Öğretmen Diyarı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK VE TEFTİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR


 

1.0.     DERSLİĞİN FİZİKİ DURUMU:

1.1.     Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur. Sıralar, öğrencilerin yaşları, fiziki gelişmeleri ve çalışma şekline göre yerleştirilir (İKY, Madde: 145).

1.2.     Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklal Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır (İKY, Madde: 145).

1.3.  Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur. Gerektikçe kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır. (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı Genelgesi).

1.4.     Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır. Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır (İKY, Madde: 145).

1.5.     Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır (Taşınır Mal Yönetmeliği, Madde: 33).

1.6.  Dersliğin her gün/her devrede temizliği yaptırılır. Çöp sepeti bulundurulur. Teneffüslerde pencereler açılarak dersliğin havalandırılması sağlanır. Dersliğin temizliği ve havalandırılmasında öğrencilere de güçleri oranında görev verilir (Temizlik Rehberi, İKY Madde:139).

1.7.     Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur (İKY, Madde: 145).

1.8.     Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır (İKY, Madde: 145).

1.9.  Öğretmenler, derslik ve laboratuarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitapların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar (İKY, Madde 70).  

1.10. Derslerin öğretim programlarında gösterilen ders araç ve gereçleri sağlanarak, ders araçları odasında veya uygun bir yerde muhafaza edilir (İKY, Madde: 150).

1.11. İmkânlar ölçüsünde ders araç-gereçlerinin yapımı, bakımı ve onarımı yapılır.

1.12. Okullarımızda, “ünite dergilerinin her ne ad altında olursa olsun öğrencilerimize tavsiye edilmesine, okullarda satışına izin verilmesine ve eğitim- öğretimde yardımcı materyal olarak kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmez”. (MEB İGM 31/08/2005 tarih ve 2005/76 sayılı Genelge)

1.13.     Sınıf kitaplığında seviyeye uygun yeteri kadar kitap bulundurulur. Kitaplar sınıf kitaplık defterine kaydedilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakır (MEB OKY.  İKY, Madde: 146).

1.14.                   Sınıf kitaplıklarında; Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük ve ders programları ile 100 Temel Eserden, sınıf seviyesine uygun olanlar bulundurulur (MEB İGM 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelge). Bu eserlerin orijinaline uygunluğu incelenir. (MEB İGM 15/10/2008 tarih ve 12766 sayılı yazısı).

 

  1. EĞİTİM – ÖĞRETİM DURUMU:

2.      Yıllık, ünite, günlük ve diğer öğretim planlarlarını hazırlama ve uygulama;

2.0.     Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, öğretim programlarında yer alan amaçları gerçekleştirmek ve bu suretle eğitim ve öğretimi daha verimli hale getirmek için yönetici ve öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı girmeleri zorunludur. (MEB İKY, Madde: 64, 95, 98; MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge; İGM. 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı).

2.1.  Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile Ders Planları “2551 ve 2575 sayılı TD’ de yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ ye ve öğretim programlarına uygun olarak zamanında yapılır. Öğretmenler yıllık planlarını okul yönetimine yazılı ve elektronik ortamda olmak üzere iki nüsha halinde verip onaylatabilirler. Onaylanan kağıt nüsha, okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek ve eğitim-öğretim sürecinde kullanılmak amacıyla ders öğretmeninde bulunur. Elektronik nüsha ise okul yönetimine teslim edilir. Ders planlarını elektronik ortamda hazırlayıp kullanabilirler (İGM 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı). Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir.

2.2.        Yapılandırıcı yaklaşım gereği öğrenciyi merkeze alacak ve onu etkin kılacak eğitim ve öğretim ortamları düzenlenir.

2.3.        Derslerin işlenişinde üniteler/temalar ve disiplinler arası ilişkilendirmeler göz önünde bulundurulur.

2.4.           Bütün derslerde, Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasına gereken önem verilir (İKY. Madde: 6/c). Tüm derslerde sağa yatık bitişik yazı kullanılır. Okuma Yazma Öğretimi “Ses Temelli Cümle Yöntemi” ile yapılır.

2.5.        Bütün etkinliklerde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri göz önünde bulundurulur. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ve düşünceleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde öğrencilere kavratılır. Yeri geldikçe geliştirilen Atatürk Köşesinden yararlanılır.

2.6.        İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesine uyulur. Bu çizelgede belirtilen “Serbest Etkinlikler” açıklamalar doğrultusunda işlenir. Öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınır. Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır (T.T.Kurulunun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararı ile 03.09.2010 tarih ve 6181 sayılı açıklaması).

2.7.        Öğretmen Kılavuzları ders anında el altında bulundurulur ve kullanılır. Öğrenci çalışma kitapları da kullandırılır.

2.8.        Derse hazırlıklı gelinir. Öğrencilerin de hazırlıklı gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır.

2.9.        İşlenecek konuya uygun araç ve gereçler hazır bulundurulur ve kullanılır.

2.10.     Birleştirmiş sınıflarda; 2005–2006 eğitim öğretim yılından başlamak üzere, Hayat Bilgisi dersinde 1. sınıf Hayat Bilgisi Programı temalarından başlayarak, 4. ve 5. sınıflarda ise Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinde ise 4. sınıf ünitelerinden başlayarak münavebeli olarak okutulur.                              

2.11.       Haftalık Ders Çizelgeleri ve Uygulanması: 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı TTK. Kararı İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinin açıklamalar 5. maddesinde “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler dersi ilgili mevzuatına göre işlenir. Rehberlik/ Sosyal Etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır. Serbest Etkinlikler için ayrılan sürenin bir saatinin Sosyal Etkinlik/Rehberlik için ayrılması, bu ders saatinin bir hafta rehberlik bir hafta sosyal etkinlikler şeklinde dönüşümlü olarak yapılır” açıklamasına uyulur. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesine göre haftalık ders saati azalan derslerin işlenişinde tema ve üniteler için belirlenen süreler dikkate alınır.

3.      Öğrenme ilkelerini gözetme, dersin/etkinliğin amaç ve konusuna uygun yöntem, teknik ve araçları seçme, etkili kullanma ve kullandırma:

3.0.     Derste kullanılan yöntem ve teknikler konunun özelliğine uygun olur. Ders boyunca öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan teknik,  yöntem ile öğrenme ilkeleri dikkate alınır.

3.1.     Öğrencilerde derse karşı ilgi uyandırılır.

3.2.     Ele alınan konu öğrenci yaşantıları ile ve önceki konularla ilişkilendirilir.

3.3.     Etkili iletişim için beden dili kullanılır. (ses tonu, jest ve mimik hareketleri, göz teması vb.)

3.4.     Yapılan etkinliklerde bireysel farklılıklar dikkate alınır. Her öğrencinin özelliğine uygun etkinliğe katılımı sağlanır.

3.5.     Etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır.

3.6.     İşlenen konuların özelliğine uygun olarak, okulda derslik dışındaki BT sınıfı, kütüphane, çok amaçlı salon, v.b. bölümler kullanılır.

3.7.     Öğrencilerin sınıf kurallarını uygulama ve olumlu etkileşim kurma becerileri geliştirilir.

3.8.     Sınıf başkanı ders yılı başında öğrenciler arasından seçimle belirlenir. (İKY. Madde:137)

3.9.     Öğrenciler merkeze alınır ve öğrenciyi etkin/aktif kılacak eğitim ortamı hazırlanır.

3.10. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerine önem verilir, onların yorumlama yapmalarına ortam sağlanır, sorularına doyurucu cevaplar verilir.

3.11. Öğrencilerin doğru cevapları pekiştirilir, gerektiğinde düzeltmeler yapılır, düzeltmeler yapılırken öğrencilerin kişiliklerine zarar vermemeye özen gösterilir.

3.12. Öğrencilere konu ile ilgili olarak ders dışında hangi etkinliklerin yapılabileceği açıklanır.

3.13. Verilen görevler öğrenci seviyesine ve inceleme araştırma yapmaya uygun olur.

3.14. Görev seçiminde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda rehberlik yapılır.

3.15. Proje ve performans görevleri belirlenen ölçütlerle değerlendirilir.

3.16. Sınıf seviyesine uygun olarak; İstiklal Marşı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Öğrenci Andı, Atatürk İlke ve İnkılâpları; bilgi, davranış ve duygusal yönden kavratılır.

3.17. Öğretmen Türk dilini doğru kullanır.

3.18. Sınıf ve okul kitaplığından öğrencilerin yararlanmaları sağlanır. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılır. 100 Temel Eserin okunması için gerekli özendirici tedbirler alınır. (MEB İGM 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi).

3.19. Türkçe dersinde 1–5. sınıf öğrencilerinin Kitap Okuma ve Şiir Okuma, 6–8 sınıf öğrencilerinin ise Okuma Gelişim dosyası tutmaları sağlanır.

3.20. Türkçe dersinden programın 427. sayfasındaki açıklamalarına uygun olarak, 1–3. sınıflarda haftada iki ders saati, 4,5. sınıflarda ise haftada bir ders saati serbest okuma saati zamanı ayrılır.

3.21. 01.11.2007 tarih ve 3320 sayılı Valilik Oluru gereğince, “Ankara Okuyor” projesi kapsamında, sınıfta her gün 20 dakikalık okuma saati uygulanır.

3.22. Şube ve Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılır ve görüş bildirir.

4.      Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme:

4.0.     Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili BEP’ ler hazırlanır.

4.1.     Öğrencinin (gidiyorsa) gittiği Rehabilitasyon Merkezi ile iletişim kurulur.

4.2.     Öğrencinin periyodik değerlendirmelerinin takibi yapılır, gerekirse ilgili kişi ve kurumlarla iletişim kurulur.

4.3.     BEP’ larına göre kaynaştırma öğrencilerinin ölçme ve değerlendirilmesi yapılır.

4.4.     Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim-öğretim ile ilgili iş ve işlemleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine ve 2008/60 Genelgeye uygun olarak yürütülür.

4.5.     Kaynaştırma yolu ile eğitimine devam eden öğrencilerle ilgili olarak; derslikte öğrencilerin yetersizliğine uygun eğitim-öğretim ortamı düzenlenir (ÖEHY Madde:23/2-e) ve yönetmelikte belirlenen diğer esaslar uygulanır (ÖEHY Madde:23).

4.6.     Öğretmen engelli öğrencileri de dikkate alarak dersi işler.

4.7.     Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde yönetmelik esaslarına uyulur (ÖEHY Madde:24).

4.8.     Kaynaştırma eğitimine alınmış öğrenciler için BEP (Bireysel Eğitim Planı) ilgili yönetmeliğin 69.maddesine uygun olarak hazırlanır (İKY.mad.32).

4.9.     Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıftaki diğer öğrenciler ve aileler, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında bilgilendirilir  (ÖEHY Madde:27/f).

4.10. Bir sınıfta en fazla iki kaynaştırma öğrencisi bulunur. İki kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfın mevcudunun 25’i bir kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfın mevcudunun ise 35’i geçemez hükmüne uyulur (ÖEHY Madde: 23/g,ğ).

4.11. Örgün öğretime devam eden engelli öğrencilere verilen destek eğitimi okulun ders saatleri dışında yapılıyor mu? (ÖÖEKY.mad.18)

5.      Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme:

5.0.     Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32-50. maddelerde belirtilen hükümlere uyulur.

5.1.     Kullanılan ölçme araçları programa uygun olur ve değişik ölçme araçları kullanılır.

5.2.     Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarda belirtilen amaçlar ve kazanımlar esas alınır.(İKY Madde:32)

5.3.     Her öğrenciye, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje, her dönem için her dersten performans görevi verilir. Proje ve performans görevleri öğrenci seviyesine uygun olur, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir. (İGM.2009/37 sayılı Genelgesi)

5.4.      Ürün dosyasının öğrenciler tarafından, programlardaki açıklamalar doğrultusunda tutmaları ve velilerin incelemesi sağlanır. ( İGM.2006/95 sayılı Genelgesi)

5.5.      Öğrenci sınıf içi performanslarının değerlendirilmesi için gözlem formları amaca uygun biçimde hazırlanır.

5.6.      Öğrencilerin başarıları; sınavlar, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptırılarak değerlendirilir (İKY. Madde:32)

5.7.        1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. (İKY Madde:35)

5.8.      Her dönem, 4-8. sınıflarda zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak sorularla en az bir ortak sınav yapılır (İKY. Madde:36).

5.9.      Yazılı sınav kâğıtları ile öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri bir yıl süre ile saklanır (İKY. Madde:40).

5.10.  Proje ve performans görevleri öğretmence değerlendirildikten sonra öğrencilere iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır (İKY. Madde:40).

5.11.  Sınav zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve bir günde iki sınavdan fazla sınav yapılmaz. İKY. Madde:36)

5.12.  Sınıf seviyesine göre yetersizliği görülen öğrenciler için gerekli tedbirler alınır ve bunların sınıf tekrarı ile ilgili olarak yönetmelik emirleri yerine getirilir (İKY. Madde:47)

5.13.  Öğrencilere verilen puanlar e okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işlenir (İKY. Madde:41).

5.14. Kaynaştırma öğrencilerin başarıları; BEP’ leri dikkate alınarak sınav, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalarla değerlendirilir. Kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılmaz.(İKY Madde:32,47).

5.15. Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programlarında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dayalı olarak yapılır. TT.Kurulu Başkanlığının 06.12.2007 tarih ve 010670 sayılı kararlarındaki açıklamalara uyulur.

5.16. İlköğretim 1., 2. ve 3.sınıf öğrencilerine, Kasım ve Nisan aylarında Öğrenci Gelişim Raporu düzenlenir.(İKY Madde:45)

5.17. Sınav zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve bir günde iki sınavdan fazla sınav yapılmaz. (İKY Madde:36)

5.18. Derslerde öğrencilere verilen puanlar e okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işlenir (İKY.mad.41).

  1. YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

6.1.Okulun Stratejik Planını hakkında bilgisi olur, planın hazırlanmasına katkı sağlar.

6.2.Okulun Misyonu ve Vizyon hakkında bilgi sahibi olur.

6.3.Kalite kurulu ve kalite geliştirme ekiplerinde görev alır.

6.4.Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve Toplam Kalite Yönetimi uygulama çalışmalarına katkı sağlar.

6.5.Okuldaki sosyal faaliyetlere katılır.

6.6.Okul çalışanları ile olumlu ilişkiler kurar.

6.7.Nöbetçi öğretmenlik görevini yerine getirir ve nöbet defterini işler.

6.8.4207 Sayılı Kanun ve 2008/6 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği sigara yasağına uyar.

6.9.Okul içinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine uyar.

6.10.   Okulda kurulan komisyonlarında görev alır. Okul kantini, okul kooperatifi, yemekhane, taşıma ve servis araçları ile ilgili verilen görevleri yapar.

6.11.   Okul aile birliği faaliyetlerine katkı sağlar.

  1. OKUTTUĞU DERSLE İLGİLİ DEFTER, DOSYA VE KAYITLARI TUTMA

6.1. Ders defterine uygulanan etkinliğin adını veya etkinliğin ilgili olduğu kazanımı yazar ve imzalar.

6.2. Günlük devam takip yoklama fişini doldurur ve imzalar.

6.3. Öğrenci Gelişim Dosyalarını e-okul ortamında zamanında işler (İKY. Madde:23).

6.4. Şube ve Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılır ve toplantı ile ilgili tutanakların bir örneğini dosyasında bulundurur.

6.5. İş takvimi ve yıllık çalışma programı hazırlar.

6.6. Yazılı sınav kâğıtları ve cevap anahtarı hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır.(İKY Madde:36

6.7. Sınıf kitaplık defteri tutularak, kitaplar kaydedilir. Öğrencilerin okudukları kitapların kaydı yapılır.

6.8. Aday öğretmenler, adaylık çalışmalarını dosyalar.

6.9.Sınıf Rehberlik Dosyasında: şube rehberlik yılık planı, rehberlik ders planları, öğrenci tanıma-gözlem formları, sınıf veli toplantı tutanakları, uygulanan test, anket ve formlar, proje görevi tercih dilekçeleri ve dağıtım listesi, Öğrencilerin hangi kulüplerde görev aldığı ve öğrencilerin hangi toplum hizmeti yürüttüğünü gösteren listesi, Sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu bulundurulur.

6.10.  Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalarda düzenlenecek törenlere katılır ve görev alır.

6.11.  Mesleki toplantılara katılır, görev alır ve katkıda bulunur.

6.12.  Mesleki eserleri ve eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.

6.13.  Çevreyi tanır ve çevrenin değer yargılarına saygı duyar.

6.14.  Veli toplantıları dışında da velilerle birebir görüşmeler yapar. Bu görüşmelerle ilgili kayıtları tutar.

6.15.  Eğitim-öğretim etkinliklerine velilerin ve çevrenin katkılarını sağlar.

6.16.  Yaptığı eğitsel ve kültürel etkinlikleri çevreye yansıtır.

6.17.  Çevre incelemesi yapar ve olanları günceleştirir ve öğrencilerinin çevreyi tanımasında ve çevre bilinci geliştirmesinde bunlardan faydalanır.

6.18.  MEB. İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge gereği; yetiştirici sınıf açılmasına yönelik çalışmalara katılır, bu çocukların okula kazandırılmaları için oluşturulan ikna ekiplerinde görev alır, alan taramalarına katılır veya Yetiştirici Sınıflarda görev alır. (TD.2611)

7.      KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

7.1.Öğrencileri, okulunu ve öğretmenlik mesleğini sever, benimser ve örnek olur.

7.2.Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyar.

7.3.Mesleğin saygınlığına uygun davranır.

7.4.Kendini yetiştirmek için eğitimle ilgili eserleri okur, eğitim içerikli süreli yayınları takip eder, mevzuatı ve çağdaş öğretim stratejilerini izler ve uygular.

7.5.İhtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitimi seminerlerine katılım için müracaatta bulunur.

7.6.Alanıyla ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere konuşmacı veya dinleyici olarak katılır.

7.7.Teknolojiyi kişisel ve mesleki alanda etkili kullanabilmek için kurslara katılır.

 

Not:

 

Program geliştirme kavramı sürekli değişim ilkesini de barındırmaktadır. Bu çerçevede ilköğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programında zaman zaman bazı değişiklikler yapılmakta olup, bu değişikliklerin son hali, http://ttkb.meb.gov.tr, http://iogm.meb.gov.tr ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ modules.php?name= Downloads&d_op=viewdownload&cid=74 internet adresinde yayımlanmaktadır. İlgili değişiklikler bu adreslerden takip edilerek indirilebilir

Okutulan derslerin programları hakkında genel yaklaşımlar kısaca ele alınabilir.

 

KAYNAKÇA

1.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (İKY)

2.      MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği (KTY)

3.      MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (SEY)

4.      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY)

5.      MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (RPDHY)

6.      MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (OKY)

7.      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi (İYY)

8.      MEB Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi (ÖÖKASY)

9.      MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Planlama Yönergesi)

10.  MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 31/08/2005 tarih ve 2005/76 sayılı Genelgesi,

11.  (MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

12.  (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi

13.  İlköğretim Genel Müdürlüğünün 15.10.2008 tarih, 12766 sayılı yazısı

14.  Temizlik Rehberi

15.  MEB. İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge ve Uygulama Kılavuzu

16.  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

17.  222 sayılı İlköğretim Eğitim ve Öğretim Kanunu

18.  Öğretim Programları

 

19.   

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol