Öğretmen Diyarı

Uzmanından mutluluk tarifleri

Her şeyde olduğu gibi mutlulukta da ‘farkındalık’ önemli… Nelerin sizi mutsuz ettiğini mutsuz eden şeylerle nasıl savaşacağınızı biliyor musunuz? İşte uzmanından mutluluk tarifleri.

NLP eğit­me­ni Mus­ta­fa Çay, de­ne­yim­ler­den yo­la çı­ka­rak ken­di­mi­zi na­sıl mut­suz et­ti­ği­mi­zi tek tek or­ta­ya çı­kar­dı ve “a la tur­ca­” mut­lu­luk for­mül­le­ri üze­rin­de ça­lış­tı. Ça­lış­ma­la­rı­nı “Mut­suz Ol­mak Gü­nah­tı­r” ki­ta­bın­da top­la­yan Ça­y’­ın tes­pit­le­ri şöy­le:

1) İçi­miz­de­ki pa­pa­ğan: Bir olum­suz­luk­la kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da içi­miz­de ay­nı şey­le­ri tek­rar eden bir pa­pa­ğan var. Her olum­suz­luk­ta he­men “Ey­vah, mah­vol­du­m” di­yor, ba­şa­rı­sız olun­ca “Ben ap­ta­lın te­ki­yim!” Hal­bu­ki bu, bi­zim üze­ri­ne dü­şü­ne­rek var­dı­ğı­mız bir so­nuç de­ğil. Cid­di­ye alın­ma­ma­sı ge­re­ken ve sü­rek­li tek­rar ya­pan bir pa­pa­ğan o. Bir şe­yi in­şa et­mek için ko­lay mo­ti­ve ol­mu­yo­ruz ama yık­mak için 7 gün 24 sa­at ha­zı­rız. Oy­sa dü­şün­ce­nin şa­ka­sı ol­maz, bi­zi dü­şün­ce­le­ri­miz şe­kil­len­di­ri­yor. “Can çı­kar huy çık­ma­z”, “İn­san ye­di­sin­de ney­se yet­mi­şin­de de odu­r” gi­bi ata­söz­le­ri de bu­nu kö­rük­lü­yor. Bun­lar de­ği­şi­min önün­de­ki en­gel­ler!

Çö­züm

Pa­pa­ğa­nı eğit­mek için ih­ti­ya­cı­nız olan tek şek mi­nik bir pa­ket las­ti­ği. Bu­nu bi­le­ği­ni­ze ta­kın. Bak­tı­nız ki pa­pa­ğan sız­lan­ma­ya baş­la­dı, her olum­suz dü­şün­ce­de las­ti­ği­ni­zi ko­lu­nu­zu acı­ta­cak ka­dar çe­kip bı­ra­kın. Pa­pa­ğan ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şı­ra­cak ve bir­den ses­siz­leş­ti­ği­ni fark ede­cek­si­niz.

2) Duy­gu­sal siv­ri­si­nek­ler

Ze­hir­li dü­şün­ce­ler ya da ku­run­tu­lar ba­zen siv­ri­si­nek­ler gi­bi sin­si­ce ak­lı­mı­za gi­rer ve pu­su­ya ya­tıp en za­yıf anı­mı­zı kol­lar, son­ra ka­nı­mı­zı emip bi­zi güç­süz dü­şü­rür ve has­ta eder. Sa­nı­la­nın ak­si­ne ha­ya­tı­mız, dı­şı­mız­da­ki­ler­le de­ğil içi­miz­de­ki­ler­le şe­kil­le­ni­yor.

Siv­ri­si­nek­le­re si­nek­lik

Bir şe­yi ya­şı­yo­ruz ve bi­ti­yor, hal­bu­ki biz bu du­ru­mu zih­ni­miz­de evi­rip çe­vir­me­ye de­vam edi­yo­ruz. İş­te bu “ka­şın­tı et­ki­si­”dir. Ma­lum, ya­ra­yı ka­şı­dık­ça kö­tü­leş­ti­rir­si­niz. Bu yüz­den acı­la­rı do­zun­da ya­şa­yıp ra­fa kal­dı­rın, on­la­rı ka­şı­ma­yı bı­ra­kın.

3) Duyguların kontrolünü kaybetmek

“Tak­ma ka­fa­na olur böy­le şey­le­r” ya da “ü­zül­me, ge­çer” der­ler. Oy­sa kim­se na­sıl ge­çe­ce­ği­ni söy­le­mez. Öte yan­dan duy­gu­lar mi­sa­fir­dir, ya­tı­ya kal­maz­lar. Ta­bi­i siz on­la­rı zor­la alı­koy­ma­dı­ğı­nız sü­re­ce… Bi­ri git­mek is­ti­yor­sa onu zor­la tut­ma­ma­lı­sı­nız. Bu duy­gu­lar için de ge­çer­li.

Duy­gu­la­rı şe­kil­len­di­rin

Ko­nu­şun duy­gu­la­rı­nız­la… Si­ze ne an­lat­mak is­te­dik­le­ri­ni din­le­yin. Olum­suz duy­gu­la­rın bir şek­li, ren­gi, yö­nü ve bü­yük­lü­ğü var­dır. Me­se­la “taş gi­bi mi­de­”ni­ze otur­duy­sa ha­ya­li­niz­de o ta­şı kı­rın, un ufak edin ve vü­cu­du­nuz­dan dı­şa­rı atın.

4) Geçmişte yaşamak

Geç-miş. Adı üzerinde şimdi değil. Mutsuz insanların tamamı uzak ya da yakın bir geçmişte yaşadığı için böyledir. Geçmişte kaçırdıkları fırsatları, haksızlıkları düşünüp hayıflanırlar.

Anı yaşayın

Eğer ya­şa­dı­ğı­nız her sa­ni­ye­yi far­kın­da­lık­la ve ta­dı­nı çı­ka­ra­rak ya­şar­sa­nız, şüp­he ede­ce­ği­niz, içi­ni­ze kurt dü­şü­re­cek bir du­rum­la kar­şı­laş­maz­sı­nız.

5) Hayır diyememek

“Ha­yı­r” de­di­ği­miz­de kar­şı­mız­da­ki in­sa­nı kay­be­de­ce­ği­mi­zi ya da onun gö­zün­de kü­çük dü­şe­ce­ği­mi­zi sa­nı­rız ba­zen. Oy­sa bu sa­de­ce ezik bir ruh ha­li­nin yan­sı­ma­sı­dır. Ba­zen sırf ha­yır di­ye­me­di­ği­miz için iki aya­ğı­mız bir pa­bu­ca gi­rer, ne ken­di­mi­zi ne de kar­şı­mız­da­ki­ni mut­lu ede­riz.

Hayır demeyi öğrenin

Kar­şı­nız­da­ki in­sa­na ha­yır ce­va­bı­nı onu kır­ma­dan, onu ono­re ede­rek ve­re­bi­lir­si­niz. Emin olun ba­zen ha­yır de­mek evet de­mek­ten bin kat mut­lu eder.

NLP nedir?

NLP, ya­şa­mı­mız­da üze­rin­de dü­şün­me­den, oto­ma­tik ola­rak ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu­muz al­gı­la­ma, dü­şün­me ve dav­ra­nış sü­reç­le­ri­ni, bi­linç­li ha­le ge­tir­me ve ge­liş­tir­me­de üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da, zih­nin iş­le­yi­şi ile il­gi­li, yet­miş­li yıl­la­rın son­la­rı­na doğ­ru Ame­ri­ka­’da ge­liş­ti­ril­miş bir mo­del ve me­to­do­lo­ji­dir.

BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol