Öğretmen Diyarı

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI HANGİ BRANŞLARI TERCİH EDEBİLECEKLER?

Amaç

Madde 1 - Bu Esasların amacı;

a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,

b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının,

c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 - Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin

yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için; program hazırlama,

eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak

seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme

yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan,her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri,

g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki Yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,

ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılan doktora eğitimi programını,

i) Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede ‘’Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,

j) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı,

k) (Değişik : 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Pedagojik Formasyon / Pedagojik Formasyon

Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı

Okutulacak Dersler

Madde 5 - Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğrenim Durumu

Madde 6 - Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

 

 

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar, ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar.

Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına

Türk  Dili  ve Edebiyatı;   Sosyal   Bilgiler  alanına  Tarih  ve  Coğrafya;  İlköğretim  Matematik alanına

Matematik;  Fen   Bilimleri/Fen   ve   Teknoloji   alanına Fizik,  Kimya  ve  Biyoloji alan öğretmenlikleri

programından mezun olanların ataması yapılabilir.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi /

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Olmayanların Atamaları (Değişik :05/07/2012

tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 8 - (Değişik :05/07/2012  tarih  ve  97  sayılı  TTKK)  Bu  Esasların 7 nci maddesinde belirtilen

nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve

belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen

yükseköğretim  programlarından  mezun  olanlardan  Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek

Lisans ya  da  Pedagojik  Formasyon  programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını

tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde,

pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. HâlenDevlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumda olanlardan

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda

değerlendirilir.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Birden fazla alanda öğretmenliğe başvuru hakkı bulunanların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar için de geçerlidir.

Ortak Alanlar

Madde 9 - Yabancı Dil, Rehber Öğretmenlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

Alanları Dışında Atananlar

Madde 10 - Mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri olup ilköğretim kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliklerine atanmış olanlar, istekleri hâlinde mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla bu Esaslar eki Çizelge doğrultusunda alanlarına atanabilirler.

Mezun oldukları yükseköğretim programı veya aylık karşılığı okutabilecekleri dersler itibarıyla birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç duyulduğunda bu alan öğretmenlik- lerinden her hangi birisinde görevlendirilebilirler. Bunların yer değiştirme suretiyle atamalarında, öğretmenliğe atanmalarına esas olan alan/kurum öğretmenliği esas alınır. Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı dışında başka bir alana atamaları yapılmış olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre alanlarına atanabilirler.

Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki eğitim kurumlarına yapılır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 11 - Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının "Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu

ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilecek Öğretmenler

Madde 12 - Öğretmen ihtiyacı, ek çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği,

İşletmelerle işbirliği içinde iç ve dış kaynaklı proje/protokoller kapsamında yeni açılan veya bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni oluşturulan alan/dallarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programının bulunmaması ya da yükseköğretim programı bulunduğu halde öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda hangi alan öğretmenlerinin yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği ilgili birimin teklifi üzerine Kurulca belirlenir.

Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler

Madde 13 - Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.

İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri

de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar.

Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar (Değişik :05/07/2012

tarih ve 97 sayılı TTKK)

Madde 14 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15 - Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Karar, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 - Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, daha önceki Kurul kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır.

Geçici Madde 2 - Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yükseköğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler.

Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Kurulun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Alanı Öğretmenliğine Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.

Geçici Madde 3 - Bu Kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara atamalarına devam edilir.

Geçici Madde 4 - (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki

çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 Öğretim Yılı ve daha önceki

öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“Teknoloji ve Tasarım”

alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

Geçici Madde 5 - İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) öğretmeni olarak görev yapmakta iken bu dersin 14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile kaldırılması sonucu; 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Kurul kararının Geçici 10 uncu maddesine göre Teknoloji ve Tasarım

Öğretmenliğine alan değişikliği yapılan öğretmenlerden, mezun oldukları yükseköğretim programı bu

Kararda belirtilen alanlara kaynak teşkil edenler, istemeleri hâlinde bu alanlara geçirilirler.

Geçici Madde 6 - 5450 sayılı Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerindeki alan/dallarda, öğretmen kaynağı olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulan dersler, bu alanlara yönelik yükseköğretim programlarından mezun olanlar atanana kadar hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulmaya devam edilir.

Geçici Madde 7 - Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni ihtiyacının Karar eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda, Bakanlığımız ile ilgili Üniversite arasında 31/10/2008 tarihinde imzalanan “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan,

Üniversitelerin;

a) Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümleri,

b) (Değişik :05/07/2012 tarih ve 97 sayılı TTKK) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü,

c) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının puan üstünlüğü esas alınarak Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliğine ataması yapılır.

Geçici Madde 8 - Kurulumuzun 08/02/2011 tarihli ve 10 sayılı Kararıyla kademeli olarak uygulamadan kaldırılması gereken alan ve dallar için söz konusu karar gereğince uygulamalara devam edilir.”

Madde 16 - Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 - Bu Esaslar ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

80_Nolu Karar Cizelgesi

 

 

kaynak:kamuexpress.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim