Öğretmen Diyarı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN REHBERLİK VE TEFTİŞİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

 

 

 

 

 

A.    DERSLİĞİN FİZİKİ DURUMU:

1. Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği,

(İKY, Madde: 145): Dershaneler MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 145. Maddesine göre düzenlenir.

1.1.     Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklal Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır.  

1.2.     Öğretim programına uygun ders araçları bulundurulur.(Matematik takımı, frakta, izometri kağıt vb.) Gerektikçe kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır.   

1.3.     Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda süsleme yapılır. Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır.

1.4.     Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 numaralı eki “Dayanıklı Taşınırlar Listesi”ne yazılarak, ilgili derslik sorumlusuna “Devir Kurulu” tarafından devredilir ve anılan liste bulunduğu yere asılır (Taşınır Mal Yönetmeliği, Madde: 33).

1.5.  Belirli gün, hafta ve programlarla ilgili afiş, resim ve panolar süresi içerisinde teşhir edildikten sonra kaldırılır (MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı Genelgesi).

1.6.  Dersliğin her gün/her devrede temizliği yaptırılır. Çöp sepeti bulundurulur.

1.7.  Teneffüslerde pencereler açılarak dersliğin havalandırılması sağlanır.

1.8.  Dersliğin temizliği ve havalandırılmasında öğrencilere de güçleri oranında görev verilir.

1.9.     Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur.

1.10. İmkânlar ölçüsünde ders araç-gerecinin yapılması; mevcut araç-gerecin bakımı ve onarımı yapılır.

1.11. Sınıf kitaplığındaki kitaplar sınıf kitaplık defterine kaydedilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakılır. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 146).

1.12. Sınıf kitaplığında Yazım Kılavuzu, Türkçe sözlük ve ders programları bulundurulur.

1.13. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı genelgesi uyarınca; ilköğretim okulu öğrencilerinde ortak duygu ve bilincin oluşması amacıyla belirlenen 100 Temel Eserin;

1.14. Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul idaresince hafta içi belirlenecek bir günde 30 dakikalık "Okuma Saati"' uygulaması yapılır. Okuma saatlerinde öncelikle 100 temel eser okunur. (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi).

 

B. EĞİTİM – ÖĞRETİM DURUMU:

2.      Yıllık, ünite, günlük ve diğer öğretim planlarlarını hazırlama ve uygulama

2.1.Yönetici ve öğretmenler derslerine hazırlıklı ve planlı girerler. (İKY; Madde: 64, 95, 98; Planlama Yönergesi; TD. 2551,2575, İGM. 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı).

2.2.Ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılır. Bir nüshasını yönetici/öğretmen yanında bulundurur. Bir nüshası Okul yönetimine elektronik ortamda verilebilir (İGM. 26.11.2007 tarih ve 19413 sayılı yazısı).

2.3.Öğrenciyi merkeze alacak ve onu etkin kılacak eğitim ve öğretim ortamları düzenlenir.

2.4.Derslerin işlenişinde temalar ve disiplinler arası ilişkilendirmeler göz önünde bulundurulur.

2.5.Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.

2.6.Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasına gereken önem verilir. (İKY. mad.6/c)

2.7.Bütün etkinliklerde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gereği, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri göz önünde bulundurulur.

2.8.Atatürk ilkeleri ve inkılâpları ve düşünceleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde öğrencilere kavratılır.

2.9.Matematik dersi ile ilgili Öğretmen Kılavuzları ders anında el altında bulundurulur ve kullanılır.Öğrenci çalışma kitapları kullanılır.

2.10.  Derste kullanılan yöntem ve teknikler konunun özelliğine uygun olur. Ders boyunca öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan teknik,  yöntem ile öğrenme ilkeleri dikkate alınır.

2.11.  Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği öğrenmeye yönelik motivasyonlarının geliştirilmesine önem verilir.

2.12.  Ele alınan konu öğrenci yaşantıları ile ve önceki konularla ilişkilendirilir.

2.13.  Etkili iletişim için beden dili kullanılır (ses tonu, jest ve mimik hareketleri, göz teması vb.).

2.14.  Yapılan etkinliklerde bireysel farklılıklar dikkate alınır. Her öğrencinin özelliğine uygun etkinliğe katılımı sağlanır.

2.15.  Etkinliklerde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır.

2.16.  İşlenen konuların özelliğine uygun olarak, okulda derslik dışındaki BT sınıfı, kütüphane, çok amaçlı salon, v.b. bölümler kullanılır.

2.17.  Matematik dersi programı, öğretmenlerin ve öğrencilerin dersin işlenişi sırasında somut materyal kullanılır. Bu materyaller satın alınabileceği gibi öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından aynısı veya aynı amaca hizmet edecek şekilde tasarlanıp üretilebilir (Söz konusu materyallerden bazıları onluk taban blokları, simetri aynası, örüntü blokları ve yüzlük tablodur)

2.18.  Matematik yaparken akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin geliştirilmesi için ortamlar hazırlanır.

2.19.  Aritmetik işlemlerin sonuçlarının hesap yapılmadan yaklaşık olarak işlemsel tahmin yapılır.

2.20.  Herhangi bir ölçme aracı kullanmadan ölçülerin yaklaşık olarak tahmin edilmesi ile çalışmalara yer verilir.

2.21.  Matematik dersi programı, öğretmenlerin matematik derslerini tasarlarken ve uygularken beş aşamalı, (1) giriş, (2)inceleme/araştırma, (3) açıklama, (4) ilerleme ve (5) değerlendirme olan bir yapıyı takip etmelerini önermiştir. Öğrencilerin bu beş aşamayı takip etmesi yapılan matematik etkinliğinin amacına ulaşmasını ve matematiksel anlamayı desteklemesi sağlanır.

2.22.  Matematik bilgilerinin, hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesine önem verilmelidir. Günlük yaşamda, birçok durumda çeşitli zorluk derecelerinde matematiğe ait problemler karşımıza çıkmakta ve matematik pek çok meslek dalında kullanılmaktadır. Bu nedenle problemler, öğrencilerin matematiğin günlük hayattaki kullanımını açık biçimde görmelerine yardımcı olacak şekilde seçilmelidir.

2.23.  Derste kullanılan yöntem ve teknikler konunun özelliğine uygun olur. Ders boyunca değişik teknik ve yöntem kullanılabilir.

2.24.  Etkili iletişim için beden dili kullanılır. (ses tonu, jest ve mimik hareketleri, göz teması vb.)

2.25.  Yapılan etkinliklerde bireysel farklılıklar dikkate alınır. Her öğrencinin gücü nispetinde etkinliğe katılımı sağlanır.

2.26.  Öğrenme-öğretme etkinlikleri; bilinenden-bilinmeyene, yakından-uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, çocuğa görelik vd. ilkelere uygun olur.

2.27.  Öğrencilerin sınıf kurallarını uygulama ve olumlu etkileşim kurma becerileri geliştirilir.

2.28.  Etkinliklerde öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri dikkate alınır.

2.29.  İşlenen konu/etkinlik, ayrılan süre içinde bitirilir. Bitirilmemesi halinde gerekçeleri belirtilir.

3.      Öğrenci Başarısını Ölçme Ve Değerlendirme

3.1.Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32-50. maddelerde belirtilen hükümlere uyulur.

3.2.Kullanılan ölçme araçları programa uygun olur ve değişik ölçme araçları kullanılır.

3.3.Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarda belirtilen amaçlar ve kazanımlar esas alınır(İKY Madde:32).

3.4.Her öğrenciye, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden en az bir proje, her dönem için her dersten performans görevi verilir. Proje ve performans görevleri öğrenci seviyesine uygun olur, dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir (İGM.2009/37 sayılı Genelgesi).

3.5.Ürün dosyasının öğrenciler tarafından, programlardaki açıklamalar doğrultusunda tutmaları ve velilerin incelemesi sağlanır ( İGM.2006/95 sayılı Genelgesi).

3.6.Öğrenci sınıf içi performanslarının değerlendirilmesi için gözlem formları amaca uygun biçimde hazırlanır.

3.7.Öğrencilerin başarıları; sınavlar, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptırılarak değerlendirilir (İKY. Madde:32).

3.8.  Her dönem, zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak sorularla en az bir ortak sınav yapılır (İKY. Madde:36).

3.9.Yazılı sınav kâğıtları ile öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri bir yıl süre ile saklanır (İKY. Madde:40).

3.10.   Proje ve performans görevleri öğretmence değerlendirildikten sonra öğrencilere iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır (İKY. Madde:40).

3.11.  Sınav zamanı en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve bir günde iki sınavdan fazla sınav yapılmaz. İKY. Madde:36)

3.12.  Sınıf seviyesine göre yetersizliği görülen öğrenciler için gerekli tedbirler alınır ve bunların sınıf tekrarı ile ilgili olarak yönetmelik emirleri yerine getirilir (İKY. Madde:47)

3.13.  Kaynaştırma öğrencilerin başarıları; BEP’ leri dikkate alınarak sınav, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmalarla değerlendirilir. Kaynaştırma öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılmaz.(İKY Madde:32,47).

3.14.  Öğrencilere verilen puanlar e okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işlenir (İKY. Madde:41).

Sınıf Rehber Öğretmeni Olması Halinde:

4. MEB. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 51.Maddesine Uygun Olarak;

4.1.      Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalar plânlanır ve bu plânlamanın bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine verilir.

4.2.      Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Rehberlik dersinde; Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

4.3.      Sınıf başkanını, ders yılı başında öğrenciler arasından seçimle belirler (İKY. Madde:137).

4.4.      Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği içinde yürütür.

4.5.      Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceleyip, değerlendirir.

4.6.      Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

4.7.      Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

4.8.      Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda kulüplere yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

5.            İlköğretimde Yöneltme Yönergesinin 10. Maddesi Gereği:

5.1.       Yöneltme çalışmaları kapsamında kullanılabilecek bireyi tanıma tekniklerinden de yararlanarak öğrenci hakkında bilgi toplar, öğrenciyi ve gerekli durumlarda veliyi bilgilendirir ve özel ve kişisel olanların gizliliğine gerekli önemi verir.

5.2.       Branş öğretmenlerinden gelen sınıf gözlem formlarındaki gözlem sonuçlarını, Mayıs ayında yapılacak olan veli bilgilendirme toplantısına kadar her öğrenci için gözlem raporuna işler, raporun bir nüshasını toplantıda velilere dağıtır, bir örneğini de öğrenci dosyasında ait olduğu yılsonuna kadar saklar.

5.3.       Bilgi akışının sağlanabilmesi için öğrenci dosyalarını, şube rehber öğretmeni değişikliğinde okul yönetimine teslim edilir.

5.4.       Üstün yetenekli öğrenciler ile özel eğitime alınması gereken öğrencilerin belirlenmesi ve yöneltilmelerinin sağlıklı yapılabilmesi için -varsa- okulundaki rehberlik ve psikolojik danışma servisi, -yoksa- bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği yapar.

5.5.       Öğrencileri, akademik başarının üst öğrenim kurumlarına geçişteki önemi hakkında bilgilendirir, Öğrencilere meslek alanları ve üst öğrenim kurumlarını tanıtmak için okul yönetimi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği yaparak dokümanlar temin edip etkinlikler düzenler.

5.6.      Yöneltme sürecinde rehber öğretmen ile iş birliği yapar.

5.7.       8 inci sınıf şube rehber öğretmeni, yöneltme öneri kurulu toplantısına kadar her öğrencinin yöneltme öneri formunun; “İlgi ve Yetenekler, Kişilik Özellikleri, Akademik Başarısı, Katıldığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Öğrenci ve Veli Görüşü” bölümlerini doldurur.

5.8.       8 inci sınıf şube rehber öğretmeni olması halinde, rehber öğretmenle birlikte gözlem raporları ve öğrenci dosyasındaki bilgilerden yararlanarak her öğrenci için eğitim programı önerisi hazırlar, yöneltme öneri formunun “Öneri” bölümünü doldurur, eğitim programı önerisi hazırlanırken yöneltme öneri formundaki bilgiler esas alınır ve öğrencinin ilköğretimi süresince elde edilen tüm gözlem sonuçları ve akademik başarısı bir bütünlük içinde değerlendirilir. Öğrenciye güzel sanatlar eğitimi önerilmesi durumunda, yöneltme öneri formunda bu öneriye temel teşkil eden dersin öğretmeninin imzasına yer verilir.

5.9.      8 inci sınıf şube rehber öğretmeni olması halinde yöneltme öneri kuruluna katılıp, sınıfındaki her öğrencinin yöneltme önerisini gerekçeleri ile birlikte kurula açıklayıp kurulun onayına sunar.

6. MEB. İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile ilgili olarak

6.1.Toplum hizmeti çalışmalarında toplumsal sorumluluk kazandırma amaçlanır.

6.2.Öğrenci kulüpleri, yönetmeliğin 10. Maddesindeki esaslar göz önünde bulundurularak oluşturulur.

6.3.Öğretmen, rehber öğretmeni olduğu sınıfın öğrencilerinin tamamının en az bir öğrenci kulübüne üye olmasını sağlar, sınıfın öğrencilerinin hangi kulüpte görev aldığını gösterir listeyi hazırlayıp ilgililere verir (İOKSEY.Madde:11/c-d).

6.4.Kulüp çalışmalarında, yönetmeliğin 7. Maddesindeki esaslara uyulur.

6.5.Sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlik çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunabilir (İOKSEY. Madde:7/d),

6.6.Öğrenciler, toplum hizmeti çalışmalarını, yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun yıllık çalışma planı (ek.3) veya sosyal etkinlik proje öneri formu (ek.4) hazırlayarak danışman öğretmene imzalattıktan sonra etkinliklerini sürdürür (İOKSEY. Madde:7/ı, 13/a,b)

6.7.Çalışmalar projelendiriliyorsa, sosyal etkinlik proje öneri formu (ek.4) yanında sosyal etkinlik proje uygulama takvimi (ek.6) hazırlanıp, çalışmalar sonunda sosyal etkinlik proje sonuç raporu (ek.5) düzenlenir (İOKSEY.Madde:7/ı,13/a,b).

6.8.Öğrencilere, 1-3.sınıflarda 5 saat, 4–8. sınıflarda 10 saat toplum hizmeti çalışmaları planlı olarak yaptırılır (İOKSEY. Madde:13/c).

6.9.Danışman Öğretmen; Kulübün öğrenci sayısını sosyal etkinlik kuruluna bildirir. Yazışmaları koordine eder. Çalışmalara gerekli rehberliği yapar. Çalışmaları değerlendirir, takip eder, sonucu sosyal etkinlik kuruluna bildirir (İOKSEY. Madde:15/a-ı).

6.10.  Sınıf/şube rehber öğretmeni; kulüpler hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin istediği kulübe üye olmasını sağlar ve bu konuda danışman öğretmenle iş birliği yapar. Sınıf öğrenci listesini danışman öğretmene ve okul yönetimine ayrı-ayrı verir. Yapılabilecek toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır ve öğrencileri ilgilerine göre toplum hizmetine yönlendirip onlara kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapar. Proje çalışmalarında veli ile iş birliği içinde bulunur. Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilik içinde okul yönetimine bildirir (İOKSEY. Madde:16/a-j).

6.11.  Danışman öğretmen, öğrenci kulüp temsilcisinin ve öğrencilerin görevlerini yapmasını sağlar (İOKSEY. Madde: 18/a-f, 19/a-f).

6.12.  Öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllık çıkarılmasına katkı sağlar (İOKSEY. Madde:24/a-ı/1-14).

6.13.  Çeşitli gösteri, seminer, konferans, panel ve benzeri etkinlikler (İOKSEY. Madde:25/a-d) ile tiyatro (İOKSEY. Madde:26/a-ı), düzenlenmesine katkı sağlar.

6.14.  Amaca ve konunun özelliğine göre; geziler planlanır ve düzenlenir. Yapılacak geziler ve gezilerle ilgili iş ve işlemler MEB. İOK. Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin 21/a-g Maddelerine uygun yapılır.

6.15.  Gözlem, inceleme ve araştırma yaptırılarak, öğrenciler inceleme ve araştırmaya yönlendirilir.

6.16.  Görev seçiminde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda rehberlik yapılır.

6.17.   Proje ve performans görevleri belirlenen ölçütlerle değerlendirilir.

6.18.   Sınıf seviyesine uygun olarak İstiklal Marşı ve anlamı öğretilir.

6.19.   Sınıf seviyesine uygun olarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi öğretilir.

6.20.   Atatürk İlke ve devrimleri; bilgi, duygu ve davranış düzeyinde kavratılır.

6.21.   Öğretmen Türk dilini doğru kullanır.

6.22.   Öğrencilerin bitişik eğik yazı yazma kurallarına uymaları sağlanır.

6.23.   Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.

6.24.   Türkçe dersinde, Kitap Okuma ve Şiir Okuma ve Okuma Gelişim dosyası tutulur.

6.25.   01.11.2007 tarih ve 3320 sayılı Valilik Oluru gereğince, “Ankara Okuyor” projesi kapsamında, sınıfta her gün dönüşümlü olarak farklı ders saatlerinde 20 dakikalık okuma saati uygulanır.

6.26.  Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme

6.27.   Kaynaştırma eğitimine alınmış öğrenciler için BEP (Bireysel Eğitim Planı)  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 69’uncu maddesine uygun olarak hazırlanır Eğitim öğretimleri BEP çerçevesinde yapılır (İKY. Madde:32/h).

6.28.   Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim-öğretim ile ilgili iş ve işlemleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine ve 2008/60 Genelgeye uygun olarak yürütülür.

6.29.   Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanması ile ilgili düzenlemeler yapılır ( ÖEHY. Madde:23).

6.30.   Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapılır (ÖEHY. Madde:59).

6.31.   Kaynaştırma yolu ile eğitimlerine devam eden öğrencilerin BEP’ larına göre ölçme ve değerlendirilmesi yapılır. Başarılarının değerlendirilmesinde yönetmelik esaslarına uyulur (ÖEHY. Madde:24).

6.32.   Kaynaştırma uygulaması yapılan sınıftaki diğer öğrenciler ve aileler, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında bilgilendirilir (ÖEHY. Madde:27/f).

7.      YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

7.1.Okulun Stratejik Planını hakkında bilgisi olur, planın hazırlanmasına katkı sağlar.

7.2.Okulun Misyonu ve Vizyon hakkında bilgi sahibi olur.

7.3.Kalite Kurulu ve kalite geliştirme ekiplerinde görev alır.

7.4.Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve Toplam Kalite Yönetimi uygulama çalışmalarına katkı sağlar.

7.5.Okuldaki sosyal faaliyetlere katılır.

7.6.Okul çalışanları ile olumlu ilişkiler kurar.

7.7.Nöbetçi öğretmenlik görevini yerine getirir ve nöbet defterini işler.

7.8.4207 Sayılı Kanun ve 2008/6 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği sigara yasağına uyar.

7.9.Okul içinde Kılık Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine uyar.

7.9.1.Okulda kurulan komisyonlarında görev alır. Okul kantini, okul kooperatifi, yemekhane,taşıma ve servis araçları iş ve işlemlerindeki görevleri yapar.

7.10.  Okul aile birliği faaliyetlerine katkı sağlar.

8.      KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

8.1.Öğrencileri, okulunu ve öğretmenlik mesleğini sever, benimser ve örnek olur.

8.2.Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyar.

8.3.Mesleğin saygınlığına uygun davranır.

8.4.Kendini yetiştirmek için eğitimle ilgili eserleri okur, eğitim içerikli süreli yayınları takip eder, mevzuatı ve çağdaş öğretim stratejilerini izler ve uygular.

8.5.İhtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitimi seminerlerine katılım için müracaatta bulunur.

8.6.Alanıyla ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere konuşmacı veya dinleyici olarak katılabilir.

8.7.Teknolojiyi kişisel ve mesleki alanda etkili kullanabilmek için kurslara katılır.

9. OKUTTUĞU DERSLE İLGİLİ DEFTER, DOSYA VE KAYITLARI TUTMA

9.1.Ders defterine uygulanan etkinliğin adını veya etkinliğin ilgili olduğu kazanımı yazar ve imzalar.

9.2.Günlük devam takip yoklama fişini doldurur ve imzalar.

9.3.Öğrenci Gelişim Dosyalarını e-okul ortamında zamanında işler (İKY. Madde:23).

9.4.Şube ve Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılır ve toplantı ile ilgili tutanakların bir örneğini dosyasında bulundurur.

9.5.İş takvimi ve yıllık çalışma programı hazırlar.

9.6.Yazılı sınav kâğıtları ve yanıt anahtarlarını hazır bulundurur.

9.7.Aday öğretmenler, adaylık çalışmalarını dosyalar.

9.8.Sınıf Rehberlik Dosyasında: Şube rehberlik yılık planı, rehberlik ders planları, öğrenci tanıma-gözlem formları, sınıf veli toplantı tutanakları, uygulanan test, anket ve formlar, proje görevi tercih dilekçeleri ve dağıtım listesi, Öğrencilerin hangi kulüplerde görev aldığı ve öğrencilerin hangi toplum hizmeti yürüttüğünü gösteren listesi, Sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu bulundurulur.

9.9.Sosyal Etkinlikler Dosyası içinde: Sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı (Ek-3), kulüp öğrenci listesi ve toplum hizmeti yapacakların listesi, faaliyetlere ait dokümanları bulundurulur.

9.10.  Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalarda düzenlenecek törenlere katılır ve görev alır.

9.11.  Mesleki toplantılara katılır, görev alır ve katkıda bulunur.

9.12.  Mesleki eserleri ve eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip eder.

9.13.  Çevreyi tanır ve çevrenin değer yargılarına saygı duyar.

9.14.  Veli toplantıları dışında da velilerle birebir görüşmeler yapar. Bu görüşmelerle ilgili kayıtları tutar.

9.15.  Eğitim-öğretim etkinliklerine velilerin ve çevrenin katkılarını sağlar.

9.16.  Yaptığı eğitsel ve kültürel etkinlikleri çevreye yansıtır.

9.17.  Öğrencilerinde çevre bilinci oluşturur.

9.18.  Çevre incelemesi yapar ve olanları günceleştirir ve öğrencilerinin çevreyi tanımasında ve çevre bilinci geliştirmesinde bunlardan faydalanır.

9.19.  MEB. İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge (TD.2611) gereği; yetiştirici sınıf açılmasına yönelik çalışmalara katılır, bu çocukların okula kazandırılmaları için oluşturulan ikna ekiplerinde görev alır, alan taramalarına katılır veya Yetiştirici Sınıflarda görev alır.

 

 

Not:

Program geliştirme kavramı sürekli değişim ilkesini de barındırmaktadır. Bu çerçevede ilköğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programında zaman zaman bazı değişiklikler yapılmakta olup, bu değişikliklerin son hali, http://ttkb.meb.gov.tr, http://iogm.meb.gov.tr ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name= Downloads&d_op=viewdownload&cid=74 internet adresinde yayımlanmaktadır. İlgili değişiklikler bu adreslerden takip edilerek indirilebilir

 

KAYNAKÇA

1.      MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (İKY)

2.      MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği (KTY)

3.      MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (SEY)

4.      MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (ÖEHY)

5.      MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (RPDHY)

6.      MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (OKY)

7.      İlköğretimde Yöneltme Yönergesi (İYY)

8.      MEB Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi (ÖÖKASY)

9.      MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge (Planlama Yönergesi)

10.  Matematik Dersi Öğretim programı (TP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim