Öğretmen Diyarı

Seminere Katılan Öğretmene Ek Ders Kararı

Sivas idare mahkemesinin 2004 yılında vermiş olduğu Mahkeme kararı;

 

T.C.

SİVAS 

İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2004/655

 

KARAR NO : 2004/1161

 

DAVACI_______: Ahmet ŞEKER adına Türk Eğitim Sendikası

 

VEKİLİ_______ : Av. Hamdi AKIN Şenyurt sitesi kat:1 No: 112 SİVAS

 

DAVALI________: Sivas Valiliği

 

İSTEMİN ÖZETİ___: Reşat Şemsettin sirer ilköğretim okulu öğretmeni olan davacı, mesai saatleri dışında bilgisayar ve Internet kursunda görevlendirme karşılığı ek ders ücreti ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.4.2004 tarih ve 264 sayılı Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali ile geçmişe yönelik tüm ek ders ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ_____: kurslarda görev yapan eğitim görevlileri dışındaki kursiyerlere mevzuat hükümleri uyarınca ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Sivas İdare mahkemesince gereği görüşüldü:

 

Dava öğretmen olan davacının göreviyle ilgili katıldığı bilgisayar ve Internet kursuna ilişkin kendisine ek ders ücreti ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile

ek ders ücretinin yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

 

657 sayılı devlet memurları kanununun 176. maddesi ile 439 sayılı milli eğitim bakanlığına bağlı yüksek orta ve ilköğretim öğretmenlerinin haftalık ek ders saatleri ve ek ders ücretleri hakkında kanunda ek ders ücreti düzenlenmiş, buna paralel bir düzenleme olan ve 98/12120 sayılı bakanlar kurulu kararı ekindeki milli eğitim bakanlığı öğretmen ve yöneticilerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasların 21/c-2 maddesindeki her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince aylık karşılığı ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmıştır.

 

Aktarılan düzenlemede görevlendirme biçimi ve bu etkinliğin gerçekleştirildiği dönem açısından herhangi bir ayrıma gidilmediği açıktır.

 

Dosyanın incelenmesinden  öğretmen olan davcının 1-28 nisan tarihlerinde bilgisayar ve Internet kursuna katıldığı bu etkinlik dolayısıyla talep ettiği ek ders ücretlerinin ise, ek ders ücretlerine ilişkin esasların 7. maddesinde kursiyerlere ek ders ücreti ödenmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır.

 

Yürürlükteki mevzuat kapsamında mahkememizce yapılan değerlendirmede kurs çalışmasına katılan ve ek ders ücretine hak kazanan davacının başvurusunun anılan gerekçeyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Dolayısıyla davacının katıldığı kursa ilişkin ek ders ücretinin yasal faizi ile birlikte tazmini gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,dava konusu işlemin İPTALİNE, Ek ders ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalı idarece tazminine , Aşağıda dökümü yapılan 69.250.000 lira yargılama gideri ile 200.000.000-lira vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istemi halinde artan posta ücretinin davacıya iadesine karanın tebliğini izleyen 30gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 21.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE

EKREM ÖZÜBEK EGEMEN S. MAY KAMBER ÜNAL

33817 37751 37851

 \"Seminere Özel Haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol