Öğretmen Diyarı

Kalaşnikoflu PKK’lılar Muş\'taki dershaneyi yaktırdılar

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı terörist Mahsum Korkmaz’ın heykelinin güvenlik güçleri tarafından indirilmesini gerekçe gösteren PKK sempatizanları Muş’un Bulanık ilçesinde FEM Dershanesi ve pansiyonunu ateşe verdi. Saldırı sonrası bir öğretmen dumandan zehirlenirken 3 öğretmen ve 2 öğrenci de yanarak ölmekten son anda kurtuldu.

 

ABLUKAYA ALINDI

 

Yaklaşık iki saat terör örgütü sempatizanları tarafından dershanenin ablukaya alınıp molotof ve havai fişekli saldırıya uğramalarına rağmen polisin hiçbir şekilde olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

 

Dershane Müdürü Abdülkerim Altun, “Saldırganlar binanın demir kapısını 40 dakikada kırdı. Sonra içeri girerek her yere molotof attı. Polisi arayıp içeride arkadaşlarımızın olduğunu dumandan zehirlenip yanarak öleceklerini söyledik. Polis saldırının başlamasının ardından yaklaşık iki saat sonra müdahalede bulundu. Herhalde polisi ısrarla arayıp durumu bildirmeseydik polis hiç gelmezdi” ifadelerinde bulundu.

 

PLANLI SALDIRI

 

Saldırının planlı bir saldırı olduğunu düşündüklerine dikkat çeken Dershane Müdürü Abdülkerim Altun, “Saldırıdan önce caddeye çıkan yolları bariyerlerle, kalaslarla kapatmışlardı. Döşenen bu bariyerler insan gücüyle yapılabileceğini sanmıyorum. Muhtemelen iş makineleri da kullanılmış” dedi. Altun, yaşananları Madımak katliamının bir benzeri olarak yorumladı.

 

Saldırıya maruz kalan öğretmen Ü.K. olay anını şöyle anlattı: "Kapıyı kırmaya başladılar. Yaklaşık 40 dakika kapı için uğraştılar. Sonra içeri girince her tarafı yakmaya başladılar. Alevler yükselince yukarı kaçtık. Alevlerin etkisi 5. kata kadar ulaştı. 3 öğretmen, 1 görevli, 2 de öğrenci vardı. Öğrenciler de yurtların açık olmamasından dolayı burada kalıyordu.

 

Art arda 5 -6 defa 155'i aradık. Her aradığımda 'bakın kalabalıklar' diyordum, 'tamam hallediyoruz' diyorlardı ama bir şey yapmadılar. Yukarıda TOMA'ların beklediğini gördük. 'Artık içeri giriyorlar, bizi öldürecekler, eğer öldürmeseler de yukarıda dumandan biz kendimiz öleceğiz' dedik. Sürekli su içip ağzımızı ıslak bezle kapatmaya çalışıyorduk. Bunun üzerine yine bir şey yapmadılar. 'Geliyorsanız gelin' dedik, Allah'a sığındık. 1,5 saat sürdü, gelmediler.

 

Güvenlik güçlerinin hiçbir şey yapmaması, olaya kayıtsız kalması bizi üzdü yani. Eylemciler kendileri geri çekildi. Onlar çekildikten sonra polis geldi. Polislerin müdahalesiyle geri çekildiler diye bir şey yok. İnanın eylemciler biraz daha zorlasaydılar polisler geri çekilecekti. O durumdaydılar."

 

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SALDIRDILAR 

 

Üç gün önce de dershaneye taşlı ve molotoflu saldırı düzenlendiği, saldırı sonrası dershane sorumlularının polise gerekli bilgileri vermesine rağmen saldırganları yakalayamadığı öğrenildi.

 

İSTİHBARAT ZAAFI MI?

 

Po­li­se geç mü­da­ha­le­le­rin­den do­la­yı şi­ka­yet­te bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Al­tun, “Po­lis bi­ze sal­dı­rı için hiç­bir uya­rı­da bu­lun­ma­dı. Sal­dı­rı­dan son­ra em­ni­ye­te git­tik ni­çin bi­ze bil­gi ver­me­dik­le­ri­ni sor­duk. Po­lis bi­ze, biz sal­dı­rı bek­le­mi­yor­duk ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­” de­di. Al­tu­n’­un bu ifa­de­le­ri po­li­sin cid­di bir is­tih­ba­rat zaa­fı için­de ol­du­ğu id­di­ala­rı­nı da güç­len­dir­di. Sal­dı­rı­nın ar­dın­dan ge­ce 12 gi­bi ba­zı öğ­ren­ci­le­ri­nin öğ­ret­men­le­ri­ni ara­ya­rak ders­ha­ne­ye sal­dı­rı ola­ca­ğı­nı so­kak­ta­ki ço­cuk­la­rın ko­nuş­tuk­la­rı­nı söy­le­di­ği­ni ak­ta­ran Al­tun, “FEM Ders­ha­ne­si­ne sal­dı­rı ola­ca­ğı­nı so­kak­ta­ki ço­cuk­lar ken­di ara­la­rın­da ko­nuş­muş. Bi­zim öğ­ren­ci­le­ri­miz ge­ce 12 gi­bi öğ­ret­men­le­ri­ni ara­ya­rak bu sal­dı­rı­nın gün için­de so­kak­ta­ki ço­cuk­lar ara­sın­da ko­nu­şul­du­ğu­nu söy­lü­yor. Bi­zim böy­le bir ha­be­ri­miz ol­say­dı ted­bi­ri­mi­zi alır­dı­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

Kalaşnikoflar’ı vardı

 

Gör­gü şa­hit­le­ri­ne gö­re sal­dır­gan gru­bu kır­sal­dan ge­len ka­laş­ni­kof­lu iki şa­hıs yön­len­dir­di. Ola­ya ta­nık­lık eden B.K., “Ka­laş­ni­kof­lu PKK’­lı ile po­li­sin ara­sın­dan 10 met­re­lik me­sa­fe ol­ma­sı­na rağ­men po­lis mü­da­ha­le et­me­di­” id­di­asın­da bu­lun­du.

 

‘HİZMET’ HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

 

YÖNETİCİLER HEDEF GÖSTERİYOR

 

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt: Çok üzücü bir olay. Devlet büyüklerinin bu kuruluşları hedef göstermesi sonucunda bu tür olaylar kaçınılmaz oluyor. Türkiye’de barışı ve kardeşliği getirmek için hoşgörüyü esas kabul etmek lazım. Devlet büyüklerinin hedef gösterdiği gruplara ve yapılara karşı terör örgütleri ve radikal gruplar bu tür saldırılar düzenliyorlar. Bölgedeki dershane ve özel okulların bölgeye büyük katkıları var. Eğitim ve sosyal açıdan önemli katkılar bunlar. Devleti yönetenler herkese eşit bakmalı ve davranmalı. 

 

KAYBEDEN TÜRKİYE OLACAK

 

CHP Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Tu­fan Kö­se: Te­rö­rün her tür­lü­sü­nü la­net­li­yo­ruz. He­le de ders­ha­ne ve okul­la­ra ya­pı­la­cak sal­dı­rı­yı hiç­bir şe­kil­de ka­bul et­mi­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de at izi ile it izi bir bi­ri­ne ka­rış­tı. Ders­ha­ne­le­rin he­def alın­ma­sı­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın düş­man ya­rat­ma­dan ik­ti­da­rı­nı sür­dü­re­me­ye­ce­ği­nin bir ka­nı­tı ola­rak gö­rü­yo­ruz.

 

Ders­ha­ne­le­ri ve Hiz­met Ha­re­ke­ti­’ni düş­man gös­te­re­rek ül­ke­de ila­ve bir ku­tup­laş­ma ve bun­dan si­ya­si so­nuç el­de et­mek is­ti­yor. Bu­nun so­nu­cun­da kı­sa sü­re­li ba­şa­rı el­de eder ama uzun va­de­de Tür­ki­ye ve ken­di­si kay­be­de­cek. Her­kes sa­bır ve mü­ca­de­le ile bu sü­re­ci ge­çir­me­li.

 

AKP İLE PKK AYNI DÜZLEMDE

 

MHP Is­par­ta Mil­let­ve­ki­li Sü­ley­man Nev­zat Kork­maz: Ders­ha­ne kar­şı­tı kim­ler ise şu­an PKK ile ay­nı saf­ta olan­lar­dır. Ders­ha­ne­le­re kim sa­vaş aç­mış­sa yan­daş­la­rı ve pa­zar­lık yap­tık­la­rı ders­ha­ne­le­re sal­dı­rı­yor­lar. AKP ile PKK’­nın ay­nı düz­lem­de ol­du­ğu­nun bir gös­ter­ge­si­dir bu sal­dı­rı­lar. Dev­let oto­ri­te­si­ni ha­fi­fe alan zih­ni­yet­ler dev­le­ti yö­net­me­ye kal­kar­lar­sa ne in­san­la­rın can gü­ven­li­ği­ni ne de ku­rum­la­rın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­bi­lir. Bu sal­dı­rı­la­rı hü­kü­met ha­fif sal­dı­rı ola­rak yo­rum­lu­yor­dur. Bu zih­ni­ye­tin dev­le­te da­ha faz­la za­rar ver­me­den de­mok­ra­tik yol­lar­la tas­fi­ye edil­me­si 

ge­rek.

 

BASKI OLUŞTURUYORLAR

 

MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ati­la Ka­ya: Açı­lım sü­re­ci de­nen iha­net sü­re­ci baş­la­dı­ğı gün­den bu ya­na böl­ge­nin bel­li bir ke­si­mi bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne terk edil­miş du­rum­da. Böl­ge­de ku­ru­lan ça­dır­lar­da mah­ke­me­ler ku­rul­muş bun­la­rı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da, em­ni­yet­te bi­li­yor. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin el­le­ri kol­la­rı bağ­lan­mış du­rum­da. Do­la­yı­sıy­la böl­ge ya­pı­lan pa­zar­lık­lar­la fii­li ola­rak özerk­li­ğe ha­zır­la­nı­yor.

 

Okul­lar ya­kı­lı­yor, Ata­türk büst­le­ri­ne sa­hip çı­kı­la­mı­yor. Dev­let bü­yük­le­rin­de hay­si­yet onur kal­dıy­sa bu iş­le­ri sey­ret­mez­ler. PKK sem­pa­ti­zan­la­rı ken­di­le­ri için teh­dit ola­rak gör­dük­le­ri ku­rum­la­rı, top­lu­luk­la­rı böl­ge­den uzak­laş­tır­mak için bas­kı oluş­tu­ru­yor. Ya­pı­lan sal­dı­rı­yı nef­ret­le kı­nı­yo­rum.

 

ORTAK DEĞERLERE SALDIRI

 

BBP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rem­zi Ça­yır: Bu sal­dı­rı­yı ya­pan­lar ken­di­le­ri­ni o şe­hir­de gö­rev­li sa­yı­yor­lar. Or­tak de­ğer­le­re bu­ra­da sal­dı­rı var. Bu ül­ke­ye hiz­met ve­ren yer­ler suç­lu ilan edi­le­mez. Bu sal­dı­rı­lar hü­kü­met bel­li bir züm­re­yi öte­ki­leş­tir­me­si­nin so­nu­cu­dur. Di­rekt he­def gös­te­ril­di­ler. Öf­ke al­gı­sıy­la ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­nı­yo­ruz. Bu dav­ra­nış­la­rın son bul­ma­sı­nı ve Tür­ki­ye­’nin nor­ma­le dön­me­si­ni is­ti­yo­ruz.

 

BUGÜN

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim