Öğretmen Diyarı

Zorunluya resen atananlar için dava dilekçesi

Dünkü "Resen atamada MEB ve öğretmenler, ne yapmalı?" haberimizde;

 

1- Milli Eğitim Bakanlığının 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrasındaki hükümlerine aykırı olarak yaptığı resen atamayı iptal etmeli, hemen ardından zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere il içi ve il dışı tercih hakkı vererek tercihlere göre atamaları gerçekleştirmeli, tercih etmeyenleri ve tercihlerine atanamayanları ise resen atamasını,

 

2- Mebbis ekranındaki "zorunlu hizmet" bilgisinin neden önemli olduğunu, öğretmenlerin Mebbis ekranındaki "zorunlu hizmet" bilgisini kontrol etmesini ve Mebbis bilgilerinde hatalı olan "zorunlu hizmeti" bilgisinin düzeltilmesini talep etmesi ve resen atamaların iptali için yazacakları örnek dilekçeyi,

 

3- Hatalı atamalara ait iptal talepli dilekçelerinin Milli Eğitim Müdürlüklerince alınarak Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi için bakanlığın bir yazı çıkarmasını ve hatalı atama yapılmasına neden olan yetkililer hakkında ise soruşturma açılmasını,

 

4- Resen atamadan sonra özür durumu ortaya çıkan öğretmenlerin resen atamalarını iptal ettirilebileceklerini ve bu talep için yazacakları örnek dilekçeyi,

 

5- Zorunludan resen zorunlu olmayan okula atanan öğretmenlerin nasıl hareket edeceklerini,

 

6- Zorunlu dışına çıkarılan okuldaki öğretmenlerin nasıl hareket edeceklerini,

 

Açıklamaya çalışmıştık.

 

Bugün ise 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6.fıkrası haricinde herhangi bir hata olmadan yapılan resen atamalarla ilgili dava dilekçesi ve yapılacakları açıklamaya çalışacağız.

 

Öncelikle dava dilekçesi Avukatsız hazırlanmıştır. Dava açmanız için herhangi bir Avukata ihtiyacınız bulunmamaktadır. Dava dilekçesindeki boşlukları doldurup dilekçe ve ekleri ile birlikte bir adedi sizde kalmak üzere üç dosya halinde şu an görev yaptığınız yerdeki en yakınızda bulunan İdare Mahkemesi Başkanlığı'na veya İdare Mahkemesine gönderilmek üzere İdare veya Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına; Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Hakimliklerine başvurmanız yeterli olacaktır. Gerekli harçları yatırdıktan sonra davanız açılacaktır.

 

Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri'nin Yargı Çevrelerini görmek tıklayınız.

 

Davanızı kararnamenin size tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde açmanız gerekmektedir. 60 günlük süre; tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen gün-den itibaren başlar. Tatil günleri de sürelere dahildir. Ancak sürenin son günü tatile rastlarsa, süre tatil günü-nü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

 

Davanızı Uyap Vatandaş Portaldan e-devlet şifresi ile takip edebilirsiniz.

 

Benim tavsiyem sendika üyesi olmanız ve bu işin profesyonelce takip edilmesi için sendika avukatlarından yardım almanızdır. Bu işlemler için cebinizden hiçbir Avukat ücreti çıkmayıp sadece mahkeme harçları ve sair giderler için 200-300 TL civarında bir masrafınız olacak binlerce liranız cebinizde kalacaktır.

 

İşte dava dilekçesi;

 

Dava dilekçesinin Word halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

kanalı ile

 

... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

 

DAVACI .......................................:

 

TC KİMLİK NO...............................:

 

DAVALI........................................: Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA

 NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

kanalı ile

 

... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

 

DAVACI .......................................:

 

TC KİMLİK NO...............................:

 

DAVALI........................................: Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA

 

TEBELLÜĞ TARİHİ........................: .../.../2014 (Kararnamenin size tebliğ tarihi yazılacak, kararnameyi tebliğ almadan fotokopisine ulaşmış iseniz kararname üzerindeki tarihi yazınız.)

 

D. KONUSU...................................: Tarafımın; Osmaniye ili ... ilçesi ... Lisesinde/İlkokulunda/Ortaokulunda .... Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün .../.../2014 tarihli ve ...sayılı kararnamesi ile ... ili ... ilçesi ... Lisesine/İlkokuluna/Ortaokuluna resen atanma işleminin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve akabindeiptal edilmesi talebidir.

 

İPTAL NEDENLERİ........................: Davalı İdare'nin tarafım hakkında yapmış olduğu işlem HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. Şöyle ki:

 

AÇIKLAMALAR..............................: Tarafım; Osmaniye ili ... ilçesi ... Lisesinde/İlkokulunda/Ortaokulunda ... Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün .../.../2014 tarihli ve ...sayılı kararnamesi ile (EK-1) ... ili ... ilçesi ... Lisesine/İlkokuluna/Ortaokuluna resen atanmış bulunmaktayım.

 

Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar bu resen atamayı 2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun 5. maddesi (a) fıkrasındaki; "5- Zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirecek öğretmenler;

 

a) 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır. Bunlardan başvuruda bulunmayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılacaktır." açıklamasına göre yapmış olsa da tarafıma il içinde zorunlu hizmet öngörülen okullara yer değiştirme hakkı vermeden/yapmış olduğum tercihleri redderek bu resen atama işlemini gerçekleştirmiştir.

 

Şöyle ki; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrası; "(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar." hükümleri bulunmaktadır.

 

Bu hükümlere göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilmektedir.

 

Fakat;

 

1- 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları bakanlık emrince reddedilmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruların reddedilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 16/05/2014 tarih ve 05:25 saatli e-mail göndermiştir. (EK-2)

 

Örneğin 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde ... branşında ... adet boş norm kadro bulunmaktadır. (Bu kısmı doldurmak için gerekli bilgilere ulaşamıyorsanız dilekçeden çıkartınız.)

 

NOT: Yukarıdaki boşlukları doldurmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünüzün sitesinde 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerine ait boş kadroların ilan edildiği listeye bakmanız gerekmektedir.

 

2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmeleri başvurum reddedilmiştir./kabul edilmemiştir.

 

2- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme isteğinde bulunacak olan öğretmenlere 2014 Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında il içinde zorunluya başvurma hakkı verilmesine rağmen bu öğretmenler; kısıtlı olan ve bakanlıkça belirlenen sayıdaki il dışı kontenjanları nedeniyle il içinde bulunan tüm zorunlu hizmet okulları tercihlere açılmadığı için il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirememişlerdir.

 

2014 Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında tarafıma il içinde zorunluya başvurma hakkı verilmesine kısıtlı kontenjan açılmıştır.

 

Yukarıda yer verdiğim 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde branşımda ... boş norm kadro bulunuyor iken 2014 Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında ... branşında ... adet boş norm kadro bulunmaktadır. (Bu kısmı doldurmak için gerekli bilgilere ulaşamıyorsanız dilekçeden çıkartınız.)

 

NOT: Yukarıdaki boşlukları doldurmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünüzün sitesinde 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerine ait boş kadroların ilan edildiği listeye bakmanız 2014 Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularındaki kontenjanlar için ise "İller arası yer değiştirme kontenjanları" haberimizdeki kontenjan listesine bakmalıdır.

 

3- 2014 Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunacak olan öğretmenlere yer değiştirme başvurusu hakkı verilmemiştir.

 

Örneğin 2014 Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde ... branşında ... adet boş norm kadro bulunmaktadır. (Bu kısmı doldurmak için gerekli bilgilere ulaşamıyorsanız dilekçeden çıkartınız.)

 

NOT:Yukarıdaki boşlukları doldurmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünüzün sitesinde 2014 Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerine ait boş kadroların ilan edildiği listeye bakmanız gerekmektedir.

 

2014 Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde tarafıma başvuru hakkı verilmemiştir.

 

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilecek olan öğretmenleri; 2014 Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde önce başvurusunu redderek sonra 2014 Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında kısıtlı tercihle başvuru hakkı vererek sonra da 2014 Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde hiç başvuru hakkı vermeyip, 14 Ağustos 2014 tarihinde Zorunlu Hizmet Yükümlüsü Öğretmenleri il dışına resen atamıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı resen atama yerine zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlere tüm boş kadroları açık göstererek il içi ve il dışı tercih hakkı vererek tercihlere göre atamaları gerçekleştirmesi, tercih etmeyenleri ve tercihlerine atanamayanları ise resen ataması gerekirken bu işlemleri tesis etmeden ya da yeterince boş kadro açmadan gerçekleştirmiş tarafımı resen atamıştır.

 

Yukarıdaki açıklamalar dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu ortaya koymaktadır. İşlemin uygulanması ileride giderilmesi güç ve olanaksız zararların oluşacağı da açıktır. Bu nedenle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması için 2577 sayılı kanunun 27.maddesinin aradığı koşullar birlikte gerçekleşmiş olup dava konusu işlemin öncelikle dava sonuna kadar öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadanişlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda sıraladığımız açıklama ve nedenlerle Tarafımın; Osmaniye ili ... ilçesi ... Lisesinde/İlkokulunda/Ortaokulunda ... Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün .../.../2014 tarihli ve ...sayılı kararnamesi ile .... ili ... ilçesi ... Lisesine/İlkokuluna/Ortaokuluna resen atanma işleminin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve akabindeiptal edilmesi hak ve adalet gereğidir.

 

Yukarıda arz ile izahına çalıştığım sebeplerle işbu davanın açılma zarureti hasıl olmuştur. Bütün bu anlatılanlardan bahisle davamın kabul edilerek dava konusu işlemin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi gerekmektedir. Takdir hakkı şüphesiz ki Sayın Mahkemeniz'e aittir.

 

SÜBUT DELİLLER.........................: T.C. Anayasası, İYUK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve ilgili tüm yasal mevzuat.

 

YASAL DELİLLER..........................:Davalı idarenin duyuru, e-mail, resmi yazı ve genelgeleri, mahkeme kararları ve sair deliller, başvuru evrakları ve dilekçeleri.

 

NETİCE VE TALEP.........................: Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re'sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile,

 

1- Tarafımın; Osmaniye ili ... ilçesi ... Lisesinde/İlkokulunda/Ortaokulunda ... Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün .../.../2014 tarihli ve ... sayılı kararnamesi ile ... ili ... ilçesi ... Lisesine/İlkokuluna/Ortaokuluna resen atanma işleminin öncelikle davalı idarenin savunmasının alınmadan yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesine,

 

2- Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini bilvekale arz ile talep ederim..../.../...

 

Davacı

 

..................

 

Eki: 1) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün .../.../2014 tarihli ve ...sayılı Kararnamesi.

 

2) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/05/2014 tarih ve 05:25 saatli e-maili

 

Ahmet KANDEMİR

 

Kaynak:"www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim