mi­mi­zi ve uy­ku­mu­zu bu hor­mo­na borç­lu­yuz. Me­la­to­nin tak­vi­ye­si gü­nü­müz­de­ki te­mel an­ti aging te­da­vi­le­rin­den bi­ri­dir, kı­zıl­cık tam bir me­la­to­nin de­po­su­dur. Ka­nın pıh­tı­laş­ma­sı­nı ar­tı­rır, çiğ­den ha­zır­lan­mış kı­zıl­cık su­yu ve­ya kay­na­ta­rak ya­pı­lan kı­zıl­cık şer­be­ti, kan pıh­tı­laş­ma­sı­nı dü­zen­ler. Özel­lik­le şe­ker has­ta­la­rı için ya­rar­lı­dır. Ka­bu­ğu ateş dü­şü­rü­cü ve is­hal ke­si­ci­dir.

Be­yin fonk­si­yon­la­rı için ıs­pa­nak

An­ti­ok­si­dan dü­ze­yi çok yük­sek­tir. Vi­ta­min mi­ne­ral­le­ri ve pro­te­in açı­sın­dan çok zen­gin­dir. Çe­şit­li kan­ser tür­le­ri ile mü­ca­de­le­ye yar­dım­cı olur. Araş­tır­ma­lar, yaş­lan­ma ile iliş­ki­li be­yin fonk­si­yon­la­rın­da­ki dü­şü­şü azalt­tı­ğı ve kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Yor­gun­lu­ğu gi­de­rir. Kan­sız­lı­ğa iyi gel­me­si­nin ya­nın­da so­ğuk al­gın­lı­ğı, ağız, bo­ğaz ve gö­ğüs has­ta­lık­la­rı­na kar­şı da fay­da­lı­dır. Yük­sek tan­si­yo­na kar­şı sa­vaş açar. Sa­kin­lik ve­rir. Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. İd­rar sök­tü­rü­cü­dür. Ya­ra ve ya­nık­la­rı iyi­leş­tirir. Ke­mik­le­ri ve diş­le­ri güç­len­di­rir. Diş çü­rü­me­le­ri­ni ön­ler, ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Şe­ker has­ta­la­rı­na ya­rar­lı­dır.

Damar sertliğine tere

A , B2, C, K,E ve PP vi­ta­min­le­ri içe­rir. Te­rede bu­lu­nan K vi­ta­mi­ni, bir ka­dı­n için tav­si­ye edi­len gün­lük mik­ta­rın yüz­de 100’ü­nü sağ­lar. Sa­de­ce 1 su bar­da­ğı su te­re­si da­mar sert­li­ğini ön­ler ve ke­mik­le­ri güç­len­di­rir. De­mir ba­kı­mın­dan ıs­pa­nak­tan da­ha zen­gin­dir. İyi bir ka­bız­lık gi­de­ri­ci­dir. Kro­nik bron­şit ve di­ğer gö­ğüs has­ta­lık­la­rın­da bal­gam sök­tü­rür. Gö­ğüs an­ji­nin­de de ya­rar­lı­dır. Ök­sü­rü­ğü ke­ser. Dam­la ve ro­ma­tiz­ma has­ta­la­rı için çok şi­fa­lı­dır. Kan şe­ke­ri­ni azal­tır, vü­cut­ta­ki za­rar­lı bak­te­ri­le­ri öl­dü­rür. Yağ ya­kar ve za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olur.

Her der­de de­va papaya

C, A ve E vi­ta­min­le­ri ba­rın­dır­ma­sı ne­de­niy­le, kalp has­ta­lı­ğı ve ko­lon kan­se­ri­ne kar­şı ko­rur. Dü­zen­li yen­di­ği tak­dir­de ka­bız­lı­ğa, ka­na­yan ba­sur ve kro­nik is­ha­le iyi ge­lir, Ener­ji ver­di­ği için ço­cuk­lar, ha­mi­le ve em­zi­ren­ler için tam bir kuv­vet de­po­su­dur.Sin­di­ri­mi en ko­lay mey­ve­ler­den bi­ri ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra di­ğer be­sin­le­rin ko­lay­ca sin­di­ril­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­nur. Su­yu si­vil­ce ve si­ğil­le­re kul­la­nı­la­bi­lir.

Güçlü bir cephanelik ahududu

Tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye yar­dım­cı olur. Ka­nı te­miz­ler, vü­cut­ta bi­ri­ken ze­hir­li mad­de­le­rin atıl­ma­sı­nı sağ­lar.Yap­rak­la­rı­nın özü­ter­le­tir ve id­rar sök­tü­rür. Ba­ğır­sak­la­rın ça­lış­ma­sı­nı dü­ze­ne so­kar. Ka­bız­lı­ğı gi­de­rir. Ate­şi dü­şü­rür. Vü­cu­da dinç­lik ve­rir. Ahu­du­du su­yu­böb­rek ve saf­ra ke­se­si taş­la­rı­na çok fay­da­lı­dır. Bo­ğaz, ba­dem­cik ve göz il­ti­hap­la­rı­na iyi ge­lir. Göz il­ti­hap­lan­ma­la­rın­da su­yuy­la pan­su­man ya­pıl­dı­ğın­da fay­da­sı var­dır. Mi­de ül­se­ri olan­la­rın kul­lan­ma­ma­la­rı ge­re­kir.

Besin bombası tatlı patates

Pa­ta­tes ve pan­car ara­sı bir tat­tır. Bes­le­yi­ci­lik ola­rak da tam bir bom­ba­dır! Ay­rı­ca sin­di­ri­mi ko­lay ve aler­ji ris­ki dü­şük ol­du­ğu için be­bek­lerin ilk be­sin­ler­den bi­ri­dir. Mor olan­lar­da eş­siz bir pig­ment var­dır ve bu pig­ment il­ti­hap çö­zü­cü­lük­ten kan­ser ön­le­yi­ci­li­ğe ka­dar ya­rar­lı­dır. A vi­ta­mi­nin­den çok zen­gin­dir. C vi­ta­mi­ni, man­gan, ba­kır, B6 vi­ta­mi­ni ve mi­ne­ral­le­r içe­rir. Kan şe­ke­ri­ni dü­zen­ler. Kalp kri­zi ris­ki­ni dü­şü­rür. Do­ğal şe­ker içe­rir. Bu şe­ker­ler do­la­şım sis­te­mi­miz­de ya­vaş sal­gı­lan­dı­ğın­dan ki­lo alı­mı ve şe­ker yük­sel­ti­ci et­ki­le­ri az­dır.

BUGÜN GAZETESİ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Hastalık Kalkanı Gıdalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...