Öğretmen Diyarı

Sıcaklarda rahat uyumanın ipuçları

Yaz sıcakları günden güne artıyor. Bu sıcak günlerde, geceleri rahat bir uyku çekmek de zorlaşıyor. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesi olduğunu söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, “Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar. Kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır” diyor. Prof. Dr. Ferah Ece özellikle sıcak havalarda rahat bir uyku geçirmek için alınacak önlemleri anlattı.

 

İşte uygulanacak pratik öneriler

 

Ki­lo ve­rin: Ki­lo ve­rin­ce uy­ku sı­ra­sın­da­ki so­lu­num dü­ze­le­cek ve uy­ku din­len­di­ri­ci ola­cak, gün­düz uy­ku­lu­luk ha­li aza­la­cak­tır.

 
Al­kol ve uy­ku ilaç­la­rın­dan ka­çı­nın: Al­kol ve uy­ku ilaç­la­rı, kas gevşe­ti­ci, ank­si­ye­te ön­le­yi­ci, ağ­rı ke­si­ci gi­bi ilaç­lar, üst so­lu­num yo­lu kasla­rın­da gev­şe­me­ye yol açıp ha­va yo­lu tı­kan­ma­sı­na ne­den olabilirler.

 
Si­ga­ra­yı bı­ra­kın: Si­ga­ra­nın ne­den ol­du­ğu tah­ri­şin, hor­la­ma ve ap­ne ağır­lı­ğı­nı ar­tır­dı­ğı dü­şü­nü­lür.

 
Sırt üs­tü yat­ma­yın: Sırt üs­tü yat­ma bo­yun ve bo­ğaz­da­ki yu­mu­şak do­ku­la­rın ar­ka­ya doğ­ru kay­ma­sı­na ve bu­nun so­nu­cu ola­rak ha­va yolunun da­ral­ma­sı­na ya da tam tı­kan­ma­sı­na yol açar.

 
Has­sa­si­ye­ti­niz yok­sa ya­tak oda­nız­da kli­ma kul­la­nın: Ya­tak odala­rın­da dik­kat­li kul­la­nı­lan kli­ma­lar uy­ku ka­lit­esini ar­tı­rır ve hastalıkla­ra yol aç­maz. An­cak fil­tre­le­rin sık te­miz­len­me­si gerekir.

 
Ra­hat ve or­to­pe­dik yas­tık se­çin: Özel­lik­le ek­lem prob­lem­le­ri olanlar, ar­tro­zu bu­lu­nan­lar ve kalp has­ta­lı­ğı olan­la­rın vü­cu­da des­tek sağ­la­yan ra­hat ya­tak ve yas­tık­lar­la yat­ma­la­rı uy­ku ka­li­te­si­ni ar­tı­rır.

 
Çar­şaf, nev­re­sim kı­lı­fı ve yas­tık kı­lı­fı­nız pa­muk­lu ol­sun: Ha­va akı­mı­na izin ve­ren bir mad­de ol­ma­sı se­be­biy­le pa­muk­lu ku­maş önerilir.

 
Ye­me­ği­ni­zi yat­ma­dan en az 3 sa­at ön­ce yi­yin: Mi­de­nin boşalması­na izin ver­mek, ya­tın­ca so­lu­nu­mun ve kalp üs­tün­de ba­sınç oluş­ma­sı­nı azalt­mak için ge­rek­li­dir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol