Öğretmen Diyarı

İdeal Gelecek için İdeal Öğretmen Olmak Şart

 

 

   Öğ­ret­mensiniz ve bin­ler­ce öğ­ren­ci­ni­ze hük­me­di­yor­su­nuz. Gele­ce­ği­ni­zi de bu öğ­ren­ci­le­ri­niz ku­ra­cak. Bu­nun ne ka­dar so­rum­lu­luk ge­tir­di­ği­nin far­kın­da mı­sı­nız? Ön­ce vic­da­nen, son­ra da top­lum açı­sın­dan acı çek­me­mek için ide­al bir öğ­ret­men ol­mak­tan baş­ka yol var mı?

 

Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin, ge­niş ve an­lam­lı bir ta­ri­hî ge­le­ne­ği var­dır. Kök­le­ri, insanlığın va­r ol­du­ğu gün­le­re ka­dar da­yan­mak­ta­dır. Bu ne­den­le en bü­yük mes­lek öğretmen­lik­tir. Hele bizim toplumumuzda öğretmenlik erişilmez bir makam ve tarifsiz bir onur demektir.

Öğ­re­ten, bel­le­ten, eği­ten ve ye­tiş­ti­ren bir in­san ola­rak öğ­ret­me­ni, her­han­gi bir kişiy­le kı­yas­la­mak müm­kün ol­ma­dı­ğı gi­bi, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ni de, bir baş­ka meslek­le ölç­mek ve­ya de­ğer­len­dir­mek çok an­lam­sız ve yer­siz ola­cak­tır.

Bir mes­lek dü­şü­nün ­ki, in­sa­nı eğit­mek­te, ona şe­kil ver­mek­te, en gü­zel il­mî ve ahlakî dav­ra­nış­ları ka­zan­dır­mak­ta ve so­nuç ola­rak da, top­lu­mu ve ge­le­ce­ği etkilemek­te­dir. Böy­le bir mes­lek de en de­ğer­li, en kut­sal ve “pey­gam­ber mes­le­ği” ola­rak ni­te­len­di­ril­mek­te­dir.

Özel­lik­le Türk top­lu­mun­da, öğ­ret­me­ne böy­le­si­ne de­ğer bi­çi­lip baş ta­cı edilme­si, bir ta­ri­hî ge­le­ne­ğin ve ge­niş bir bi­ri­ki­min so­nu­cu­dur. Çün­kü Müslüman Türk top­lu­mu ta­ri­hin­den ve inan­cın­dan al­dı­ğı ge­le­nek­le, öğ­ret­me­ne çok fark­lı ve çok anlam­lı değerler yük­le­miş­tir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol