öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber

Bu haber kez okundu.

İde­al öğ­ret­me­nin özel­lik­le­ri

 

1. Ha­ya­tı­nı; mes­le­ği­ne, öğ­ren­ci­le­ri­ne ve top­lu­mun hu­zu­runa ve re­fa­hı­na ada­yan­dır.

2. Ha­yat an­la­yı­şı­nı ve ya­şa­ma bi­çi­mi­ni mes­le­ği­nin ku­ral­la­rı­na gö­re düzenleyen­dir.

3. Ken­di­ ala­nın­da ken­di­si­ni çok iyi ye­tiş­ti­ren­dir.

4. Ken­di­ni sü­rek­li ola­rak ye­ni­le­mek için, çok oku­yan ve çok araş­tı­ran­dır.

5.Tek­no­lo­jik araç­la­rı çok iyi kul­la­nan ve ye­ni ge­liş­me­le­ri çok iyi iz­le­yen­dir.

6. İyi bir dil bi­len­dir.

7. Ül­ke ve dün­ya gün­de­mi­ni çok iyi iz­le­yen ve ken­di ça­pın­da çö­züm­ler üreten­dir.

8. Çok iyi plan­la­yan ve uy­gu­la­yan­dır.

9. Okul ve sı­nıf yö­ne­ti­mi­ni ve mes­lek ku­ral­la­rı­nı iyi bi­len­dir.

10. Me­sai ar­ka­daş­la­rı ve alan­da­ki di­ğer öğ­ret­men­ler­le iyi bir ile­ti­şim ku­ran, hem on­lar­dan ya­rar­la­nıp hem de bil­gi­si­ni pay­la­şan­dır.

11. Öğ­ren­ci ve­li­le­riy­le çok iyi iliş­ki­ler ku­ran­dır.

12. Eği­tim ve öğ­re­tim or­ta­mı­nı, öğ­ren­ci psi­ko­lo­ji­si­ne uy­gun ha­le ge­ti­ren­dir.

13. Be­den­sel ve zi­hin­sel ola­rak di­na­mik ve sağ­lık­lı­ olandır.

14. Dav­ra­nış­la­rıy­la çev­re­si­ne ve öğ­ren­ci­le­ri­ne gü­ven ve­ren­dir.

15. Si­ya­set üs­tü ka­lan ve ön­yar­gı­sız olan­dır.

16. Yak­la­şım ve de­ğer­len­dir­me­ler­de ob­jek­tif olan ve ada­let­le davranandır.

17. Top­lum kül­tü­rü­nü özüm­se­miş, mil­lî de­ğer­le­re bağ­lı ve mo­ral de­ğer­le­ri ya­şa­yan­dır.

18. İn­san­lar­la iliş­ki kur­ma ve on­la­ra ör­nek ol­ma be­ce­ri­si yük­sek­ olandır.

19. Öğ­re­tim il­ke ve yön­tem­le­ri­ni çok iyi kav­ra­yan, ko­nu­la­rı öğ­ren­ci seviyesine en uy­gun bir şe­kil­de su­nan ve kav­ra­tan­dır.

20. Öğ­ren­ci­le­ri­ne kar­şı hoş­gö­rü­lü, iyi ni­yet­li ve on­la­ra de­ğer ve­ren­dir.

21. Öğ­ren­ci­le­ri­ne ça­lış­ma, araş­tır­ma, yo­rum­la­ma be­ce­ri­le­ri ka­zan­dı­ran­dır.

22. Öğ­ren­ci­le­rin prob­lem­le­ri­ni pay­la­şan, on­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan haz du­yan ve on­la­ra kar­şı ar­ka­daş­lık fonksiyonu olandır.

23. Ça­lış­ma­la­rın­da öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me güç­lük­le­ri­ni, bi­rey­sel prob­lem­le­ri­ni dikkate alan­dır.

24. Ha­tır­la­tı­cı, ya­pı­cı ve yön­len­di­ri­ci bir di­sip­lin an­la­yı­şı­na sa­hip olan­dır.

25. Ce­za­yı bir darp, bir da­yak, ür­küt­me ve kor­kut­ma ola­rak de­ğil, öğ­ren­ci­yi da­ha iyi mo­ti­ve ede­cek bir yön­tem­le kul­la­nan ve uy­gu­la­yan­dır.

26. Gi­yi­miy­le ve dav­ra­nış­la­rıy­la öğ­ren­ci­si­ne bir mo­del ol­mak is­te­yen­dir.

27. Gü­ler yüz­lü, eleş­ti­ri­ye açık, her an ulaşılabilip konuşulabilen­dir.

28. Öğ­ren­ci psi­ko­lo­ji­si­ni ve dav­ra­nış­la­rı­nı çok iyi bi­len, kır­ma­dan ve üzmeden tep­ki ve­ren­dir.

29. Sı­nıf­ta öğ­ren­ci­le­rin gö­rüş­le­ri­ni sık sık alan, sev­giy­le bir tar­tış­ma or­ta­mı oluşturan ve öğ­ren­ci­le­ri­ni der­se çok iyi mo­ti­ve eden­dir.

30. Der­si­ni zevk­li ha­le ge­tir­mek ve il­gi­yi yo­ğun tut­mak için birçok yön­te­mi bir an­da uy­gu­la­ya­bi­len­dir.

31. As­la ay­rım yap­ma­yan ve öğ­ren­ci­le­rin bi­rey­sel fark­lı­lık­la­rı­nı bi­len­dir.

32. Sı­nıf hâkimiyetini oto­ri­ter­lik­le de­ğil, ala­nı­na olan hâkimiyeti ve kul­lan­dı­ğı me­tot ve tek­nik­le­rin et­ki­siy­le ku­ran­dır.

33. Der­se za­ma­nın­da gi­rip çı­kan ve za­ma­nı hem çok iyi kul­lanan, hem de öğ­ren­ci­le­ri­ne çok iyi kul­lan­dı­ran­dır.

34. No­tu as­la bir teh­dit ve bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­ma­yan­dır.

35. Öğ­ren­ci­den olum­suz bir dav­ra­nış gör­dü­ğün­de, he­men kar­şı­lık ver­me­yip onun ne­den­le­ri­ni araş­tı­ran­dır.

36. Öğ­ren­ci­si­ni, ar­ka­daş­la­rı­nın hu­zu­run­da de­ğil, bi­rey­sel ola­rak uya­rıp ona ge­rek­li ha­tır­lat­ma­yı ya­pan­dır.

37. Ken­di gö­rüş­le­ri­ni bir bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­ma­yan ve di­ğer gö­rüş ve dü­şün­ce­le­re de say­gı gös­te­ren­dir.

38. Yan­lış­la­rı­nı gör­dü­ğü za­man “özür di­le­me” bü­yük­lü­ğü­nü gös­te­ren­dir.

39. Ders dı­şın­da öğ­ren­ci­le­ri­ni iz­le­yen ve on­lar­la çok iyi iliş­ki­ler ku­ran­dır.

40. Ses to­nu, jest ve mi­mik­le­ri­ni us­ta­ca kul­la­nan ve an­lat­ma tek­ni­ği­ni çok iyi bi­len­dir.

41. Grup ça­lış­ma­la­rı yap­tır­ıp öğ­ren­ci­si­ne “ekip ru­hu” ka­zan­dı­ran­dır.

42. Öğ­ren­ci­si­nin bir dav­ra­nış prob­le­miy­le kar­şı­laş­tı­ğı za­man, ön­ce prob­le­mi an­la­ma­ya ça­lı­şan, son­ra düzelmesi için süre tanıyıp gör­mez­lik­ten gelendir. Son­ra uya­ran; so­nuç alın­maz­sa, öğ­ren­ci­si­ne ön­ce so­rum­lu­luk ve­ren, yi­ne de ol­maz­sa, öğ­ren­cisiy­le ko­nu­şup ni­haî so­nu­cu anlatandır. Ama as­la da­yak ve­ya ben­ze­ri ted­bir­ler­le bü­tün bü­tün kor­kut­ma­ya ve prob­le­mi da­ha da ar­tır­ma­ya çalışmayandır.

43. Öğ­ren­ci gö­zün­de ara­nan ve bir yıl­dız ha­li­ne ge­len­dir.

44. Sı­nıf içi ku­ral­la­rı öğ­ren­ci­le­riy­le bir­lik­te be­lir­le­yen ve bir­lik­te uyan­dır.

45. Öğ­ren­ci gö­zün­de der­siy­le il­gi­li kor­ku­la­rı si­lip on­la­rı der­se yönlendirendir.

46. Mes­le­ğin­de ba­şa­rı­lı olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­mak için, ken­di­siy­le il­gi­li sık sık öğ­ren­ci­le­rin eleş­ti­ri­le­ri­ni ve me­sai ar­ka­daş­la­rı­nın gö­rüş­le­ri­ni alan­dır.

Yu­ka­rı­da­ki mad­de­le­ri ken­di­ne bir yol ha­ri­ta­sı ola­rak be­lir­le­yen öğ­ret­me­nin ide­al bir öğ­ret­men ola­ca­ğın­dan ve mut­la­ka ba­şa­rı­lı bir mes­lek ya­şa­mı süreceğinden ki­min şüp­he­si olabilir?

Dü­şü­nün... Öğ­ret­men ol­du­nuz. Bin­ler­ce öğ­ren­ci­ni­ze hük­me­di­yor­su­nuz. Gele­ce­ği­ni­zi de bu öğ­ren­ci­le­ri­niz ku­ra­cak. Bu­nun ne ka­dar so­rum­lu­luk ge­tir­di­ği­nin far­kın­da mı­sı­nız? Ön­ce vic­da­nen, son­ra da top­lum açı­sın­dan acı çek­me­mek için ide­al bir öğ­ret­men ol­mak­tan baş­ka yol var mı?

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
loading...