Öğretmen Diyarı

Gelecek kaygısı kısırlığa neden oluyor

Eu­ro­fer­til Tüp Be­bek Mer­ke­zi­’n­den Psi­ko­log Şu­le Bek­tan,

ül­ke­ler ara­sı ge­ri­lim ve sa­vaş ih­ti­mal­le­ri­nin, ar­tan ve gö­rü­nür ha­le ge­len te­rö­rün,

şid­det ve suç olay­la­rı­nın bi­rey­le­rin kor­ku ve kay­gı­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor.

Bek­tan, in­san­la­ra­ra­sı şid­de­te se­bep olan ve şid­de­ti ola­ğan­laş­tı­ran bu du­ru­mun bi­rey­ler ara­sın­da

sev­gi ve gü­ve­ne da­ya­lı ile­ti­şim ve iliş­ki ku­rul­ma­sı­nı güç­leş­tir­di­ği­nin ve özel­lik­le ev­li­lik­ler

üze­rin­de de yı­kı­cı bir et­ki­ye sa­hip ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di. Ev­li­lik ve ai­le kur­mak ye­ri­ne,

ya­rı­nın­dan emin ol­ma­dı­ğı bir dün­ya­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nen genç­le­rin da­ha çok bi­rey­sel bir

ha­ya­ta odak­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Bek­tan, yal­nız ve sağ­lık­sız bir ha­yat tar­zı­nın genç­le­rin ile­ri­ki ha­yat­la­rı üze­rin­de

yı­kı­cı bir et­ki yap­tı­ğı­nı ve kı­sır­lı­ğa ze­min ha­zır­la­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor.

 

“Genç­le­rin ha­yat­la­rı­na ve ge­le­cek­le­ri­ne sa­hip çı­ka­rak, bi­rey­sel­lik­ten uzak,

sev­gi ve bir­lik­te­li­ğin ön plan­da ol­du­ğu ve gü­ven duy­gu­su­nu bes­le­yen ya­şam tarz­la­rı­na yön­len­me­le­ri ge­re­ki­yo­r”

di­yen Bek­tan, şöy­le de­vam et­ti: “Be­den­sel ve ruh­sal sağ­lık­la­rı­na özen gös­te­re­rek,

spo­ra ve en­tel­ek­tü­el uğ­raş­la­ra yö­ne­le­rek bi­rey­sel mut­lu­luk­la­rı­nı ko­ru­ma­lı­lar.

Ya­nı sı­ra; top­lu­mun en önem­li bi­ri­mi olan ai­le­nin ve an­ne-ba­ba ol­ma­nın er­dem­le­ri ko­nu­sun­da inanç­lı ol­ma­la­rı çok önem­li.

Böy­le­ce sağ­lık­lı an­ne-ba­ba­lar ola­rak sağ­lık­lı ço­cuk­la­ra sa­hip ola­bi­lir­ler.”

 

SERDA KIVILCIM - BUGÜN  GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol