Öğretmen Diyarı

Öğretmene Rotasyon Süresi Değiştirildi


Yönetmelik değişikliğine genel olarak bakıldığında öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin uygulamadan alınan geri bildirimlerin dikkate alındığı gözlenmekle birlikte, diğer önemli bir değişiklik öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süreleri konusunda yapılmıştır.


 


Buna göre Yönetmeliğin,


 


1- 18’nci maddesinde yapılan değişiklikle, eğitim kurumu müdürünün performans değerlendirme sürecindeki birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirmeler ile nihai değerlendirmeye dair iş yükü ve evrak akışının hafifletilmesi amaçlanmıştır.


 


2- 19’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, aday öğretmenlere uygulanacak sınavın, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.


 


3- 23’üncü maddesinde yapılan değişikle, sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması durumunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonuna ihtiyaç duyulması halinde komisyon üyelerinin birinin yerine bir öğretim üyesinin görevlendirilebileceği ve birden fazla komisyon kurulmasına ihtiyaç duyulması durumunda;Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanından”


oluşacak komisyonların kurulmasına imkân sağlayan düzenleme yapılmıştır.

 


Ayrıca, sözlü sınavın illerde yapılması durumunda oluşturulacak komisyona il millî eğitim müdürlüğünden görevlendirilecek şube müdürünün yerine şahsa bağlı eğitim uzmanının da görevlendirilebileceği ve illerdeki bu komisyonun il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile yapılabileceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır.


 


4- 48’inci maddesinde yapılan değişiklikle, öğretmenlerin aynı eğitim kurumundaki 8 yıllık çalışma süresi 12 yıl olarak değiştirilmiştir. Bu durumda aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 12 yıl görev yapmış öğretmenlerin, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre görev yerlerinin değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilecektir.


 


5- Geçici 3’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin 48’inci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak uygulamanın, aynı eğitim kurumunda; 2014-2015(Bu yıl) öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl, görev yapan öğretmenler hakkında yapılması düzenlemesi yapılmıştır.


4 Temmuz 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan MEB Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre öğretmene rotasyon süresi 12 yıldan 15 yıla çıkarıldı.


4 Temmuz 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan MEB Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre öğretmene rotasyon süresi 12 yıldan 15 yıla çıkarıldı.


48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:


MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, görev alanlarındaki eğitim kurumlarında performans değerlendirme sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır. İl millî eğitim müdürlüğü, nihai performans değerlendirmesinde başarılı ve başarısız olanların listelerini Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirir.”


“(3) Maarif müfettişi, aday öğretmenin eğitim kurumundaki çalışmalarını mesleki ölçütler bağlamında gözlemler ve kendisine rehberlik eder. Maarif müfettişi, rehberlik, gözlem ve incelemeleri doğrultusunda Ek-3’te yer alan Formu üç nüsha olarak doldurur. Formun bir örneğini muhafaza eder, bir örneğini aday öğretmene diğer bir örneğini ise aday öğretmenin görev yapmış olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne beş iş günü içinde teslim eder.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(4) Sınav, ihtiyaç duyulması halinde coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilebilir.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Sınav Koordinasyon Komisyonu başkanının görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan üyelerden birinin yerine bir öğretim üyesi görevlendirilebilir. Birden fazla komisyon kurulması durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında farklı birimlerden daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı veya şahsa bağlı eğitim uzmanı da komisyonlarda üye olarak görevlendirilebilir. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon, başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür.”


“b) Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü veya şahsa bağlı eğitim uzmanı, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü, bir öğretmen veya ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav komisyonu üyeleri il millî eğitim müdürünün teklifi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde farklı illerden aynı düzeyde komisyon üyesi Bakanlıkça görevlendirilebilir. Sözlü sınavın birden fazla il için bir veya birden fazla merkezde gerçekleştirilmesi durumunda ise komisyon üyeleri sınavın yapıldığı il ya da illerde il millî eğitim müdürlüğü tarafından aynı usulle belirlenir.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.”


MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


TarihiSayısı


17/4/201529329


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


17/4/2015


29329


sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol