Öğretmen Diyarı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK VE TEFTİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

 

 

 

A.DERSLİĞİN FİZİKİ DURUMU:

1. Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği

1.1.  Çocukların fiziksel özelliklerine ve yapılacak etkinliklere uygun, tehlike yaratmayacak özellikte  öğrenci sayısı kadar masa, sandalye bulundurulur.

1.2.  Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır.(Taşınır Mal Yönetmeliği, Madde: 33).

1.3.  Dersliğin her gün/her devrede temizliği yaptırılır ve dersliğin havalandırılması sağlanır. Çöp sepeti bulundurulur. Dersliğin tertip ve düzeninde öğrencilere de güçleri oranında görev verilir (Temizlik Rehberi).

1.4.  Atatürk Posteri, İstiklal Marşı ve Gençliği Hitabe tabloları bulunur. ( KTY Madde:8)

1.5.  Sınıf dolabının tertip ve düzeni sağlanır.

1.6.  Etkinlikler için gereken eğitim materyalleri hazırlanır. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunması, bakım ve onarımına özen gösterilir.

1.7.  Etkinliklerin sergileneceği pano bulundurulur.

1.8.  Oyun malzemeleri çocukların yaş gruplarına uygun, güvenli ve bu malzemeler imkanlar ölçüsünde metal yerine ahşap kullanılıyor mu?( OÖEK.Programındaki say.74)

1.9.  Okul bahçesi ve tören alanları engelli öğrencilerin hareket etmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş mi?(MEB.YTD.Bşk.200/90 S.genelge) 

1.10.  Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köşelerini oluşturma.(OÖEP sayfa 72-74)

1.11.  Çocukların bir olayı canlandırma ya da taklit yoluyla sosyal ilişkileri öğrendikleri evcilik ve kukla köşeleri düzenlenir

1.12.  Çocuğun araştırmacılığına imkan sağlayan fen ve matematik köşesi düzenlenir.

1.13.  Proje yapmasına fırsat veren sanat etkinlikleri köşesi düzenlenir.(Resim, boyama, yoğurma maddeleri, artık malzemeler, ip - boncuklar, vb.),

1.14.  Çocukların raflara kolayca erişebileceği resimli kitap köşesi düzenlenir.

1.15.  Değişik boy ve şekillerde kesilerek hazırlanmış blok köşesi düzenlenir.

1.16.  Çeşitli müzik ve ritim aletlerinin bulunduğu müzik köşesi (teyp, kasetler, radyo, vb.) düzenlenir.

1.17.  Eğitici oyuncak köşesi (Yap - bozlar, küçük küpler, takmalı - sökmeli oyuncaklar) düzenlenir.

1.18.  Çeşitli malzemelerden yapılmış masaüstü eğitici oyuncakların kullanıldığı Manipülatif oyuncaklar köşesi düzenlenir.

1.19.  Planlanan etkinliklere uygun olarak geçici ilgi köşeleri hazırlanır.

1.20.  Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. (OKY:Madde-54) Bu düzenleme yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanması, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanın bulundurulmasına özen gösterilir.

2.0.EĞİTİM – ÖĞRETİM DURUMU

2.1.Planlama

2.1.1.      Yıllık ve günlük planlar eğitim programına uygun olarak hazırlanır. Günlük planlar çizelge şeklinde yapılacağı gibi düz metin şeklinde de yapılabilir.  (O.Eğ.Prog. Sayfa 14,15,75)

2.1.2.      Yıllık ve günlük planlarda hedef ve kazanımların seçiminde çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınır. Etkinlikleri planlamada farklı yöntem ve tekniklere yer verilir.

2.1.3.      Planlamada serbest zaman, Türkçe, oyun ve hareket, müzik, fen ve matematik, drama, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, alan gezileri, sanat etkinliklerine yer verilir. (OEP sayfa 42-44)

2.1.4.      Her gelişim alanından hedef ve kazanım seçilir. Planda farklı etkinlik türlerine yer verilir.

2.1.5.Öğretmen bütenleştirilmiş etkinlikler hazırlayabileceği için günlük planda aynı gün farklı etkinlik türlerini kullanmayabilir. Etkinlikleri birleştirerek bir etkinliğin içinde birçok gelişim alanını destekleyebilir

2.1.6.      Etkinliklerin sıralamasında çocukların aktif pasif olma dengesini göz önünde bulundurur ve açık hava etkinliklerine yer verir.

2.1.7.      Okulda kutlanacak özel günler planlanır.

2.1.8.      Etkinliklerin planlanmasında bireysel ve grup çalışmalarına çocukların ihtiyacına göre dengeli bir şekilde yer verir. Çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek ve becerilerini geliştirecek etkinlikleri planlar.

2.1.9.      Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır

2.1.10.  Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemler alınır. Grupta Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin bulunması durumunda, öğrenci sayısına dikkat edilmesi konusunda okul yönetimini bilgilendirir. Okul öncesi eğitim kurumlarda iki kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfın mevcudunun10’u, bir kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfın mevcudunun ise 20’yi, geçemez hükmüne uyulur. (ÖEHY.23/g,ğ)

2.1.11.             Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur hükmü gereği okulöncesi eğitimde bu çocuklara öncelik veriliyor mu?(ÖEHY.mad.24)

2.1.12.             Okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak; okulöncesi eğitimin geliştirilmesi çalışmalarında ortak anlayış oluşturma eğitim etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarının araştırılması ve mesleki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için sene başında, ortasında ve sonunda yapılan öğretmenler ve  zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılır. (OKY Madde: 23)

 

2.2.Etkinlikleri Gerçekleştirme

2.2.1.      Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba gösterilir.(OKY Madde:6)

2.2.2.      Çocuklar ilköğretime hazırlanır.

2.2.3.      Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.

2.2.4.      Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.

2.2.5.      Eğitim etkinliklerinin aralıksız olması esastır. Bir çalışma saati süresi 50 dakikadır. İkili ve yarım gün eğitimde bir günde 6 çalışma saati, tam gün eğitimde bir günde en çok dokuz çalışma saati olarak düzenlenir. (OKY Madde:8)

2.2.6.      Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte düzenlenir.

2.2.7.      Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.

2.2.8.      Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem verilir. (OKY Madde:7).

2.2.9.      Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklarla diğer çocuklarla ortak bir yetişme ortamı hazırlanır.

2.2.10.  Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.

2.2.11.  Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.

2.2.12.  Çocukları serbest zaman etkinliğinde ilgi köşelerine yönlendirir.

2.2.13.  Öğretmen etkinlikler içinde yer alır ve etkili iletişimde bulunur.

2.2.14.  Etkinlikler sırasında çocuklara açık uçlu sorular sorar ve onların soru sormasına fırsat verilir. Çocukların sordukları sorulardan yola çıkılarak, fırsat eğitimi yapılır.

2.2.18.    Yönergeler açık ve net şekilde ifade edilir ve çocuklar tarafından yerine getirilmesine çalışılır.

2.2.19.    Uygulamalarında farklı Öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılır.

2.2.20.    Çocukların öğrendiklerinin yaşamla ilişki kurmasına olanak tanır.

2.2.21.    Çocukların davranışlarına yönelik geri bildirim verilir.

2.2.22.    Grup içinde oluşan problemler çocuklarla birlikte çözüme ulaştırılır.

2.2.23.    Seçilen etkinlikler çocuğun yaşantılarından yararlanılarak oluşturulur.

2.2.24.    Etkinlikleri uygulamaya başlamadan önce gerekli materyallerin sınıf içinde hazır bulundurulur.

2.2.25.    Etkinliklerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde çocukların etkin katılımları sağlanır.

2.2.26.    Etkinliklerin uygulanmasında esneklik ilkesi gözönünde bulundurulur. Çocukların düşünceleri ve tercihleri dikkate alınır. Öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre Öğretmen planda yer alan etkinliklerin sıralarını, sürelerini değiştirir ve farklı çalışmalara yer verir.

2.2.27.    Programda eğitim etkinliği olarak yer alan kahvaltı ve öğle yemeğine katılır, çocukların düzenli olarak yemek yeme alışkanlığı kazanmalarını sağlar.

2.2.28.    Anaokullarında nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. Ancak; İlköğretim okullarında anasınıfı öğretmenlerine nöbet görevi verilmez. Bu öğretmenler bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilmez (OKY Madde: 20/h, 21)

2.2.29.    Grubundaki çocukları gözlemleyerek özel eğitim ihtiyacı olan üstün yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan çocukların rehberlik araştırma merkezine bildirimi sağlanır.

2.2.30.    Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defterini (EK–9) doldurur.

2.2.31.    Öğrenci devamlarının izlenmesi, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devam Çizelgesi’ne (EK–4) işlenir. (OÖEKY Madde: 14 ve EK–4)

2.2.32.    Aile eğitimi etkinliklerine yer verilir, bunun için öncelikle Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu’nun sonuçlarından yararlanılır. Daha sonra eğitim toplantıları, konferanslar, eğitim panoları ve bireysel görüşmeler olarak sıralanabilecek etkinliklerinden yararlanma yoluna gidilir. (OÖEP sayfa:77)

2.2.33.    Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılımı önemsenir, Ebeveyn Katılım Formu sonuçlarından yararlanılarak imkânlar ölçüsünde sınıf ortamına davet edilir. (OÖEKY Madde: 7/j., 20/d., 51 ve OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)

2.2.34.    Okul Öncesi Öğretmenince; çevre koşulları ve imkânlar ölçüsünde çocuklar için yılda en az iki ev ziyareti düzenlenir, gözlem sonuçları kaydedilerek ilgili çocuğun dosyasında muhafaza edilir. (OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)

2.3.  Etkinliği Sonuçlandırma, Değerlendirme Ve Kayıt Tutma

2.3.1.      Yıllık planlarda her ay plana alınan amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, etkinliklerin uygulanıp uygulanmadığı, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve yeni gereksinimler değerlendirme bölümüne yazılır.(OEP sayfa:96)

2.3.2.      Günlük planın değerlendirilmesinde öğrenme süreci ile belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, belirlediği değerlendirme ölçütleri uygulanarak tespit edilir.

2.3.3.      Hedeflerin (Amaçların) kazanımına yönelik olarak belirlediği değerlendirme ölçütlerini uygular. Bu madde üst madde ile birlikte alınmalı yada planlama bölümüne  (Amaçların kazanımına yönelik olarak değerlendirme ölçütlerini belirler maddesi de konulmalı.)

2.3.4.      Yapılan etkinlikler sonunda, ortaya çıkan ürünler çocuklarla birlikte sergilenir. Sadece ürün değil süreç de değerlendirilmeli

2.3.5.      Çocukların etkinlikleri ve oluşturdukları ürünler hakkında konuşmalarına fırsat verilir.

2.3.6.      Çocukların davranışlarını kazanım değerlendirme formları kullanarak değerlendirir.

2.3.7.      Çocukların gelişimlerini anekdot kayıtları, oyun gözlem formu, sistematik gözlem formu… vb  ölçme araçları ile değerlendirir.

2.3.8.      Çocuklarla ilgili portfolyo (gelişim) dosyası tutularak gelişimleri takip edilir.

2.3.9.      Her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası (formu) tutulur. Bu madde 2.3.6 madde de var. Kazanım değerlendirme dosyasındaki (formundaki) bilgiler esas alınarak hazırlanan gelişim raporu ile öğrenci dosya bilgilerini e-okul sistemine işler. Öğrenci dosyası ve gelişim raporuna pedagojik değeri olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.(OKY Madde:55,56)

2.3.10.             Okulöcesi eğitim kurumlarına en az bir yıl devam eden çocuklara e-okul sisteminde düzenlenen katılım belgesi verilir. .(OKY Madde: 56)

 

3. 0.MESLEKİ DEĞER VE BECERİLERE İLİŞKİN DAVRANIŞLAR

3.1.      Okul öncesi, yönetmelik ve Program içeriğini bilir.

3.2.      Mesleğine uygun şekilde giyinir.

3.3.      Güler yüzlü ve hoşgörülüdür.

3.4.      Karakterli, adil, güvenilir, işbirliğine açık olma, objektif, araştırmacı, düzenli ve tertipli olur.

3.5.      Türkçeyi doğru kullanır.

3.6.      Beden dilini etkili kullanır. Ses tonu, jest ve mimiklerini, konuşma hızını çocuklara göre ayarlar.

3.7.       Gruba hâkim olur.

3.8.      Grup bilinci oluşturur ve çocukların kendilerini kontrol etmelerini sağlar.

3.9.      Çocukların kişiliklerine saygılıdır ve demokratik davranır.

3.10.  Okul içinde çalışanlarla sağlıklı iletişim kurar.

3.11.  Okuldaki kültürel, bilimsel, sportif ve sosyal etkinliklere katılır.

3.12.  Aile katılımına yer verir ve aile eğitiminde etkilidir.

3.13.  Eğitime çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlar. Altı çizili maddeler eğitim sürecinde var. Tekrar buraya alınmalı mı

3.14.  Deneyimlerini meslektaşları ile paylaşır ve zümre çalışmasına yatkındır.

3.15.  Okul gelişimi çalışmalarına aktif olarak katılır.

3.16.       Okulun genel etkinliklerine katılır. Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar.

3.17.       Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çocukların gelişim düzeyi ve velilerin ekonomik durumları da dikkate alınarak okul öncesi eğitimi yılsonu şenlikleri düzenlenebilir Okul öncesi eğitimin tanıtımı sadece şenlikle olmaz. Okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenler.

3.18.       Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar. Bu madde de daha önce alınmıştı.

3.19.       Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

3.20.       İhtiyaç ve görevlendirme halinde gerçekleştirme birimi görevini yerine getiriri (OKY: madde 20)

3.21.       Öğretmen, çocukların değerlendirilmesi ve programın değerlendirmesi sonucunda elde ettiği verileri analiz ederek hazırladığı planı, eğitim ortamını ve kullandığı materyalleri gözden geçirir ve sonuç olarak kendi kendini düzenli aralıklarla Öz Değerlendirme Formu ile değerlendirir.

3.22.       Madde 55- (OKY) Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur

3.23.       Öğrenci Dosyası, Gelişim Raporu ve Katılım Belgesi düzenlenir.

3.24.       Madde 56-(OKY) E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur

3.25.       Mesleki eserleri okur ve eğitim içerikli süreli yayınları takip eder.

3.26.       Seminer, konferans gibi etkinliklere konuşmacı veya dinleyici olarak katılır.

3.27.       Teknolojik gelişmeleri takip eder, kişisel ve mesleki alanda etkili kullanır.

3.28.       Çocuk kulübünde, Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan eğitim etkinliklerine yer verilir. Ancak, çocuklar için önem ve öncelik arz eden resim, müzik, drama, oyun ve benzeri etkinlikler ile sosyal etkinliklere öncelikle yer verilir. Eğitim etkinliklerinin yürütülmesinde, Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan eğitim ilkeleri ile Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan ilkelere uyulur. (Çocuk Kulüpleri Yönergesi)

4.0. YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

4.1.Okulun Stratejik Planını hakkında bilgisi olur, planın hazırlanmasına katkı sağlar.

4.2.Okulun Misyonu ve Vizyon hakkında bilgi sahibi olur.

4.3.Kalite kurulu ve kalite geliştirme ekiplerinde görev alır.

4.4.Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve Toplam Kalite Yönetimi uygulama çalışmalarına katkı sağlar.

3.29.  Okuldaki sosyal faaliyetlere katılır.

3.30.  Okul çalışanları ile olumlu ilişkiler kurar.

3.31.  Nöbetçi öğretmenlik görevini yerine getirir ve nöbet defterini işler.

3.32.  4207 Sayılı Kanun ve 2008/6 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği sigara yasağına uyar.

3.33.  Okul içinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine uyar. Okul aile birliği faaliyetlerine katkı sağlar.

 

5.ÖĞRETMENİN TUTACAĞI FORM VE ÇİZELGELER.

5.1.Aday Kayıt Formu (EK–1)

5.2.Acil Durumlarda Başvuru Formu (EK–3)

5.3.İnceleme Formu (EK–5) alınarak düzenlenmesi ve ilgili öğrencinin (Gelişim Dosyası)’nda muhafaza edilmesi

5.4.Öğretmen Çalışma (Eğitim) Saatleri Devam Takip Defteri’nin işlenmesi. (OÖEKY Madde: 20/a. ve EK–9)

5.5.Öğrenci devamlarının izlenmesi, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Devam Çizelgesi’ne (EK–4) ve e-okul sistemine işlenmesi. (OÖEKY Madde: 14 ve EK–4)

5.6.Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu (OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)

5.7.Ebeveyn Katılım Formu (OÖEKY Madde: 7/j., 20/d., 51 ve OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)

5.8.Ev ziyareti düzenlenmesi, gözlem sonuçlarının kaydedilerek ilgili çocuğun dosyasında muhafaza edilmesi. (OÖEP Bölüm: Aile Katılımı)

5.9.Portfolyolar (Gelişlim Dosyalar›) içinde;

5.9.1.      Her çocuk için kazanım değerlendirme formu tutulur.

5.9.2.      Her çocuk için gelişim raporu formu hazırlanır.

5.9.3.      Gözlem formları (oyun ve sistematik gözlem formları)

5.9.4.      Anekdot kayıtları

5.9.5.      Gelişimsel kontrol listeleri

5.10.  Yılık ve günlük planlar

5.11.  Öğretmenin faydalandığı kaynak kitaplar

KAYNAKÇA

1.      Okulöncesi Kurumlar Yönetmeliği (OKY)

2.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (İKY)

3.      MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği (KTY)

4.      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY)

5.      MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (RPDHY)

6.      MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (OKY)

7.      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi (İYY)

8.      MEB Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi (ÖÖKASY)

9.      MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Planlama Yönergesi)

10.  Temizlik Rehberi

11.  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

12.  222 sayılı İlköğretim Eğitim ve Öğretim Kanunu

13.  MEB.Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi

14.  Okulöncesi Eğitim Programı

 

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol