Öğretmen Diyarı

MEB, Afganistan'da 25 öğretmen görevlendirecek

AFGANİSTAN'DA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI VE GÖREVLENDİRME KILAVUZU

2013 _________ iletişim bilgileri

Avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü

Telefon: Yurt Dışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı 0(312) 212 36 70/3132

Faks: Yurt Dışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı 0(312) 212 9304

İnt Adr: http://digm.meb.gov.tr e-posta: digmp2@meb.gov.tr

DİKKAT:

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakatına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararıyla değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur

1. GENEL ESASLAR

İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile bu komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05 Haziran 2003 tarih ve 2003 / 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

Seçme sınavı işlemleri mülakat yoluyla yapılacak olup, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 05/02/2013 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından "Afganistan'da Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı ve Görevlendirme Kılavuzu" nda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecektir.

1.1. Seçilecek Öğretmenlerin Branşları ve Sayıları;

Yapılacak temsil yeteneği mülakatında Afganistan Habibe Kadiri Kız Lisesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen branş ve sayıda bayan öğretmen seçilecektir.

Atanmasına Esas Olan AlanSeçilecek
 Öğretmen Sayısı
Sınıf öğretmeni5
Anasınıfı(Okulöncesi)2
Türkçe2
Fen ve Teknoloji2
İlköğretim Matematik2
Fizik-Kimya-Biyoloji2
Türk Dili ve Edebiyatı2
Beden Eğitimi2
İngilizce2
TOPLAM21

1.2. Başvuru ve Görevlendirme Şartları

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin sınavı ve görevlendirme için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranacak şartlar:

a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup (Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında, affa uğrayanlar hariç disiplin cezası verilmemiş olmak,

d. En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

g. Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca

yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

ğ. Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,

h. Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez (hangi görevle olursa olsun) görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmalarının yanında, sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavından (KPDS) en az Elli beş (55) puan almış olmaları gerekmektedir.

ı. 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar,

i. Yapılacak Temsil Yeteneği mülakatında başarılı olmak.

1.3. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a. Başvurular 25/02/2013 - 06/03/2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Başvuru evrakları;

1. Kılavuz ekindeki(Ek 2) Öğretmen Başvuru Formu (2 adet), (okul/ kurum müdürlüğünce onaylanacak)

2. Hizmet Belgesi (1 adet), (okul/ kurum müdürlüğünce onaylanacak)

3. Nüfuz Cüzdan fotokopisi (4 adet) (okul/ kurum müdürlüğünce onaylanacak)

4. Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması formu (4 adet) (okul/ kurum müdürlüğünce onaylanacak)

5. Adli Sicil ve Sabıka Kaydı belgesi (4 adet).

c. Adaylar, okul/ kurum müdürlüklerince onaylanan belgelerden 1 (bir) adet Öğretmen Başvuru Formu, 1 (bir) adet Hizmet Belgesi, 2 (iki) adet Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu ile 2 (iki) det Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesini elden veya posta ile en geç 08 Mart 2013 tarihi mesai bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndereceklerdir.

ç. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumlu olacaktır.

d. Aday, kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Not: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formlarında kullanılan fotoğraflar kesinlikle fotokopi ve bilgisayar çıktısı olmayacaktır.

1.4. Okul/Kurum, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

1.4.1. Okul ve Kurum Müdürlükleri

a. Adayın başvurusunda bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, 25/02/2013 - 06/03/2013 tarihleri arasında onaylamak.

b. Adayın başvuru formundaki bilgilerini belgelendirmek amacıyla ibraz ettiği belge var ise onları kontrol edip okulda iki yıl süreyle saklamak.

c."Başvuru formunu" adaya inceletmek, imzalatmak, onaylamak ve bir örneğini adaya vermek. Bir örneğini de okul müdürlüğünde iki yıl süresince saklamak.

ç.Adayın daha önce yurt dışı görevi yapıp yapmadığını kontrol ederek daha önce yurt dışı görevinde bulunarak görevini tamamlamış ya da kendi isteğiyle tamamlamadan dönmüş olanlardan KPDS'den Elli beş (55) Puan ve üzeri belgeye sahip olmayanların ve yurt içi görevinde 2 (iki) yıl geçirmeyenlerin müracaatını kabul etmemek.

d. Geçmiş yıllarda yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen

ya da mazeret beyan ederek erteleme talebinde bulunan öğretmenlerden Komisyonca mazereti uygun görülmeyerek sıralama listesinden çıkarılanların listeden çıkarılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile sınav başvurularını kabul etmemek.

e. Başvuru evraklarını başvuruların bitimini müteakip adayların 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu, 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi ve 2 (iki) adet Nüfus Cüzdanı fotokopilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne letilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek.

1.4.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden gönderilen adayların 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu, 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi ve 2 (iki) adet Nüfus Cüzdanı fotokopilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek.

1.4.3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri

İl milli eğitim müdürlükleri, okul/ kurum müdürlüklerince müracaat esnasında adaylardan alınarak kendilerine gönderilen 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu, 2 (iki) adet Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi ve 2 (iki) adet Nüfus Cüzdanı fotokopileriyle adayların il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırarak sonucunu Bakanlığımıza bildireceklerdir.

Taşrada okul/ kurum müdürlükleriyle il millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerince yapılacaktır.

1.5. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

a. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b. Başvuru formu okul/ kurum müdürü tarafından onaylanmamışsa,

c. Başvuru formlarının 08 Mart 2013 tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaştırılması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2. TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçilmesi; 18-19-20 Mart 2013 tarihleri arasında "Temsil Yeteneği Mülakatı" usulüyle yapılacaktır.

2.1. Temsil Yeteneği Mülakatı, Mülakat Konuları ve Değerlendirme

Temsil Yeteneği Mülakatı 18/19/20 Mart 2013 tarihleri arasında Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacaktır.

Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılacak adayların mülakat tarihleri, başvuruların tamamlanmasını müteakip http://abdigm.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır.

Mülakat konuları ve puan değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ITürkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilgisi ve anlam bilgisi, vb.)20 Puan
IISosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve T.C. İnkılâp Tarihi, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgileri, vb.)20 Puan
IIIMesleki Bilgi (Öğretmenlik Meslek Bilgisi)20 Puan
IVGenel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi, Türk Edebiyatı, Milli Eğitim Mevzuatı, Eğitim Bilimleri, Yurt dışı Görev Bilgisi, Farklı Ülke Kültürleri, vb.)20 Puan
VGenel Görünüm, Tutum ve Davranış20 Puan
T O P L A M100 Puan

Temsil Yeteneği Mülakatına gelen adaylar;

1. Öğretmen Başvuru Formunu,

2. Varsa KPDS belgelerini, bilimsel çalışmalarını ve yayımlanmış eserlerini,

3. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

4. Diploma ya da çıkış belgesinin onaylı suretini,

Komisyona plastik telli dosyada belirtilen sıraya uygun olarak bir düzen içerisinde sunacaktır. Bu dosyalar öğretmenin başarılı olması halinde yurt dışı özlük dosyası olarak kullanılacaktır.

2.2. Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması

a. Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarına göre, branşlar dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

b. Temsil Yeteneği Mülakatı sonucunda, puanı 70 (yetmiş) ve üzeri olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, kılavuzun birinci bölümünde belirtilen seçilecek öğretmenlerin branşları ve sayılarında aday başarılı sayılarak, yurt dışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır.

c. Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarının eşit olması durumunda doktora veya lisansüstü eğitim yapanlara, bunların da eşit olması durumunda ilk defa görevlendirileceklere, eşitliğin bozulmaması durumunda mesleki kıdemi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.

2.3. Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Temsil Yeteneği Mülakatı sonuçları, mülakatın son gününü izleyen 15 iş günü içerisinde http://abdigm.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, (yurt dışında görevlendirilme sıraları gelmediği takdirde) sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir.

2.4. Sınav Sonuçlarının Geçersiz Sayıldığı Durumlar

Başvuru şartlarını taşımadığı halde temsil yeteneği mülakatına giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Bu sınava başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılırlar.

3. UYUM SEMİNERİ VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME


3.1. Uyum Semineri

a. Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olup yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerden branşlarda duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak, başarı sırasına göre bir kısmı ya da tamamı, Bakanlığımızca yurt dışı göreve uyum seminerine alınacaktır.

b. Seminerin yeri ve zamanı Bakanlığımızca http://abdigm.meb.gov.tr/

adresinden katılımcılara duyurulacaktır.

c. Seminere katılmak zorunludur. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca hukuken geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin seminere katılmayanlar yurt dışında görevlendirilme haklarından vazgeçmiş sayılarak başarı listesinden çıkarılacaktır.

ç. Seminer listeleri oluşturulurken seminer yerinin fiziki kapasitesi, görevlendirme yapılacak ülke gruplarının ihtiyacı ve öğretmenlerin başarı sırası göz önünde bulundurulduğundan yurt dışında görevlendirilmeye hak kazandığı halde ilan edilecek seminer listesinde yer almayanlar daha sonra yapılacak seminerlere çağrılacaklardır.

d. Acil ihtiyaç olması durumlarında öğretmenler seminere katılmadan da yurt dışında görevlendirilebileceklerdir.

NOT: Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şartları ile ilgili önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları önerilmektedir.

3.2. Yurt Dışında Görevlendirme

a. Bu sınava müracaat müracaat eden ve Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenler, yurt dışı temsilciliklerimizin ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ve nitelikleri konusundaki teklifine göre, daha önce sınavı kazanmış olup sırada bekleyenler de göz önünde bulundurularak, başarı listesinden sıra atlanmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca bir öğretim yılı süresince görevlendirilecektir.

b. İhtiyaç olması halinde, öğretmenin muvafakati alınmaksızın Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca farklı ülkede görevlendirme yapılabilecektir.

c. Belirlenen kontenjanlar, mevcut ihtiyaç, ortaya çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlar ve başarılı olduğu halde çeşitli sebeplerle yurt dışı görve gitmekten vazgeçebilecek öğretmenler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Bu nedenle Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin tamamının 2013, 2014 veya 2015 yılında görevlendirilmesi yapılamayabilecektir. Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olmak, aynı yıl içerisinde yurt dışı göreve uyum seminerine alınmak ya da yurt

dışında görevlendirilmek anlamı taşımaz. Bu durumda olanlar sınav yılını takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında ihtiyaç olması halinde Temsil Yeteneği Mülakatındaki başarı sırasına göre uyum seminerine alınarak görevlendirilir. Bu süre içinde branşlarında ihtiyaç olmayanların hakkı sona erer.

3.3. Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, yurt dışı görevlerine başladıktan sonra "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihini izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl milli eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarının ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir. Pasaport işlemleri, görevlendirme yazılarının illere ulaşmasını müteakip il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

3.4. Görev Süresi

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi, 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görev süresi 1 (bir) yıldır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde görev süreleri en fazla 4 kez daha uzatılabilir.

3.5. Sağlık Kurulu Raporu

Yurt dışında görevlendirme sırası gelenler, sağlık bakımından yurt dışında görev yapmalarına engel bir durumları bulunmadığını tam teşekküllü bir Devlet ya da üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirecektir. Sağlık durumu elverişli olmayanlar yurt dışında görevlendirilmeyecektir.

3.6. Pasaport İşlemleri

a. 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara da hizmet damgalı pasaport verilir.

b. Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili birimlere/ il millî eğitim müdürlüklerine ulaştıktan sonra; öğretmenin başvurusu üzerine merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

c. Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin pasaportlarını almış olmaları gerekir.

3.7. Vize İşlemleri

a. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar görevlendirilecekleri ülkede çalışacaklarından dolayı mutlaka vize almak zorundadırlar.

b. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliklerine/Başkonsolosluklarına vize başvurusunda bulunacaklardır.

c. Görevlendirilen ülkede ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum iznine dönüşmeden Türkiye'ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

3.8. Yurt Dışı Görev Yerine Hareket

Görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, sağlık kurulu raporlarının alınmış, pasaport, vize, ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Öğretmenler göreve hareket etmeden önce okul/ kurum müdürlüklerinden alacakları yönetici olmadıklarına dair belgeyle sağlık raporlarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

3.9. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Görevleri Nedeniyle Sorumlu Oldukları Makamlar

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/ eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; Türk okulu, Bakanlık işbirliğinde açılan okul veya Türk Kültür Merkezi müdürlerine karşı sorumludur.

3.10. Görevlendirme Ertelemesi

a. Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden soruşturması devam edenlerin görevlendirilmeleri soruşturma sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir.

b. Görevlendirilmesi yapılan öğretmenlerin herhangi hiçbir mazeretle görev ertelemesi yapılmayacak, erteleme talep etmeleri halinde yurt dışı görevleri iptal edilecek ve 3 (üç) yıl yurt dışı öğretmenlik sınavına başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.11. Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller

a. Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaktır.

b. Görevlendirme sırası gelip, herhangi bir nedenle erteleme talebinde bulunanlar ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilerek başarı listesinden çıkarılacaktır.

c. Sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

3.12. Görevlendirilme Hakkından Vazgeçenler

Yurt dışında görevlendirildiği halde bu haklarından vazgeçen öğretmenlerden Komisyonca mazereti uygun görülmeyenlerin 3 (üç) yıl süre ile sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

4.1.Yol Giderleri ve Gündelikler

a. Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuatına göre yol yevmiye ve vasıta bilet ücreti ödenir. Öğretmenler yapacakları işlemler konusunda uyum seminerinde bilgilendirilir. Gerekli belgeler ilk gidişte Bakanlığımızca, yurda kesin dönüşte ise eğitim müşavirliklerince/ eğitim ataşeliklerince verilir.

b. Öğretmenlerin ilk gidişlerini uçakla yapmaları halinde bilet rezervasyonları Bakanlığımızca yaptırılabilecektir.

4.2. Yurt İçi Aylığı

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılırlar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 11 inci maddesi gereğince, yurt içi aylıklarının bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilir.

4.3. Yurt Dışı Aylığı

Görevlendirilen öğretmenlere; 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 12 nci maddesi çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, Karara ekli cetvelde belirtilen tutarlarda yurt dışı aylığı ödenir.

4.4. İzinler

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 13. ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

4.5. Yurt İçi Göreve Döndürme

a. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.

b. Yurt içi görev yerleri, "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c. En az bir öğretim yılı görev yapmadan, komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez.

4.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller

Temsil Yeteneği mülakatına çağrılan, yurt dışı göreve uyum seminerine katılan ya da yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemi yaptıracak olan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılırlar.

4.7. Öğretmenlik Görevinin Esas Olduğu

Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler yurt dışı göreve hareket etmeden önce üzerlerinde bulunan her türlü yöneticilik görevinden ayrılmak zorundadır.

4.8. Yol ve Konaklama Giderleri

Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim