Öğretmen Diyarı

İde­al öğ­ret­me­nin özel­lik­le­ri

 

1. Ha­ya­tı­nı; mes­le­ği­ne, öğ­ren­ci­le­ri­ne ve top­lu­mun hu­zu­runa ve re­fa­hı­na ada­yan­dır.

2. Ha­yat an­la­yı­şı­nı ve ya­şa­ma bi­çi­mi­ni mes­le­ği­nin ku­ral­la­rı­na gö­re düzenleyen­dir.

3. Ken­di­ ala­nın­da ken­di­si­ni çok iyi ye­tiş­ti­ren­dir.

4. Ken­di­ni sü­rek­li ola­rak ye­ni­le­mek için, çok oku­yan ve çok araş­tı­ran­dır.

5.Tek­no­lo­jik araç­la­rı çok iyi kul­la­nan ve ye­ni ge­liş­me­le­ri çok iyi iz­le­yen­dir.

6. İyi bir dil bi­len­dir.

7. Ül­ke ve dün­ya gün­de­mi­ni çok iyi iz­le­yen ve ken­di ça­pın­da çö­züm­ler üreten­dir.

8. Çok iyi plan­la­yan ve uy­gu­la­yan­dır.

9. Okul ve sı­nıf yö­ne­ti­mi­ni ve mes­lek ku­ral­la­rı­nı iyi bi­len­dir.

10. Me­sai ar­ka­daş­la­rı ve alan­da­ki di­ğer öğ­ret­men­ler­le iyi bir ile­ti­şim ku­ran, hem on­lar­dan ya­rar­la­nıp hem de bil­gi­si­ni pay­la­şan­dır.

11. Öğ­ren­ci ve­li­le­riy­le çok iyi iliş­ki­ler ku­ran­dır.

12. Eği­tim ve öğ­re­tim or­ta­mı­nı, öğ­ren­ci psi­ko­lo­ji­si­ne uy­gun ha­le ge­ti­ren­dir.

13. Be­den­sel ve zi­hin­sel ola­rak di­na­mik ve sağ­lık­lı­ olandır.

14. Dav­ra­nış­la­rıy­la çev­re­si­ne ve öğ­ren­ci­le­ri­ne gü­ven ve­ren­dir.

15. Si­ya­set üs­tü ka­lan ve ön­yar­gı­sız olan­dır.

16. Yak­la­şım ve de­ğer­len­dir­me­ler­de ob­jek­tif olan ve ada­let­le davranandır.

17. Top­lum kül­tü­rü­nü özüm­se­miş, mil­lî de­ğer­le­re bağ­lı ve mo­ral de­ğer­le­ri ya­şa­yan­dır.

18. İn­san­lar­la iliş­ki kur­ma ve on­la­ra ör­nek ol­ma be­ce­ri­si yük­sek­ olandır.

19. Öğ­re­tim il­ke ve yön­tem­le­ri­ni çok iyi kav­ra­yan, ko­nu­la­rı öğ­ren­ci seviyesine en uy­gun bir şe­kil­de su­nan ve kav­ra­tan­dır.

20. Öğ­ren­ci­le­ri­ne kar­şı hoş­gö­rü­lü, iyi ni­yet­li ve on­la­ra de­ğer ve­ren­dir.

21. Öğ­ren­ci­le­ri­ne ça­lış­ma, araş­tır­ma, yo­rum­la­ma be­ce­ri­le­ri ka­zan­dı­ran­dır.

22. Öğ­ren­ci­le­rin prob­lem­le­ri­ni pay­la­şan, on­lar­la bir­lik­te ol­mak­tan haz du­yan ve on­la­ra kar­şı ar­ka­daş­lık fonksiyonu olandır.

23. Ça­lış­ma­la­rın­da öğ­ren­ci­le­rin öğ­ren­me güç­lük­le­ri­ni, bi­rey­sel prob­lem­le­ri­ni dikkate alan­dır.

24. Ha­tır­la­tı­cı, ya­pı­cı ve yön­len­di­ri­ci bir di­sip­lin an­la­yı­şı­na sa­hip olan­dır.

25. Ce­za­yı bir darp, bir da­yak, ür­küt­me ve kor­kut­ma ola­rak de­ğil, öğ­ren­ci­yi da­ha iyi mo­ti­ve ede­cek bir yön­tem­le kul­la­nan ve uy­gu­la­yan­dır.

26. Gi­yi­miy­le ve dav­ra­nış­la­rıy­la öğ­ren­ci­si­ne bir mo­del ol­mak is­te­yen­dir.

27. Gü­ler yüz­lü, eleş­ti­ri­ye açık, her an ulaşılabilip konuşulabilen­dir.

28. Öğ­ren­ci psi­ko­lo­ji­si­ni ve dav­ra­nış­la­rı­nı çok iyi bi­len, kır­ma­dan ve üzmeden tep­ki ve­ren­dir.

29. Sı­nıf­ta öğ­ren­ci­le­rin gö­rüş­le­ri­ni sık sık alan, sev­giy­le bir tar­tış­ma or­ta­mı oluşturan ve öğ­ren­ci­le­ri­ni der­se çok iyi mo­ti­ve eden­dir.

30. Der­si­ni zevk­li ha­le ge­tir­mek ve il­gi­yi yo­ğun tut­mak için birçok yön­te­mi bir an­da uy­gu­la­ya­bi­len­dir.

31. As­la ay­rım yap­ma­yan ve öğ­ren­ci­le­rin bi­rey­sel fark­lı­lık­la­rı­nı bi­len­dir.

32. Sı­nıf hâkimiyetini oto­ri­ter­lik­le de­ğil, ala­nı­na olan hâkimiyeti ve kul­lan­dı­ğı me­tot ve tek­nik­le­rin et­ki­siy­le ku­ran­dır.

33. Der­se za­ma­nın­da gi­rip çı­kan ve za­ma­nı hem çok iyi kul­lanan, hem de öğ­ren­ci­le­ri­ne çok iyi kul­lan­dı­ran­dır.

34. No­tu as­la bir teh­dit ve bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­ma­yan­dır.

35. Öğ­ren­ci­den olum­suz bir dav­ra­nış gör­dü­ğün­de, he­men kar­şı­lık ver­me­yip onun ne­den­le­ri­ni araş­tı­ran­dır.

36. Öğ­ren­ci­si­ni, ar­ka­daş­la­rı­nın hu­zu­run­da de­ğil, bi­rey­sel ola­rak uya­rıp ona ge­rek­li ha­tır­lat­ma­yı ya­pan­dır.

37. Ken­di gö­rüş­le­ri­ni bir bas­kı ara­cı ola­rak kul­lan­ma­yan ve di­ğer gö­rüş ve dü­şün­ce­le­re de say­gı gös­te­ren­dir.

38. Yan­lış­la­rı­nı gör­dü­ğü za­man “özür di­le­me” bü­yük­lü­ğü­nü gös­te­ren­dir.

39. Ders dı­şın­da öğ­ren­ci­le­ri­ni iz­le­yen ve on­lar­la çok iyi iliş­ki­ler ku­ran­dır.

40. Ses to­nu, jest ve mi­mik­le­ri­ni us­ta­ca kul­la­nan ve an­lat­ma tek­ni­ği­ni çok iyi bi­len­dir.

41. Grup ça­lış­ma­la­rı yap­tır­ıp öğ­ren­ci­si­ne “ekip ru­hu” ka­zan­dı­ran­dır.

42. Öğ­ren­ci­si­nin bir dav­ra­nış prob­le­miy­le kar­şı­laş­tı­ğı za­man, ön­ce prob­le­mi an­la­ma­ya ça­lı­şan, son­ra düzelmesi için süre tanıyıp gör­mez­lik­ten gelendir. Son­ra uya­ran; so­nuç alın­maz­sa, öğ­ren­ci­si­ne ön­ce so­rum­lu­luk ve­ren, yi­ne de ol­maz­sa, öğ­ren­cisiy­le ko­nu­şup ni­haî so­nu­cu anlatandır. Ama as­la da­yak ve­ya ben­ze­ri ted­bir­ler­le bü­tün bü­tün kor­kut­ma­ya ve prob­le­mi da­ha da ar­tır­ma­ya çalışmayandır.

43. Öğ­ren­ci gö­zün­de ara­nan ve bir yıl­dız ha­li­ne ge­len­dir.

44. Sı­nıf içi ku­ral­la­rı öğ­ren­ci­le­riy­le bir­lik­te be­lir­le­yen ve bir­lik­te uyan­dır.

45. Öğ­ren­ci gö­zün­de der­siy­le il­gi­li kor­ku­la­rı si­lip on­la­rı der­se yönlendirendir.

46. Mes­le­ğin­de ba­şa­rı­lı olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­mak için, ken­di­siy­le il­gi­li sık sık öğ­ren­ci­le­rin eleş­ti­ri­le­ri­ni ve me­sai ar­ka­daş­la­rı­nın gö­rüş­le­ri­ni alan­dır.

Yu­ka­rı­da­ki mad­de­le­ri ken­di­ne bir yol ha­ri­ta­sı ola­rak be­lir­le­yen öğ­ret­me­nin ide­al bir öğ­ret­men ola­ca­ğın­dan ve mut­la­ka ba­şa­rı­lı bir mes­lek ya­şa­mı süreceğinden ki­min şüp­he­si olabilir?

Dü­şü­nün... Öğ­ret­men ol­du­nuz. Bin­ler­ce öğ­ren­ci­ni­ze hük­me­di­yor­su­nuz. Gele­ce­ği­ni­zi de bu öğ­ren­ci­le­ri­niz ku­ra­cak. Bu­nun ne ka­dar so­rum­lu­luk ge­tir­di­ği­nin far­kın­da mı­sı­nız? Ön­ce vic­da­nen, son­ra da top­lum açı­sın­dan acı çek­me­mek için ide­al bir öğ­ret­men ol­mak­tan baş­ka yol var mı?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim