Öğretmen Diyarı
Abdullah Damar
Abdullah Damar
Yazarın Makaleleri
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
Laiklik; din ve devlet işlerinin ayrılması, devletin din kurallarına dayanmayıp, pozitif hukuka dayanması; devletin ve dinin birbirinden bağımsızlaşması; devletin din ve inançlar karsısında tarafsız olması;dinsel görüş ve kurumların, siyasal...
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
30 Ağustos 2017 tarihinde MEB'den,"Müjde" adı altında bir basın açıklaması yayınlandı. Yazıyı okuduktan sonra ilk anda ‘isteğe bağlı' ibaresinin görmediğimiz için sadece mazeret ve alan değişikliğine ilişkin yer değişkliklerinin...
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni Yönetmelik sonrası, 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri...
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
Memur disiplin hukukunun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, aslında tartışma götürmemekle birlikte, disiplin amirlerince zaman zaman zorlama yoluyla uygulanan ve tartışmalı hale getirilen düzenlemelerinden biri de aynı Kanunun 135.maddesinde...
Okuluma Ödenek İstiyorum!
2017-2018 Öğretim Yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Üniversiteler ve orta öğretim okullarına kayıtlar, YGS-LYS ve TEOG sınavları sonuçlarına göre yapıldığından, bu okullara kayıt olacak öğrenciler ve okul/üniversite yöneticileri...
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
İlk yapıldığı tarihten bu yana izlediğimiz Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları bu yıl kamuoyunda çok fazla tartışmalara neden oldu. Bu tartışmaların neden yapıldığına geçmeden önce elimizdeki verileri ortaya koymak gerekiyor. 2013'te...
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
Disiplin, örgütlenmiş bir toplulukta veya bir kurumda, gerek hizmetlerin iyi bir şekilde görülmesi, gerekse fertlerin davranışlarını kontrol etmesi bakımından, kanunların ve nizamların ve teessüs etmiş kaidelerin hâkim kılınmasıdır. Kamu...
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarının yanında; nitelikleri, yarışma ve...
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
Birkaç günden bu yana memur konfederasyonlarının başkanları arasında, sosyal medya aracılığıyla, sendika üyesi olmayan ve yetkili sendikaya üye olmayan memurların, yetkili memur sendikalarına dayanışma aidatı adı altında bir ödeme yapması...
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler
Kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli, etkin ve hizmetin niteliğine uygun bir şekilde yürütülmesi asıldır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin denetlenmesi, mesleki menfaatlerinin korunması ve çalışma düzenini bozan davranışların önlenmesi hizmetin...
Disiplin Soruşturmalarında Zaman Aşımı
Hukuk dilinde zamanaşımı;kişinin suç olarak kabul edilen fiili işlediği andan itibaren belirlizamanın geçmesiyle kişi hakkında kovuşturma veya cezaî işlemlerin yapılmasınıengelleyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Başka bir anlatımla...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak doğuştan getirdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir.Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten beklentilerini...
Eğitim Sistemi Özelleşirken!
Neoliberal ekonomik sistemin en belirgin hedeflerinden birisi de sosyal devletin temel görevlerinden biri olan ve kamusal  nitelikli olması gereken eğitim ve sağlık sisteminin piyasaya açılması, eğitimin ve sağlığın paralı hale gelmesi...
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
29 Aralık eylemine katılan eğitim emekçilerine, 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana uygulanan açığa alma, adli-idari soruşturmalar ve disiplin cezalarının yanında, idari tedbir adı altında uygulanmak istenen son yaptırım da il dışı yer değiştirmelerdir.....
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135.maddesi disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz konusunu düzenler. 135.madde şu şekildedir; 'Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin...
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
Kapsayıcı eğitim, tüm öğrenenlerin, kültürlerin vetoplulukların farklı gereksinimlerine, öğrenmeye katılımı artırarak veeğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak yanıt verme sürecidir.Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm...
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde...
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
29 Aralık soruşturmaları olarak bilinen ve 8 Eylül 2016 tarihinde 11 285 öğretmenin açığa alınmasıyla kamuoyunda da bilinirliği üst noktaya çıkan soruşturmalarda sona gelindi. Sürecin başından bu yana bu soruşturmaların haksız olduğunu,...
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
29 Aralık soruşturmaları ile ilgili olarak söylenmedik, yazılmadık bir konu kaldı mı, diye düşünürken, idare mahkemelerinden gelen iptal kararlarına, adli mahkemelerden gelen beraat ve takipsizlik kararları da eklenmeye başladı. Bu noktada...
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
12 Eylül darbesinin büyük bir akamete uğrattığı kamu emekçileri hareketinin 90'lı yıllarda yeniden filizlenmeye başlamasıyla birlikte, bu hareketi en doğru tanımlayan ilkenin 'fiili-meşru mücadele çizgisi” olduğu ifade edilebilir....