öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

İlaç saklama ve kullanımında doğru bilinen yanlışlar

İçilmeyen antibiyotikleri,kullanılmayan göz-kulak damlalarını evde tutmak gerekiyor. İlaç sak­la­ma ve ilaç kul­la­nı­mın­da pek çok doğ­ru bi­li­nen yan­lış var ve bun­lar ba­zen is­ten­me­yen so­nuç­la­ra yol aça­bi­li­yor.Prof. Dr. Di­lek De­mir Erol, “İ­laç ih­ti­yaç ha­lin­de tü­ke­til­me­si ge­re­ken bir ürün­dür, ev­de sak­lan­ma­sı için ve­ri­len ve­ya sa­tın alı­nan bir ürün de­ğil­dir. Ev­ler­de; ba­sit ya­ra­lan­ma­lar­da kul­la­nı­lan pan­su­man mal­ze­me­le­ri, ağ­rı ke­si­ci­ler ve ateş dü­şü­rü­cü­ler dı­şın­da ilaç bu­lun­du­rul­ma­ma­lı. Eğer yi­ne de ev­de ilaç var­sa, et­kin­li­ği­ni kay­bet­me­den ko­ru­na­bil­me­si için ba­zı nok­ta­la­ra dik­kat edil­me­li. Ya­pı­lan en bü­yük yan­lış ilaç­la­rın buz­do­la­bı­nın ka­pı ra­fın­da sak­lan­ma­sı. Oy­sa, ilaç­la­rın 25 de­re­ce­nin al­tın­da, nem­den ve ışık­tan uzak bir yer­de tu­tul­ma­sı ge­re­kir. Eğer buz­do­la­bın­da kal­ma­sı öne­ri­li­yor­sa da iç raf­lar ter­cih edil­me­li. Su­lan­dı­rı­la­rak ha­zır­lan­mış ilaç­lar ise 2 haf­ta­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı ve atıl­ma­lı. İlaç­lar, ori­ji­nal ku­tu­la­rın­da, oda ısı­sın­da, ku­ru, ışık­tan uzak bir or­tam­da ol­ma­lı; am­ba­la­jı şi­şe ise ağ­zı sı­kı­ca ka­pa­tı­la­rak sak­lan­ma­lı­” de­di.

Göz ve kulak damlaları tehlikeli

Göz, ku­lak dam­la­la­rı ste­ril ol­ma­sı ge­re­ken ilaç gru­bu ve ku­tu­la­rı­nın üze­rin­de ya­zan son kul­lan­ma ta­rih­le­ri çok önem­li. Prof. Dr. Erol, bu grup ilaç­la­rın ori­ji­nal am­ba­laj­la­rı­nın açıl­ma­sın­dan iti­ba­ren en çok 15 gün içe­ri­sin­de tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Erol, “Bu sü­re uza­tı­lır­sa dam­la­lar­da is­ten­me­yen mik­rop­la­rın üre­me­si için or­tam sağ­la­nır. Bu ne­den­le, tü­ke­til­me­yen göz ve ku­lak dam­la­la­rı ke­sin­lik­le sak­lan­ma­ma­lı. Göz ve ku­lak dam­la­la­rı­nın ya­nı sı­ra; süs­pan­si­yon şek­lin­de ha­zır­la­nan şu­rup­lar da ori­ji­nal am­ba­laj­la­rı açıl­dı­ğı tak­dir­de ke­sin­lik­le atıl­ma­lı. Bu grup ilaç­lar­da bir sü­re son­ra mik­rop­la­rın üre­me­si söz ko­nu­su ola­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

Antibiyotikleri tekrar kullanmayın

Prof. Dr. Erol, an­ti­bi­yo­tik gru­bu ilaç­la­rın da bit­me­se bi­le tek­rar kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ne­de­ni­ni şöy­le açık­la­dı “Çün­kü an­ti­bi­yo­tik­ler, et­ki gös­te­re­bil­me­le­ri için ve­ri­len doz­da ve ay­nı sa­at alın­ma­sı ge­re­ken ilaç­lar­dır. An­ti­bi­yo­tik­le­rin tü­ke­til­me­miş ol­ma­sı, ek­sik doz­da kul­la­nıl­ma­sı ya­ni bek­le­nen et­ki­nin el­de edil­me­ye­ce­ği an­la­mı­na ge­lir. Do­la­yı­sıy­la ka­lan ilaç mik­ta­rı da ye­ni bir has­ta­lı­ğı te­da­vi ede­cek doz­da ola­ma­ya­ca­ğı için ka­la­nı kul­lan­mak doğ­ru de­ğil­dir. An­ti­bi­yo­tik­ler tü­ke­til­me­di­ği tak­dir­de tek­rar kul­la­nıl­ma­ma­la­rı ge­re­ken ilaç gru­bu­dur.”

Yemekten önce mi sonra mı?

“İ­laç bir kim­ya­sal­dır ve ilaç­lar içil­dik­ten son­ra mi­de­de ve­ya ba­ğır­sak­ta eri­ye­rek ab­sor­be olur­la­r” di­yen Prof. Erol söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bir ağ­rı ke­si­ci­yi aç kar­nı­na alır­sa­nız mi­de­de eri­yen ilaç, mi­de du­va­rı­na et­ki ede­rek is­ten­me­yen tab­lo­lar oluş­tu­ra­bi­lir. O ne­den­le ba­zı ilaç grup­la­rı ke­sin­lik­le tok kar­nı­na alın­ma­lı. İlaç emi­li­mi ba­kı­mın­dan mi­de­nin bo­şal­ma hı­zı çok önem­li­dir ve mi­de bo­şal­ma­sı­nı ye­mek­ten son­ra­ki 1-2 sa­at içe­ri­sin­de ta­mam­lar. Ya­ni ya ye­mek baş­lan­gı­cın­da ya da ye­mek ye­dik­ten son­ra­ki 1 sa­at için­de ilaç alı­na­bi­lir.

Sigara etkiyi azaltıyor

Prof. Erol, sigara dumanındaki kimyasal maddelerin, karaciğerdeki bazı enzimlerinin aktivitesini artırdığını, sigara kullananlarda bazı ağrı kesicilerin ve akciğer problemlerinde kullanılan bazı ilaçların etkisinin azaldığını söyledi.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...