Öğretmen Diyarı

Çocukların enerji deposu meyve suyu

Çocukların enerji deposu meyve suyu

Okul­la­rın ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te, ço­cuk­la­rın fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni sağ­la­ya­cak en fay­da­lı ak­ti­vi­te spor yap­mak. Ka­li­te­li ve ay­nı za­man­da ke­yif­li va­kit ge­çir­dik­le­ri spor son­ra­sı içi­len bir bar­dak mey­ve su­yu, vü­cut­la­rın­da kay­bet­tik­le­ri ener­ji, sı­vı ve mi­ne­ral­le­rin ye­ri­ne ko­na­bil­me­si­ni sağ­lı­yor.
Nuh Na­ci Yaz­gan Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ne­ri­man İnanç, “Mey­ve su­la­rı, vü­cu­dun sı­vı ge­rek­si­ni­mi­ni kar­şı­la­ma­nın ya­nı sı­ra, içe­ri­ğin­de­ki an­ti­ok­si­dan ve mi­ne­ral­ler ile hüc­re­le­rin ya­şam­sal fa­ali­yet­le­ri­ni ve vü­cut fonk­si­yon­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne de kat­kı sağ­la­r. Ay­nı za­man­da mey­ve su­la­rın­da bu­lu­nan do­ğal şe­ker­ler vü­cu­da ener­ji ve­rip, dinç kal­ma­sı­nı sağ­la­r.”
İnanç, “İçi­len viş­ne ve por­ta­kal su­yu gün­lük po­tas­yum ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 10’u­nu kar­şı­lı­yor. Bu ne­den­le ço­cuk­la­ra spor son­ra­sın­da içi­ri­le­cek bir bar­dak mey­ve su­yu çok faydalıdır” diye konuştu.

 

 

sozcu.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim