Öğretmen Diyarı

Cildi koruyan besinler

Be-sin-le-rin sağ-lı-ğı-mı-za kat-kı-sı tar-tış-ma gö-tür-mez. Ba-zı be-sin-ler cil-di-mi-zi iyi ge-lir-ken ba-zı be-sin-ler de cil-di-mi-zi olum-suz yön-de et-ki-li-yor. Uz-man Di-ye-tis-yen Ser-kan Tu-tar 1960'lı yıl-la-r-dan be-ri süt tü-ke-ti-mi ile cilt sağ-lı-ğı ara-sın-da ça-lış-ma-lar ya-pıl-dı-ğı-nı, bu ça-lış-ma-la-rın bir-ço-ğun-da sü-tün en az ilaç ka-dar ak-ne te-da-vi-sin-de önem-li ol-du-ğu so-nu-cu-na ula-şıl-dı-ğı-nı söy-le-di. Tu-tar şöy-le de-vam et-ti: "Fa-kat 2010 yı-lın-da ya-pı-lan bir ça-lış-ma-da ise süt tü-ke-ti-mi ile ak-ne ara-sın-da her-han-gi bir iliş-ki bu-lun-ma-mış, da-ha son-ra-sı-na ya-pı-lan ba-zı ça-lış-ma-lar-da ise bi-rey-le-rin yağ-sız süt tü-ket-me-si-nin ak-ne te-da-vi-sin-de yo-ğur-da gö-re da-ha iyi so-nuç-lar ver-di-ği-ni gös-ter-miş-tir. Bi-rey-le-rin bu ko-nu-da der-ma-to-log-la-rından yar-dım-cı ol-ma-la-rını is-te-me-le-ri en doğ-ru se-çimdir"

 

Ara atış-tır-ma-lar ge-nel bes-len-me dü-ze-nin-de öne-ril-se de ba-zı ara öğün atış-tır-ma-la-rı cil-de za-rar ve-re-bi-li-yor. Özel-lik-le yük-sek gli-se-mik in-deks-li be-sin-le-rin bun-la-rın ba-şın-da gel-di-ği-ni be-lir-ten di-ye-tis-yen Tu-tar, "Ku-ru üzüm, bal, si-mit, ma-kar-na gi-bi be-sin-ler in-sü-lin dü-ze-yin-de den-ge-siz-lik-ler mey-da-na ge-tir-di-ği için de-ri-de inf-la-mas-yon-la-ra ne-den ola-bi-lir. Bu be-sin-ler-den vaz-ge-çil-me-si cilt sağ-lı-ğı ve ki-lo ver-mek için önem-li-dir. Ba-sit kar-bon-hid-rat ve yük-sek gli-se-mik in-deks-li be-sin-le-ri şe-ker-li ta-hıl ve-ya yo-ğurt, süt gi-bi be-sin-ler-le bir-lik-te tü-ket-mek uy-gun-du-r" de-di.

 

Cil-de ödem yap-tı-ran be-sin-ler

 

Yük-sek ısı-da pi-şi-ri-len et-ler-de yağ ve pro-te-in ara-sın-da bir kim-ya-sal re-ak-si-yon oluş-tu-ğu-na de-ği-nen Ser-kan Tu-tar "İ-le-ri yaş-ta-ki-le-rin bu be-sin-le-ri tü-ket-me-si vü-cut-la-rın-da ok-si-da-tif stres ve inf-la-mas-yo-nu ar-tı-rır. De-ri-le-ri da-ha mat gö-rü-nür, kı-rı-şık-lık-la-rı te-tik-ler. Bu nedenle ız-ga-ra ter-cih edil-me-li-dir. Cips, kra-ker ve pat-la-mış mı-sır gi-bi bir-çok be-sin-de bu-lu-nan yük-sek oran-da-ki sod-yum- vü-cu-dun su tut-ma-sı-na ne-den olur. Eğer vü-cu-du-nu-z su tut-ma eği-li-min-deyse göz alt-la-rın-da şiş-me-ler oluşur, de-ri-de kı-za-rık-lık-la-ra yol açar. Bu be-sin-le-r yerine tuz-suz fın-dık, ba-dem yenmelidir" di-ye ko-nuş-tu.

 

\"Bugün\"

Anahtar Kelimeler:
Cildi Koruyan Besinler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol