Öğretmen Diyarı

Bayramda  kilo kabusu yaşamayın!

Di­ye­tis­yen Zey­nep Ha­soğ­lu, vü­cu­du­nu­zun ih­ti­ya­cı olan gı­da­la­rı ön­ce­den sa­tın alı­nan kon­tör­ler gi­bi tes­pit ede­rek, bay­ram­da ko­lay  ki­lo ve­re­bil­me­nin yo­lu­nu an­lat­tı.

4 kon­tör et, 1 kon­tör tat­lı

1- Bay­ram sü­re­sin­ce ne ka­dar et, ne ka­dar tat­lı tü­ke­te­ce­ği­ni­zi ön­ce­den be­lir­le­yin.

2- Her ­gün ken­di­ni­ze 4 köf­te bü­yük­lü­ğün­de kır­mı­zı et be­lir­le­yin. Siz so­nuç ola­rak o gün sa­de­ce be­lir­le­di­ği­niz 4 kon­tör ya­ni 4 köf­te ka­dar et tü­ke­te­cek­si­niz. Ta­ma­men bu­na odak­lan­ma­lı ve da­ha faz­la­sı­nın si­ze za­rar ve­re­ce­ği­ni, ki­lo al­dı­ra­ca­ğı­nı dü­şün­me­li­si­niz.

3- Ay­nı şe­kil­de tat­lı hak­kı­nı­zı da 1 kon­tör ya­ni 1 kâ­se süt­lü tat­lı ve­ya 2 di­lim bak­la­va ola­rak be­lir­le­yin. Bay­ram sü­re­sin­ce top­lam­da 2 kâ­se süt­lü tat­lı ve 4 di­lim bak­la­va­ya odak­la­nır­sa­nız da­ha faz­la­sı­nı tü­ket­me­den ki­lo kon­tro­lü­ sağ­la­rsınız.

4- Kır­mı­zı etin ya­nın­da, bol ka­lo­ri­li bö­rek­ler, sar­ma­lar, pi­lav­lar ye­ri­ne so­te­len­miş ve­ya haş­lan­mış seb­ze ve sa­la­ta tü­ke­tin.

5- Meş­ru­bat­lar ye­ri­ne tuz­suz ay­ran ve sa­de so­dayı ter­cih edin.

6- Ev zi­ya­ret­le­ri ve ik­ra­mın aşı­rı­ya kaç­tı­ğı bay­ram­da öğün sa­yı­nı­za dik­kat edin. Gün­de bir ara öğü­nü­nü­zü tat­lı­ya di­ğer ara öğün­le­ri­ni­zi mey­ve ve ba­dem, ce­viz gibi kuru yemişlere ayırın.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol