öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN 4 ÖNEMLİ KURAL

Ço­cuk­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni, çev­re­sin­de­ki düş­man­la­rı tam ola­rak bil­me­yen ye­ni ku­rul­muş bir ül­ke­ye ben­ze­ten Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si­’n­den Dr. Gök­han Ma­mur ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­sin­de ebe­veyn­le­re önem­li gö­rev­ler düş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. An­ne kar­nın­da­ki be­be­ğe, has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için bir­ta­kım an­ti­kor­la­rın geç­ti­ği­ni, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bu şe­kil­de oluş­tu­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ma­mur, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“An­ne sü­tü be­bek­le­rin vü­cu­dun­da­ki sa­vun­ma sis­te­mi­nin gö­re­vi­ni yap­ma­sı için en önem­li et­ken­ler­den bi­ri­dir. Be­bek ken­di sa­vun­ma sis­te­mi­ni ku­ra­na ka­dar sü­reç an­ne sü­tü sa­ye­sin­de iler­le­mek­te­dir. Be­bek­le­rin özel­lik­le ilk 1 yı­lı ya­şam­la­rı­nın en za­yıf dö­nem­le­ri­dir. Ço­cuk 2 ya­şı­nı geç­tik­ten son­ra ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de güç­len­mek­te­dir. Ço­cuk­la­rın has­ta­lık­lar­dan ko­run­ma­sı için ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ge­re­kir.” İş­te Dr. Gök­han Ma­mu­r’­dan güç­lü ba­ğı­şık­lı­ğın anah­tar­la­rı...

Uy­ku ka­lite­si çok önem­li

 Dü­zen­li ve ye­ter­li uy­ku güç­lü bir ba­ğı­şık­lık sis­te­mi için ol­maz­sa ol­maz­lar­dan­dır. Ye­ni do­ğan be­bek­le­rin gün­de 12- 23 sa­at uyu­ma­sı ge­re­kir­ken ço­cuk bü­yü­dük­çe bu sa­at­ler aza­lır. Ço­cu­ğun uyu­du­ğu sa­at­ler, or­ta­mın ısı­sı, ya­ta­ğın ra­hat­lı­ğı, ra­hat olup ol­ma­dı­ğı gi­bi fak­tör­ler çok önem­li­dir.

SAĞLIKLI BESLENME İŞİN ÖZÜ

Sağ­lık­lı bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­lü ol­ma­sı için ilk ku­ral­dır. Ço­cuk­la­rın bes­len­me­sin­de pro­bi­yo­tik­le­rin öne­mi bü­yük­tür. Nor­mal do­ğum­la dün­ya­ya ge­len be­bek­le­rin do­ğum sı­ra­sın­da va­ji­nal ka­nal­da ta­nış­tı­ğı pro­bi­yo­tik­ler sa­ye­sin­de aler­jik so­run­lar ya­şa­ma risk­le­ri de dü­şük­tür. Ço­cu­ğun her be­sin gru­bun­dan den­ge­li bir şe­kil­de bes­len­me­si, abur cu­bur ve fast fo­od tar­zı gı­da­lar­dan uzak dur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Spor yapan çocuk

 Ak­tif ya­şam tar­zı tüm vü­cu­du sağ­lık­lı kı­lar. Ço­cuk­la­rın bit­mek bil­me­yen ener­ji­le­ri doğ­ru fi­zik­sel ak­ti­vi­te­ler­le des­tek­len­me­li­dir. Ço­cu­ğun vü­cut ya­pı­sı ve ka­rak­te­ri­ne uy­gun spora yön­len­di­ril­me­si önem­li­.

Bu yanlışlardan kaçının

 Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­si için en önem­li te­da­vi­ler aşı yo­luy­la ger­çek­leş­mek­te­dir. Son yıl­lar­da aşı te­da­vi­le­ri ile ço­cuk­lar­da gö­rü­len ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ya­rı ya­rı­ya azal­dı. Ai­le­ler­den ba­zı­la­rı ço­cuk­la­rı­na aşı yap­tır­mak is­te­me­mek­te­dir­ler an­cak son de­re­ce yan­lıştır. Kon­trol­süz ilaç kul­la­nı­mı da ço­cuk­la­rı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. 0-6 yaş ara­lı­ğın­da­ki ço­cuk­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık nez­le­dir. Ço­cuk­la­ra 6 ya­şı­na ka­dar nez­le ilaç­la­rı­nın ve­ril­me­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Ona mutlu bir aile ortamı sağlayın

 Mut­lu ya­şam kav­ra­mı­nın sağ­lı­ğa et­ki­si bü­yük. Son dö­nem­ler­de psi­ko­lo­ji­nin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi üze­ri­nde önem­li et­ki­le­ri ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ha­ya­ta gü­zel bak­mak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­mek­te­. Ço­cuk­lar­da mut­lu ya­şam or­ta­mı ise an­cak mut­lu ai­le­ye sa­hip ol­mak­la müm­kün. Ço­cu­ğun sağ­lık­lı ol­ma­sı için an­ne ba­ba­la­ra önem­li gö­rev­ler düş­mek­te­dir.

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...