Öğretmen Diyarı

Çocuklarda şaşılık ihmale gelmez!

Çocuklarda şaşılık ihmale gelmez!

İle­ri yaş­lar­da baş­la­yan şa­şı­lık­lar hem es­te­tik bir ku­sur hem de çift gör­me­ye ne­den ola­rak ra­hat­sız­lık ya­ra­tır­ken, ço­cuk­luk ça­ğın­da baş­la­yan şa­şı­lık­lar ay­rı­ca bi­no­kü­ler gör­me ge­li­şi­mi­ni bo­zu­yor. Liv Hos­pi­tal Göz Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Dr. Acun Ge­zer, ço­cuk­lar­da şa­şı­lı­ğın müm­kün ol­du­ğun­ca er­ken yaş­ta sap­tan­ma­sı ve te­da­vi edil­me­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor.
Te­da­vi­si müm­kün…
Prof. Dr. Acun Ge­zer, “Ö­zel­lik­le kü­çük be­bek­ler­de bel­li bir ya­şa ka­dar göz­ler­de bi­raz kay­ma ol­ma­sı­nın nor­mal ol­du­ğu gi­bi yan­lış bil­gi ve ina­nış­lar yü­zün­den bu ço­cuk­la­rın he­ki­me gö­tü­rül­me­si er­te­len­mek­te, te­da­vi ge­cik­ti­ğin­de de ile­ri­de şa­şı­lık koz­me­tik açı­dan dü­zel­til­se bi­le gör­me ek­sik­li­ği gi­de­ri­le­me­mek­te­di­r” di­yor. Dr. Acun Ge­zer, “Bir kı­sım has­ta­da sa­de­ce göz­lük ve or­top­tik te­da­vi­ler­le şa­şı­lık dü­zel­ti­le­bi­lir­ken ba­zen de bun­la­ra ila­ve­ten bir ve­ya bir­kaç ame­li­yat ge­çir­me­si ge­re­ke­bil­mek­te­” di­ye sözlerini tamamladı.

 

 

 

sozcu.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol