Öğretmen Diyarı

İlaç saklama ve kullanımında doğru bilinen yanlışlar

İçilmeyen antibiyotikleri,kullanılmayan göz-kulak damlalarını evde tutmak gerekiyor. İlaç sak­la­ma ve ilaç kul­la­nı­mın­da pek çok doğ­ru bi­li­nen yan­lış var ve bun­lar ba­zen is­ten­me­yen so­nuç­la­ra yol aça­bi­li­yor.Prof. Dr. Di­lek De­mir Erol, “İ­laç ih­ti­yaç ha­lin­de tü­ke­til­me­si ge­re­ken bir ürün­dür, ev­de sak­lan­ma­sı için ve­ri­len ve­ya sa­tın alı­nan bir ürün de­ğil­dir. Ev­ler­de; ba­sit ya­ra­lan­ma­lar­da kul­la­nı­lan pan­su­man mal­ze­me­le­ri, ağ­rı ke­si­ci­ler ve ateş dü­şü­rü­cü­ler dı­şın­da ilaç bu­lun­du­rul­ma­ma­lı. Eğer yi­ne de ev­de ilaç var­sa, et­kin­li­ği­ni kay­bet­me­den ko­ru­na­bil­me­si için ba­zı nok­ta­la­ra dik­kat edil­me­li. Ya­pı­lan en bü­yük yan­lış ilaç­la­rın buz­do­la­bı­nın ka­pı ra­fın­da sak­lan­ma­sı. Oy­sa, ilaç­la­rın 25 de­re­ce­nin al­tın­da, nem­den ve ışık­tan uzak bir yer­de tu­tul­ma­sı ge­re­kir. Eğer buz­do­la­bın­da kal­ma­sı öne­ri­li­yor­sa da iç raf­lar ter­cih edil­me­li. Su­lan­dı­rı­la­rak ha­zır­lan­mış ilaç­lar ise 2 haf­ta­dan faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı ve atıl­ma­lı. İlaç­lar, ori­ji­nal ku­tu­la­rın­da, oda ısı­sın­da, ku­ru, ışık­tan uzak bir or­tam­da ol­ma­lı; am­ba­la­jı şi­şe ise ağ­zı sı­kı­ca ka­pa­tı­la­rak sak­lan­ma­lı­” de­di.

Göz ve kulak damlaları tehlikeli

Göz, ku­lak dam­la­la­rı ste­ril ol­ma­sı ge­re­ken ilaç gru­bu ve ku­tu­la­rı­nın üze­rin­de ya­zan son kul­lan­ma ta­rih­le­ri çok önem­li. Prof. Dr. Erol, bu grup ilaç­la­rın ori­ji­nal am­ba­laj­la­rı­nın açıl­ma­sın­dan iti­ba­ren en çok 15 gün içe­ri­sin­de tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Erol, “Bu sü­re uza­tı­lır­sa dam­la­lar­da is­ten­me­yen mik­rop­la­rın üre­me­si için or­tam sağ­la­nır. Bu ne­den­le, tü­ke­til­me­yen göz ve ku­lak dam­la­la­rı ke­sin­lik­le sak­lan­ma­ma­lı. Göz ve ku­lak dam­la­la­rı­nın ya­nı sı­ra; süs­pan­si­yon şek­lin­de ha­zır­la­nan şu­rup­lar da ori­ji­nal am­ba­laj­la­rı açıl­dı­ğı tak­dir­de ke­sin­lik­le atıl­ma­lı. Bu grup ilaç­lar­da bir sü­re son­ra mik­rop­la­rın üre­me­si söz ko­nu­su ola­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

Antibiyotikleri tekrar kullanmayın

Prof. Dr. Erol, an­ti­bi­yo­tik gru­bu ilaç­la­rın da bit­me­se bi­le tek­rar kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, ne­de­ni­ni şöy­le açık­la­dı “Çün­kü an­ti­bi­yo­tik­ler, et­ki gös­te­re­bil­me­le­ri için ve­ri­len doz­da ve ay­nı sa­at alın­ma­sı ge­re­ken ilaç­lar­dır. An­ti­bi­yo­tik­le­rin tü­ke­til­me­miş ol­ma­sı, ek­sik doz­da kul­la­nıl­ma­sı ya­ni bek­le­nen et­ki­nin el­de edil­me­ye­ce­ği an­la­mı­na ge­lir. Do­la­yı­sıy­la ka­lan ilaç mik­ta­rı da ye­ni bir has­ta­lı­ğı te­da­vi ede­cek doz­da ola­ma­ya­ca­ğı için ka­la­nı kul­lan­mak doğ­ru de­ğil­dir. An­ti­bi­yo­tik­ler tü­ke­til­me­di­ği tak­dir­de tek­rar kul­la­nıl­ma­ma­la­rı ge­re­ken ilaç gru­bu­dur.”

Yemekten önce mi sonra mı?

“İ­laç bir kim­ya­sal­dır ve ilaç­lar içil­dik­ten son­ra mi­de­de ve­ya ba­ğır­sak­ta eri­ye­rek ab­sor­be olur­la­r” di­yen Prof. Erol söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bir ağ­rı ke­si­ci­yi aç kar­nı­na alır­sa­nız mi­de­de eri­yen ilaç, mi­de du­va­rı­na et­ki ede­rek is­ten­me­yen tab­lo­lar oluş­tu­ra­bi­lir. O ne­den­le ba­zı ilaç grup­la­rı ke­sin­lik­le tok kar­nı­na alın­ma­lı. İlaç emi­li­mi ba­kı­mın­dan mi­de­nin bo­şal­ma hı­zı çok önem­li­dir ve mi­de bo­şal­ma­sı­nı ye­mek­ten son­ra­ki 1-2 sa­at içe­ri­sin­de ta­mam­lar. Ya­ni ya ye­mek baş­lan­gı­cın­da ya da ye­mek ye­dik­ten son­ra­ki 1 sa­at için­de ilaç alı­na­bi­lir.

Sigara etkiyi azaltıyor

Prof. Erol, sigara dumanındaki kimyasal maddelerin, karaciğerdeki bazı enzimlerinin aktivitesini artırdığını, sigara kullananlarda bazı ağrı kesicilerin ve akciğer problemlerinde kullanılan bazı ilaçların etkisinin azaldığını söyledi.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim