Öğretmen Diyarı

Sözleşmeli Öğretmen - Kadrolu Öğretmen Arasındaki Farklar
 1-GÜVENCE---Akıldaki en büyük kuşku; devlet memurlarının sahip oldukları güvence sözleşmeli personel olarak çalışanlar için de söz konusu mudur? Bu soruya kısaca verilecek cevap hayır olacaktır. Sözleşmeli personel, idareyle yapmış oldukları bir sözleşmeye göre çalıştırılmaktadır. Sözleşmede çalıştırılan kişilerin ücretleri, sosyal ve mali hakları belirtilmiştir. Sözleşmede yer alan hükümlere uyulması kaydıyla idare sözleşmeyi fesih etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle sözleşmeli personelin sahip olduğu güvence sözleşmede yer alan hükümlere uyulduğu sürece çok zayıftır. Ama tabi ki durup dururken bir sözleşmeyi fesih etmek bu kadar kolay değildir. Fakat sonuçta hukuken sözleşme koşullarına uyularak fesih etmek mümkündür. Fesih üzerine dava açılması durumunda basit gerekçelerin bile idare tarafından mahkemeye sunulabilmesi durumunda sözleşmesi fesih edilen kişinin davayı kazanması söz konusu değildir. Tek bir kişinin iradesi ile fesih işlemi yapılabilir. Sözleşmesi fesih edilen adayın davayı kazanabilmesi durumunda da sözleşmeyi fesih eden amirin her hangi bir cezai müeyyedisi yoktur. Devlet memurlarının memuriyetten çıkarılmaları için kurum merkezinde kurulmuş olan yüksek disiplin kurulunun kararı gereklidir. Bu kararın alınması çok zor olup, karar öncesi uzun soruşturma evrelerinin tamamlanması gereklidir. Soruşturma ayağının bile düzgün yürütülmemiş olması durumunda personel derhal davayı kazanabilecek, geriye doğru olarak maaşını kanuni faizi ile alacaktır. Üstelik her hangi bir şekilde kendisine kasti hareket ettiğini düşünürse ilgili amirler hakkında manevi ve maddi tazminat davası açabilmektedir.
2-MALİ --- Sözleşmeli personelin ücret durumu memur olarak aynı unvanla çalışanlara yakındır. Ücretlerde genelde hizmet süresi ve öğrenim seviyesine göre bir dağılım yapılmaktadır. Bazı kurumlarda istihdamın dayanağı olan kanundan kaynaklanan farklılıklar vardır. Örneğin Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Kanuna göre istihdam edilenlerin maaşları, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşme ile çalıştırılan sağlık personelinden daha yüksektir.Memur olanların ise durumları farklıdır. Bunun için Bütçe Kanununda bir hükme yer verilmesi gerekmektedir. Kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak yılın ikinci yarısında verilecek zam miktarı kararlaştırılmaktadır. Sözleşmeli personel kategorisinde çalışanların genel olarak ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Genelde de hizmet yılıyla bağlantılı olarak ücretler belirlenmektedir. Şimdiye kadar memur ücretlerine gelen zam oranında sözleşmeli personel ücretleri de artırılmaktadır. Sözleşmeli personele ödenecek ücretler içinde aynı memurlarda olduğu gibi eşitsizlik söz konusudur. Bir çok kurumdaki sözleşmeli personelin ücretleri birbirinden farklı olabilmektedir. Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık elamanlarının ücretleri kendi içinde bile farklıdır. Döner sermaye ile 657 nin 4/B olan sözleşmelilerin ücretleri birbirinden farklıdır.

Sözleşmeli personelin emekliliğe ayrılmasında da çalıştığı her tam yıl için iş sonu tazminatı ödenir.

3-SOSYAL HAKLAR AÇISINDAN---Sözleşmeli personel SSK lı, memurlar ise emekli sandığına tabi olarak çalışmaktadır. Bunun dışında her iki kategorinin sahip olabileceği diğer sosyal haklar açısından ise farklılıklar söz konusu olmakla beraber memur lehine bir durumun olduğunu belirtebiliriz. Servis imkanından eşit olarak faydalanılır. Bir başka örnek ise yemekhane imkanıdır. Sözleşmeli memurdan daha fazla para ödeyerek bu imkandan faydalanır. Sağlık Bakanlığındaki yemek olayında ise farklılık yoktur. Hastanede ücretsiz, sağlık ocaklarında da zaten bu imkan söz konusu değildir. Lojman imkanında ise durum memur lehinedir . Sözleşmeli personele lojman verilmemektedir.

4-YÜKSELME İMKANI---Sözleşmeli personelin yükselmesi diye bir durum söz konusu değildir. Sözleşmeli personel mevcut unvanı ile çalışmaya devam eder. Hiyerarşik görevler arasında sözleşmeli personelin unvanlarına yer verilmemiştir. Ayrıca, esasında sözleşmeli personelin yürütmekte olduğu hizmetin de geçici olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle sözleşmeli personele yöneticilik görevi verilmesi mümkün değildir. Konuya dair olarak Devlet Personel Başkanlığının resmi görüşü vardır. Mevcut pozisyon unvanı ile çalışmaya devam edilmektedir. Sözleşmenin yenilenmesini gerektiren (hizmet yılına bağlı olarak ücret artışı, öğrenim durumu gibi) durumlarda da pozisyon unvanında değişiklik yapılmaz.

5- ÇALIŞMA KOŞULLARI--- Genel olarak sözleşmeli personelin çalışma koşulları daha ağırdır. Zayıf güvence sözleşme ile ağırlaştırılmış koşullar getirmiştir. Örneğin sözleşmeli personele daha fazla mesai ücreti ödenmez. Sağlıkta döner ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında ise bu tür ödemeler sözleşmelilere genel olarak yapılmaz. Sözleşmeli personelin her hangi bir şekilde sicil ve disiplin amiri olarak belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle sanki kesinlikle her derecedeki memurlar sözleşmeli personelin amiriymiş gibi gözükmektedir. Bu durumda tabi ki sözleşmeli personelin çalışma koşullarını ağırlaştırılmaktadır.

6-İZİN---Sözleşmeli personelin de yıllık, hastalık gibi izin hakları vardır. Memurların bir sonraki yıla devredilebilen izin hakları varken sözleşmelilerde ise yılı içinde kullanılmalıdır. Memurlar için 10 yılını doldurması durumunda söz konusu olan 6 ay kadar ücretsiz izin hakkı sözleşmeliler için söz konusu değildir. Benzer durum askerlik dolayısıyla vardır. Askerlik dolayısıyla ücretsiz izin verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle askere giden sözleşmeli personelin askerlik dönüşü işe başlatılmama durumu yaşanabilmektedir.

Mazeret izini açısından ise sözleşmeli kadın personelin de memurlar gibi doğumdan önce ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 18 hafta izin verilir. Çocuğu dünyaya geldikten sonra da memurlar gibi süt izni verilir. Sözleşmeli personele de eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir. Fakat, sözleşmeli personelin ücretsiz izin hakkı mevcut değildir.

7-TAYİN HAKKI--- Memurların belli koşullar dahilinde olan tayin hakları sözleşmeliler içinde geçerli değildir. Kısaca sözleşmelilerin tayini diye bir olgu yoktur. Birimlerinde çalıştırılma zorunlulukları vardır. İstisnai olarak bazı kurumlarda sözleşmeli personelin geçici görevlendirmesi diye bir durum söz konusudur. Nitekim Sağlık Bakanlığının alım duyurusunda sözleşmeli personelin hizmet için eğitim gerekçesi ile ancak bir ay görevlendirilebileceğinden bahsedilmiştir. Bu durumda da harcırah imkanlarından faydalandırılır.

Sözleşmeli olarak çalışanların memuriyete geçebilmeleri için kanunda değişiklik yapmak gerekmektedir. Kanunen düzenlenmediği takdirde sözleşmeli olarak çalışanların memur kadrolarına geçmesi imkan dahilinde değildir.

Özetle sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek hükümetin işine gelen bir durum olmakla beraber vatandaşın işine gelen bir durum değildir.

8-ÇALIŞMA SÜRESİ AÇISINDAN---Memurlukta asli ve sürekli görevlerin yerine getirilmesi esastır. Yürütülen hizmetin sürekliliği bu hizmeti yürüten memurların da sürekli çalıştırılması ile doğru orantılıdır. Buna karşılık sözleşmeli personelin süreklilik ilkesi çerçevesinde çalıştırılması söz konusu değildir. Teorik bu durum fiilen farklıdır. Sözleşme süresinin mali yılla sınırlı olmasına karşılık sözleşmeli personel olarak yıllarca çalışmakta olan personel bulunmaktadır.

9- İŞE GİRME AÇISINDAN--- Memurluğa giriş genel olarak KPSS ye tabidir. Sınav şartı çerçevesinde memurluklara genel olarak ÖSYM ye dayalı olarak alınmaktadır. Oysa her sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak sınav şartına tabi değildir.

Hali hazırda hastanelerde aynı unvanlı aynı işi yapan ama değişik statülere tabi bir çok personel bulunmaktadır. Sadece hastane açısından ele alırsak 657 ye tabi memur olarak çalışanlar, 657 ye dayalı sözleşmeli personel olarak çalışanlar, 4924 sayılı kanuna dayalı olarak sözleşme ile çalışanlar, Taşeron şirket elamanları mevcuttur. Bütüncü olarak baktığınızda bunlara vekillerde eklenebilir. Bunun dışında maaşlarının ödenmesinde bile farklılıklar vardır denebilir. Hastanelerde hem döner sermaye teşkilatına tabi sözleşmeli personel mevcut hem merkezi bütçeye tabi sözleşmeli personel mevcuttur. Memurların maaşına ilişkin ödemeye dair esaslar zaten bilinmektedir. Bu kişilerin sosyal ve mail hakları birbirinden farklıdır. Doğal olarak bu durumun yarattığı çok büyük huzursuzluk mevcuttur. Kanunda 10 yıllık hizmetini tamamlamış olanlar için sürekli sözleşmeli personel olma statüsü diye bir statüden bahsedilir. Buna karşılık bunun ne demek olduğu, ne gibi farklılıkların olduğuna ilişkin başka düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu kanuna tabi olarak çalışanlar için karşılıklı talepleri esas alınmak suretiyle becaiş imkanı tanınmaktadır. Devlet memuru olarak çalışmakta olanların 4924 e tabi sözleşmeli personel olması durumunda tekrar devlet memuru olarak dönüş imkanı tanınmıştır.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personele biraz daha fazla hak tanıyan 4924 e tabi olarak personel istihdamı yerine 657 ye tabi daha az hakları olan sözleşmeli personel istihdamını tercih ettiğini belirtebiliriz. Bu şekilde sadece bir defa alım yapmış bir daha 4924 e tabi alım yapmamıştır.


Kaynak: www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim