Öğretmen Diyarı

Gü­nü­müz­de öğ­ret­men­lik mes­le­ğinin durumu

 

Bun­la­rın ba­şın­da, Milli Eğitim’e dü­şen si­ya­set göl­ge­si, sık sık de­ği­şen kararlar, ka­lı­cı eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­ma­sı, plan­la­ma­da ve ya­tı­rım­da yapı­lan ha­ta­lar, ça­lı­şan­la­rın eko­no­mik prob­lem­le­ri ve ah­lak za­fi­ye­ti gi­bi ne­den­le­ri say­mak müm­kün­dür.

An­cak bü­tün bu olum­suz ne­den­le­re rağ­men, öğ­ret­men­lik mes­le­ği gü­nümüzde yi­ne de, il­gi gö­ren mes­lek­ler­den bi­ri­si­dir. Gün geç­tik­çe de bu il­gi artmakta­dır.

Toplumumuzun büyük ilgi ve alaka gösterdiği bu meslekte ide­al bir öğ­ret­men ol­mak duy­gu­su­nun in­sa­na ka­zan­dır­dı­ğı iç hu­zur ve vic­dan ra­hat­lı­ğı ise, bir ki­şi­nin bu ha­yat­ta el­de ede­bi­le­ce­ği en bü­yük üc­ret ve en eri­şil­mez bir ser­ma­ye­dir.

İde­al öğ­ret­men kim­dir? Özel­lik­le­ri ne­ler­dir? İde­al öğ­ret­men ol­mak için ne yap­mak ge­re­kir? Ta­bii ki bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı her ki­şi­ye gö­re fark­lı­lık gös­te­re­bi­lir. An­cak “ide­al öğ­ret­men” de­nil­di­ği za­man da bel­li bir şab­lon oluş­mak­ta­dır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim