Öğretmen Diyarı

Performansa ayrı projeye ayrı not verilecek

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MilliEğitim Bakanlığı Ortaöğretim KurumlarıYönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde; "r) Ölçme araçları:Öğrencilerin bilgi, beceri vekazanımlarının ölçülmesindebaşvurulacak yazılı ve uygulamalısınavlarperformans çalışması veprojeyi ifade eder." şeklinde Ölçmearaçları sıralanmıştır. 

Bu ölçme araçları; yazılı ve uygulamalısınavlarperformans çalışması veprojedir.


"Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları" ise yönetmeliğinin 43. maddesinde açıklanmıştır.


Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları


MADDE 43- 1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.


a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemdenoluşur.


b) Öğrencilerin başarısıöğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersinözelliğine göre yazılı sınavlaruygulamalı sınavlarperformans çalışmaları ve projeler ileişletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.


c) Sınav sorularıöğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenmekazanımları esas alınarak hazırlanır.


ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlardaamaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.


d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ileperformans çalışmalarından oluşur.


e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.


f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleriaçısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.


g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçmedeğerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.


"Puanla değerlendirme" ise yönetmeliğinin 44. maddesinde açıklanmıştır.


Puanla değerlendirme


MADDE 44- (1) Sınavperformans çalışmasıproje ve uygulamalar 100 tam puanüzerinden değerlendirilirDeğerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.


2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.


Puan Derece


85,00-100 Pekiyi


70,00-84,99 İyi


60,00-69,99 Orta


50,00-59,99 Geçer


0-49,99 Geçmez


"Yazılı ve uygulamalı sınavlar " ise yönetmeliğinin 45. maddesinde açıklanmıştır.


Yazılı ve uygulamalı sınavlar


MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalısınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.


a) Yazılı sınavlarhaftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemiüzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.


b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortakdeğerlendirilirSorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır vesınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır.


Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleritarafından yeniden değerlendirilir.


c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavlarınuygulanmasına ilişkin  ve işlemler milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.


ç) Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.


d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriyedoğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.


e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılıolarak hazırlanır ve sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruyaverilecek puanayrıntılı olarak belirtilir.


f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere vedersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir.Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınavyapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.


g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hallerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.


ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarınındeğerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.


(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde herdersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.


Bu hükümlere göre; Yazılı sınavlarhaftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersleriçin ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.


Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yapılmakta olan "Beceri sınavı" ise yönetmeliğinin46. maddesinde açıklanmıştır.


Beceri sınavı


MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminindeğerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrencilerbu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınavdersin özelliğine göre komisyonca alınacak karardoğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.


2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlardaişletmedeeğitimi yapılan her ders için beceri sınavısınav komisyonunun kararına göre birlikte veyaayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.


3) Sektörün özelliğiçalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.


(4) Beceri sınavlarıişletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanınalan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslekalanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.


(5) Beceri sınav puanı dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilenpuanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80'isınav, yüzde 20'si de  dosyasına takdir edilir.


(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dalderslerinden beceri sınavı yapılmaz.


"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi" ise yönetmeliğinin 47. maddesinde açıklanmıştır.


Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi


MADDE 47- (1) Ölçme sonuçlarıeğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerinprogramlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayankazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.


(2) Öğretmenlerbaşarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.


(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması halinde, başarısızöğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Busınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.


"Sınavlara katılmayanlar " hakkında yapılacak işlemler ise yönetmeliğinin 48. maddesinde açıklanmıştır.


Sınavlara katılmayanlar


MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veyaprojesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hallerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir.


(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.


(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.


(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir.


"Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması " işlemleri ise yönetmeliğinin 49. maddesinde açıklanmıştır.


Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması


MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.


(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.


(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.


(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.


"Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar" ise yönetmeliğinin 50. maddesinde açıklanmıştır.


Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar


MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.


(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.


(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.


(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkanlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.


(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.


(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.


(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.


(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.


Bu hükümlere göre; eskiden sözlü notu olarak verilmekte olan not bu yönetmelikle birlikte "performans çalışması" olarak isimlendirilmektedir. Her dönemde tüm derslerden en az bir "performans çalışması" notu verilecek olup ayrıca Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da "performans çalışması" kapsamında ayrıca not verilebilecektir.


Bu notların sayısında herhang bir sınırlama bulunmamaktadır. Haftalık ders saati sayısı ne olursa olsun "performans çalışması" notu birden fazla olabilmektedir. 4 saatlik derste 1 "performans çalışması" notu verilebilecegi gibi 1 saatlik derste 2 "performans çalışması" notu verilebilecektir.


Yine eskiden ödev notu olarak verilmekte olan not bu yönetmelikle birlikte "proje" olarak isimlendirilmektedir. Öğrenciler her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine geitrerek "proje" notu almaktadır.


Ayrıca yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.


Ahmet KANDEMİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim