Öğretmen Diyarı

İşte Memurların en sık sorduğu 10 soru

657′li memurlar en çok hangi soruların cevabını merak ediyor? İşte memurların en çok merak ettiği konular…

 

657′li memurlar en çok hangi soruların cevabını merak ediyor? İşte memurların en çok merak ettiği konular…
CEVAP:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104′üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin alabilir.

SORU: Aday Memur Eş Durumundan Dolayı Başka Bir Kuruma Naklen Atanabilir mi?
CEVAP:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. Maddesinin 2. fıkrasında aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle aday memur olarak görev yapmakta iken başka bir kuruma naklen ataması yapılamaz.

SORU:Aday Memur Disiplin Cezası Alırsa Ne Olur?
CEVAP:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 57. Maddesine göre: “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

SORU:Memura Verilen Disiplin Cezaları Nelerdir?
CEVAP:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 4. Maddeleri uyarınca Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:
• Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,
• Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir,
• Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır,
• Aylıktan kesme: Brüt aylıkları 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır,
• Kademe ilerlemesinin durdurulması: Bulunulan kademedeki ilerlemenin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır,
• Görevinden çekilmiş sayma: Görevde ilişkinin istekle olmuşçasına kesilmesidir,
• Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı veya yardımcısı olarak akademik bir kadroya bir daha alınmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.
• Kamu görevinden çıkarma: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler, döner

SORU: Memura Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Uygulanamaması Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılır?
CEVAP:Memura Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Uygulanamaması Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılır?

SORU: Memura Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Sonuçları Nelerdir?
CEVAP: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 132. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 14. Maddeleri uyarınca: Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan öğretim elemanı, yönetici, memur ve diğer personelin bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla beraber, öğretim elemanının akademik yükselme ve atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince durdurulur ve mecburi bekleme süresinden düşürülür. Memurlar bu süre içerisinde yarışma sınav ve seçmelerine giremezler. (Değişik dördüncü fıkra: 13/2/2011-6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine,

SORU: Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?
CEVAP: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 127. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 19. Maddeleri uyarınca: Disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(Değişik fıkra:RG-04/11/1989-20332) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

SORU: Soruşturmada Memurun Savunması Alınmadan Disiplin Cezası Verilebilir mi?
CEVAP:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 130. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 24. Maddeleri uyarınca: Memurun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

SORU:Çalıştığı Kurum Tarafından Görevden Uzaklaştırılan Memur, Maaşını Almaya Devam Edebilir mi?
CEVAP:657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 141. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 29. Maddeleri uyarınca Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi (2/3) ödenir. Bu gibiler kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

SORU:Memura Verilen Disiplin Cezaları Ne Zaman Uygulanmaya Başlar?
CEVAP:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 132. ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 46. Maddesi uyarınca:
Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

kaynak :Gazetekamu memuruz.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol