Öğretmen Diyarı

Güçlü bir bağışıklık için 10 maddeyi hayatınızdan çıkarın

Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da ya­rar­la­nı­la­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Dr. Ak­kurt, her­kes için ge­çer­li olan, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için ya­şam­dan çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ken 10 mad­de­yi şöy­le özet­le­di:

 

1.Şe­ker

 

Şe­ker tü­ke­ti­mi­ni ‘ne­re­dey­se hi­ç’­e in­di­re­rek vü­cu­du­nu­zun mi­ne­ral den­ge­si­ni ko­ru­ya­bi­lir, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin ra­hat­sız­lık­lar­la da­ha ko­lay sa­vaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

 

2.HAREKETSiZLiK

 

 Vü­cu­du­muz bü­tün gün te­le­viz­yon ya da bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­mak için di­zayn edil­me­di! İs­ter ev işi ya­pın, is­ter oyun oy­na­yın, is­ter yü­rü­yüş, is­ter spor, is­ter dans. Hiç­bir gü­nü­nü­zü ha­re­ket­siz ge­çir­me­yin!

 

3.HAVA KiRLiLiĞi

 

Eli­miz­den gel­di­ğin­ce tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu şe­hir mer­kez­le­rin­den, üre­ti­min yo­ğun ol­du­ğu sa­na­yi böl­ge­le­rin­den uzak yer­ler­de otu­ra­lım. Ay­rı­ca haf­ta­son­la­rı­nı ka­pa­lı AV­M’­ler ye­ri­ne açık ha­va­da ge­çir­mek da­ha iyi bir ter­cih ola­cak­tır.

 

4.RADYASYON

 

Tamamen hayatımızdan çıkaramayız belki ama en azından telefonu kulaklıkla kullanabilir, mikrodalga fırından sonsuza dek vazgeçebiliriz. Bulaşık, çamaşır makinalarına çalışırken yaklaşmamak, saç kurutma makinasını aralıklı kullanmak, kablolu interneti tercih etmek de zor olmayabilir.

 

5.susuzluk

 

Gün­lük iki lit­re su iç­in.

 

6.sigara

 

Si­ga­ra tüm so­run­la­rı ol­du­ğu gi­bi ba­ğı­şık­lı­ğı da bo­zu­yor.

 

7.stres

 

Stres bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli faktör.

 

8.yetersiz beslenme

 

Ge­çiş­ti­ri­len öğün­ler, fast fo­od gı­da­lar ye­ri­ne şu­nu il­ke edi­ne­lim: Ne ka­dar renk­li seb­ze, mey­ve, ne ka­dar çe­şit­li et ve ot tü­ke­tir­se­niz o ka­dar zen­gin bes­le­nir­si­niz!

 

9.alerjiler

 

 Bun­la­rı bi­ore­zo­nans me­to­duy­la öğ­re­ne­bi­lir ve te­da­vi­sin­de de yi­ne bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.

 

10. ABUR CUBUR

 

Ço­ğu gı­da kat­kı mad­de­le­ri içe­rir. Do­ğal ol­ma­yan tüm mad­de­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­rar. Ye­di­ği­niz abur cu­bur­la­rın ta­dı­nın da­ma­ğı­nız­da kal­ma sü­re­si, se­bep ola­ca­ğı za­rar­la­rın ha­ya­tı­nı­za et­ki sü­re­sin­den da­ha kı­sa­dır.

 

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim