Öğretmen Diyarı

Baş ağrıları ölümcül olabilir

Beyin kanamasına bağlı olarak gelişen baş ağrısına, genellikle bulantı ve kusmanın yanı sıra şuur kaybı da eşlik edebiliyor.


Serda KIVILCIM- BUGÜN GAZETESİ


Hastalar bu ağrıyı hayatlarının en şiddetli baş ağrısı olarak tarif ediyorlar. Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroradyoloji Bölümünden, Prof. Dr. Özenç Minareci, şiddetli baş ağrısının nedenlerine dikkat çekti ve önemli açıklamalarda bulundu…


Beyin kanaması değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında yüksek tansiyon, kafa travması ve beyin tümörleri de bulunmakla birlikte, en ölümcül olanı beyin damarlarındaki anevrizma adı verilen baloncuğun patlamasına bağlı olanıdır.


İlaçla tedavi olmaz


Anevrizma tedavisi hiçbir zaman ilaç verilerek yapılmaz. Mutlaka bir girişim yapılmalıdır. Tedavide uygulanan iki ayrı yöntem vardır: Açık beyin ameliyatıyla bu anevrizmanın kliplenmesi veya kapalı yöntemle (açık ameliyat olmaksızın damarın içinden uygulanan yöntemle) embolizasyon adı verilen tedavinin uygulanması. Bu tedaviyi girişimsel nöroradyoloji uzmanları gerçekleştirmektedir.


Erken tanı yaşamsal öneme sahip


Anevrizmada embolizasyon yöntemi ile tedavi son yıllarda çok gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Öyle ki, saptanan anevrizmaların tedavisi için öncelikle embolizasyon tedavisi düşünülmekte ancak bu yöntemin uygun olmadığı hastalarda açık ameliyat uygulanmaktadır. Embolizasyon tedavisi, anjiografik olarak hastanın kasık damarından girilerek beyin anevrizmasının olduğu bölgeye kadar ulaşılarak ya anevrizma içerisinin telden bir yumak sarılarak doldurulması ya da anevrizma boynuna stent konularak içine kan girmesinin engellenmesi ile yapılır. Uygulamadan sonra hasta  1-2 gün hastanede kalır ve 3-4 gün sonra hiçbir kısıtlama olmaksızın günlük yaşamına dönebilr. Beyin kanamasına yol açmadan önce bu kadar kolay önlenebilecek olan anevrizma maalesef toplumda yeterince bilinmemektedir. Bu hastalığın erken tanısı yaşamsal öneme sahiptir. 


Hastaların beşte biri ‘Başım çok ağrıyor’ bile diyemeden ölür


Be­yin da­mar anev­riz­ma­sı, be­yin da­mar­la­rı­nın böl­ge­sin­de da­mar du­va­rı­nın za­yıf­la­ma­sı­na bağ­lı ola­rak  ge­li­şen ba­lon­cu­ğa ve­ri­len isim­dir. Ge­nel­lik­le, uzun sü­re­dir ses­siz­ce du­ran ve hiç­bir be­lir­ti ver­me­yen be­yin anev­riz­ma­sı ani­den pat­la­ya­bi­lir ve bey­nin için­de bu­lun­du­ğu sı­vı­ya ka­rı­şa­bi­lir. Bu du­rum­da, çok şid­det­li baş ağ­rı­sı or­ta­ya çı­kar ve hat­ta bu has­ta­la­rın beş­te bi­ri ‘ba­şım çok ağ­rı­yor‘ bi­le di­ye­me­den ha­yat­la­rı­nı kay­be­der. Ani ölüm­le­rin önem­li kıs­mı as­lın­da bu tip­te be­yin ka­na­ma­la­rı­na bağ­lı­dır. Ani ölüm­le so­nuç­lan­ma­yan be­yin ka­na­ma­la­rı­nın da önem­li kıs­mı fel­çe ne­den olur.


Beyin anevrizması kimlerde daha sık görülür?


Ai­le­sin­de be­yin da­mar has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de gö­rül­me ola­sı­lı­ğı, top­lum­da­ki di­ğer bi­rey­le­re gö­re yak­la­şık beş kat da­ha faz­la­dır. Si­ga­ra içen­ler­de anev­riz­ma ge­liş­me ola­sı­lı­ğı ve bu anev­riz­ma­nın ka­na­ma ris­ki da­ha da yük­sek­tir. Yük­sek tan­si­yon da, anev­riz­ma­ya yol açan bir di­ğer has­ta­lık­tır. Gü­nü­müz­de, ge­li­şen rad­yo­lo­jik yön­tem­ler sa­ye­sin­de ses­siz anev­riz­ma­la­rın ta­nı­sı ge­nel­lik­le müm­kün ola­bil­mek­te­dir.  


So­nuç ola­rak; be­yin anev­riz­ma­sı o ana ka­dar hiç­bir bul­gu ver­me­miş da­hi ol­sa, ani­den ka­na­ma­sı­na bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan baş ağ­rı­sı ölüm­cül bir tab­lo­nun ha­ber­ci­si ola­bi­lir.   Bu ne­den­le, ka­na­ma­dan ön­ce be­yin anev­riz­ma­sı­nın sap­tan­ma­sı ve ge­rek­li te­da­vi­nin ya­pıl­ma­sı ya­şam­sal önem ta­şı­mak­ta­dır.

 

Kaynak: bugün

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol