Öğretmen Diyarı

Rehber Öğretmenlerin Yıl İçinde Yapması Gereken Tüm Çalışmalar

1.Eğitim Öğretim Yılı başında yapılması gereken çalışmalar:

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin kurulması

2. Dosya sistemlerinin oluşturulması

a.Rehberlik Faaliyetleri Dosyası

1.Rehberlik Faaliyetleri Yıllık Çerçeve Programı

2.Sınıf Rehberlik Programları

3.Gelen evraklar ? Giden evraklar

4.Rehberlik Yürütme Kurulu Tutanakları

b.Mevzuat Dosyası

1.İlköğretim/Ortaöğretim/Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

2.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

3.Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

4.5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu  (MEB Mevzuat bankasından değişikleri takip edebilirsiniz)

c.Görüşme Özetleri Dosyası

    1.Öğrenci Görüşmeleri

    2.Veli görüşmeleri

d.Rehberlik Teknikleri Dosyası

e.Sunumlar Ve Seminerler  Dosyası

f.Rehberlik Faaliyet Raporları Dosyası

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Değerlendirme Raporları

Sınıf Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporları

Okul Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu

g. Sınıf Veli Toplantısı Raporları Dosyası

h. Sınıf Dosyası İçeriği ( Her Sınıf  İçin Ayrı Ayrı Hazırlanacak)

Sınıf Yıllık Çalışma Programı

Yönetmelik ( Sınıf  Öğretmenin Görevleri )

Rehberlik Faaliyetleri dönemlik rapor örnekleri (rehberlik raporları, toplantı tutanakları ve görüşme tutanakları)

Sınıf Listesi

Oturma Planı

Sosyal Kulüplerde Görev Alan Öğrencilerin Listesi

Öğrenci Tanıma Fişleri ( Her Bir Öğrenci İçin Ayrı Bir Poşet Dosya İçinde)

Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Uygulama Kayıtları(Her Bir Öğrencinin Poşet Dosyasına Konulacak)

Sınıf Rehberlik Programı Ekleri,

 

i.Kaynaştırma Öğrencileri Dosyası

Kaynaştırma öğrencileri listesi

Kaynaştırma öğrencilerinin eğitsel yöneltme raporu, varsa sağlık kurulu raporu( Her Bir Öğrenci İçin Ayrı Bir Poşet Dosya İçinde)

BEP planları( Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı )

3.Rehberlik Servisi ve hizmetlerinin öğrencilere, velilere, okul personeline tanıtımı

4.Yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri planının hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne ve/veya Rehberlik ve Araştırma Merkezi?ne gönderilmesi

5.Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu?nun kurulması, toplantıların yapılması (yılda 3 defa)

6.Psikososyal Müdahale Ekibinin kurulması, Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Eylem Planının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne ve/veya Rehberlik ve Araştırma Merkezi?ne gönderilmesi

7.Okulda öğrencilerin zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların Rehberlik Servisi ile ilgili olan kısımların planlanması, organizasyonu,

8.Yıl içinde öğrencilere ve velilere yapılacak olan seminer, konferans vb. organizasyonların planlanması

2.Öğretmenlere yönelik yapılacak çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yıllık planının tanıtılması

Sınıflarda uygulanacak rehberlik etkinliklerinin uygulanmasının organizasyonu (Yıl içerisinde rehberlik dersinin işlenişinde sınıf öğretmenlerine müşavirlik yapılması)

İhtiyaç duyulan konularda, okul rehberlik servisinin bilgilendirme çalışmalarını planlaması, uygulaması (SBS, YGS, LYS, , iletişim vb.)

3.Yıl Boyunca velilere yönelik yapılacak çalışmalar

İlk Öğretim Okulları?nda birinci sınıf ve ana sınıfı velilerine okula uyum konulu bilgilendirme toplantılarının yapılması,

Okula yeni başlayan ve nakil öğrencilerin velilerine oryantasyon çalışması yapılması.

Uyum sorunu yaşayan, devamsızlık yapan, farklı durumlarda bireysel problem yaşayan öğrencilerin velileriyle görüşme, problemin çözümünde işbirliği yapma,

Öğrencilere yapılan mesleki rehberlik doğrultusunda velileri bilgilendirme, işbirliği yapma (Ulusal Mesleki Bilgilendirme Sistemi, üst öğrenim kurumlarının tanıtımı, alan/meslek tanıtımları vb.)

Veli toplantılarında okulun türü ve öğrencilerin sosyo-ekonomik profilleri doğrultusunda seminer, konferans vb. yapılması (aile içi iletişim, ergenlik dönemi, etkin çalışma yöntemlerinde veliye düşen görevler, anne-baba tutumları, sınav sistemleri, vb.)

7?19 yaş Aile Eğitimi ve Anne Destek, Baba Destek programlarının eğitim alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından uygulanması

Velilere yönelik psikoeğitim çalışmasının organize edilmesi,

İhtiyaç duyulan durumlarda aile ziyaretlerinin planlanıp, gerçekleştirilmesi,

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin aile eğitim çalışmalarının yapılması (Fidanlarımızın Geleceği için El Ele)

4.Yıl Boyunca Öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar

Bireysel görüşme/danışma yapılması

Okula yeni başlayan ve nakil öğrencilere oryantasyon çalışması yapılması

Sınıf öğretmeni ve aile ile işbirliği yapılarak ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi?ne gönderilmesi

Kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi (Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla planların hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapılması)

Disiplin olaylarını azaltma, şiddeti önleme, zararlı akımlar terör ve madde bağımlılığı, okul içi ve dışı olumlu davranış kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere sunum, konferans vb. etkinlikler düzenlenmesi,

Okul türü ve özellikleri de dikkate alınarak mesleki ve eğitsel rehberlik kapsamında;

Meslek Liseleri ve Genel Liselerde 9. Sınıftan sonra alan/dala geçiş, ve 10. Sınıf öğrenci kayıtlarına yönelik mesleki rehberlik yapılması, sistemin tanıtılması,

Genel Liseler, Anadolu ve Fen Liselerinde ders ve meslek seçimine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması,

Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin kullanımı,

KDE, ABKÖ, Mesleki Yönelim Envanterleri, TYT gibi araçların kullanılması,

Üst öğrenim kurumlarının tanıtımı,

Meslek tanıtımları yapılması,

Okul tanıtım gezilerinin düzenlenmesi

Etkin ders çalışma becerilerini kazanma

Başarılı olmasını engelleyen etmenleri azaltma/ortadan kaldırma (sınav kaygısı, motivasyon vb.)

Okula ve bulunduğu çevreye uyum sağlamasına yönelik sunumların yapılması, gerektiğinde bireysel görüşme/danışma ile desteklenmesi,

Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması, bireysel görüşme/danışma ile desteklenmesi.

Sınav sistemleri (SBS, YGS, LYS), ergenlik dönemi, sınav stratejileri vb konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

   7.Öğrencilere yönelik psikoeğitim çalışmasının organize edilmesi,

 8.Rehberlik programında, sınıflarda yürütülen grup rehberliği etkinliklerinden, rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenlerinin uygulanması

5.Eğitim Öğretim Yılı/Dönem sonlarında yapılacak çalışmalar

Sınıf öğretmenlerinden yıl sonu çalışma raporlarının teslim alınarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yıl sonu raporunun hazırlanması, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne ve/veya Rehberlik ve Araştırma Merkezi?ne gönderilmesi,

Sınıf rehberlik dosyalarının teslim alınması,

Eğitim Öğretim Yılı/Dönem sonu öğretmenler kurulunda yıl boyunca yapılan çalışmaların sunumu, gerekli istatistik bilgilerin öğretmenlerle paylaşımı,

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne gönderilecek raporlar,

a.Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Eylem Planı Yıl Sonu Çalışma Raporu,                            b. Şiddetin önlenmesi ve azaltılması eylem planının rehberlik ile ilgili formlarının hazırlanması

Kaynaştırma öğrencilerinin durumlarını inceleyip BEP?lerin ilerleme olup olmadığının belirlemesi, sene sonunda da genel bir değerlendirme amacıyla bir BEP toplantısı düzenlemesi.

İlköğretim okullarında yöneltme çalışmalarının yapılması

6. Genel

Disiplin olaylarında disiplin kurulunca incelenmesi istenen öğrenci hakkında görüş bildirme

Özel durumu olan öğrencileri gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirme

Resmi yazışmalar,

Çocuk Koruma Kanununa göre danışmanlık tedbiri kararı alınan öğrencilerin plan ve raporlarının hazırlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne gönderilmesi,

Mesleki ve Teknik Eylem Raporu?nun 3 ayda bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü?ne gönderilmesi,

Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici Çalışmalara Ait Aylık Raporun Rehberlik Servisi ile ilgili olan kısımlarının hazırlanmasında, ilgili müdür yardımcısı ile işbirliği yapılması,

Rehberlik panolarının hazırlanması, yıl boyunca belirli aralıklarla güncellenmesi,

Planlanan Şube Öğretmenler Kuruluna katılır ve görüş bildirir.

 

pdrgunlugu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim