Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin en fazla karşılaştığı 62 sorun ve çözümü!
1.İl düzeyinde yapılan deneme sınavında kontrollü sevki olan öğretmenin ek ders ücretlendirilmesi nasıl olmalıdır? MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16/b.Maddesine göre “Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmüne göre; O ayda sevkli olduğunuz gün sayısı 4’ü geçmemişse sevkli olduğunuz günlerde de aynı ek ders ücretinizi alırsınız. Deneme sınavında alınan ücretle bir ilişkilendirilmeniz söz konusu olamaz.

  2.Branşı sınıf öğretmeni olan idareciler haftada 6 saat derse girecek mi, girmeyecekmi? Bakanlığın yazısı benim elimde var. Bana onun tarihini sayısını yazıp göndermenizi istemiyorum. Girecek veya Girmiyecek cevaplarsanız sevinirim. MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; “Branşı sınıf öğretmeni olan yöneticiler sadece boş geçen dersleri okutmak üzere aylık karşılığı derse gireceklerdir, onun dışında aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere (6) saat ders girmek gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.”  

3. Münhal bulunan müdür yardımcılığı kadrosuna daha önce asaleten müdür yardımcılığı yapmış Matematik öğretmeni Ücret Yönetmeliğinin 22. maddesine göre asaleten atama yapılıncaya kadar görevlendirilmiştir. 12 saat Matematik dersine giren bu kişiye haftada kaç saat ücret tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir? Müdür yardımcılığına görevlendirme MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 22.Maddesine göre yapıldığına göre bu öğretmen ‘asaleten müdür yardımcılığına atanma şartlarını taşıyor’ demektir. Bu durumda kendisine asaleten müdür yardımcısına ödenen ücret aynen ödenir, asli kadrosuna bağlı olarak ayrıca bir ek ders ödenmez. Bu açıklamalara göre sözünü ettiğiniz öğretmen vekaleten görevlendirmeye bağlı olarak (18) saat ‘Ders Niteliğinde Yönetim Görev Ücreti” alacaktır. Branş öğretmeni olması nedeniyle girdiği 12 saatin (6) saati maaş karşılığı kalan (6) saati de ‘isteğe bağlı ek ders’ kapsamında değerlendirilerek toplam 18+6=24 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir. Zaten, ilköğretim okullarında müdür yardımcılarının azami alabilecekleri ek ders toplamı bu kadardır.

    4. Kılavuzu olan ders kitaplarındaki ünitelendirilmiş yıllık planlar da bulunmakta iken, öğretmenlerimizin de genellikle ders kitabına bağlı olarak bu dersleri yürüttüğü düşünüldüğünde, bu dersler için ünitlendirilmiş yıllık plan hazırlamalarına gerek var mı? ( Hazırlanan planların da internetten alındığını, bir çok noktada kılavuzdaki planla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.) Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin 8/c Maddesine göre: “Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.” Öğrenci, okul, çevre, öğretmen ‘standart’ özellikte olamayacağına göre planın da ‘standart’ olmasını beklemek Yönerge’nin temel ilkeleriyle açıkça çelişmektir. Burada asıl önemli olan, öğretmenin kullanacağı planın amaca hizmet edip etmediğidir. Öğretmen planını etkili olarak kullanabiliyorsa, planlamasından sonuç alıyor demektir. Planını uygulayamıyor veya çok asgari düzeyde uygulayabiliyorsa bu plan amaca hizmet etmiyor demektir. İster kılavuz kitapta yayımlanan Ünitelendirilmiş Yıllık Plan alınsın, isterse internet ortamından alınmış planlar alınmış olsun sonuçta bunu kullanacak olan öğretmendir. İlköğretim Genel Müdürlüğü 21.09.2005 tarih ve 9592 sayılı yazılarında; “Öğretmenin ihtiyaç duyması halinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan planların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlayıp kullanabileceğini” belirtmiştir. Kılavuz kitaplar ülke genelinde bütün okullara gönderilmiştir. Bütün okullarda aynı planı uygulamak mümkün olmayacağına göre en doğrusu bu planlardan yararlanarak öğretmenin ‘özgün’ planını hazırlamasıdır.    

5. Aylık karşılığı branşında ders saatini dolduramayan fen ve teknoloji öğretmenine, aylık karşılığı ders saatini tamamlaması için 4 ve 5. sınıflardan Trafik Eğitimi verilerek tamamlanabilir mi? (Örnek: 6A-7A-8A sınıflarının fen ve teknoloji dersini okutan öğretmenin ders yükü 3x4=12 saat olsun bu öğretmene 3 saat daha 4 ve 5. sınıflardan TRAFİK EĞİTİMİ dersi verilerek 15 saate tamamlanabilir mi?)     İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 64. Maddesinde; “4.5.sınıfların özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknoloji dersleri branş öğretmenlerince okutulur.” denilerek takdiri bir hükme gerek bırakılmaksızın ilköğretim okullarının özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen derslerinin sayısını (6) olarak kesin sınırlamıştır.   Trafik Güvenliği Dersi, TTKB’nin 07.07.2009 Tarih ve 80 Sayılı Karar ekindeki Çizelgede; 1-5.sınıf dersleri arasında bulunması nedeniyle Sınıf Öğretmenleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji Öğretmenleri tarafından “Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler” arasında gösterilmiştir.   Yukarıdaki açıklamalar ile Bakanlıktan edinilen bilgiler sonucunda;   İlköğretim okullarının 4.5. sınıflarında okutulan Trafik Güvenliği Dersi’nin öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından, aylık karşılığı okutacakları ders saatlerini dolduramadıkları takdirde ise Beden Eğitimi ile Fen ve Teknoloji Öğretmenleri tarafından okutmalarında bir sakınca görülmemektedir.    
6. Çalıştığım okulda müdür ve müdür yardımcısı olmasına rağmen mutemet parası adı altında tüm öğretmenlerden her ay para toplanıyor. Böyle bir uygulama yapılabilir mi aydınlatırsanız sevinirim.     MEB. Personel Genel Müdürlüğü’nün 27 Eylül 2004 tarihli ve 73896 sayılı yazılarında aynen: “Okul ve kurumlarımızda mutemet olarak görevlendirilen memur veya müdür yardımcılarının; tahakkuk ve ücret ödemelerinde, Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki görüşleri de dikkate alınarak, öğretmen veya diğer personelden söz konusu ödemeler karşılığında para almaları (mutemediye ücreti) mümkün değildir.” denilmektedir. Bakanlığın açıklaması yorum gerektirmeyecek kadar açıktır.    
7. Bilindiği gibi branşı Sınıf ve Okul öncesi Öğretmenliği olan okul yöneticilerinin, ders bütünlüğünün bozulmaması başta olmak üzere değişik eğitsel sebeplerden 6 saat aylık karşılığı derse girme zorunluluğu yoktur. Bakanlığımızın yazısında ilköğretim-okulöncesi ve benzer okul-kurumlar denilmektedir. Zihinsel Engelliler okulunda branşı Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni olan idareciler de bu kapsamda yer almakta mıdır ? Çünkü ders bütünlüğü anlamında olsun başka bir çok eğitsel açıdan olsun idarecinin zihin engelliler sınıfında ders girmesi eğitsel açıdan daha olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Branş derslerinde olsa bile özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre sınıf öğretmeni branş öğretmeniyle birlikte derse girmek zorundadır. Yine bu sebepten branşı zihin engelliler sınıf öğretmeni olan idarecinin branş derslerine girmesi de gereksizleşebilmektedir. Ezcümle, zihin engelliler okulunda branşı zihin engelliler sınıf öğretmeni olan idareciler bu 6 saatlik derse girmek zorunda mıdır ? MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı yazılarında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; “İlköğretim okullarında görevli olup alanı ‘sınıf öğretmenliği’ olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda her hangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5’inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.”   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 10.Maddesine göre ‘zihin engelliler öğretmenleri’ “Sınıf öğretmeni norm kadrosu” içinde değerlendirilmişlerdir.   Bu durumda, alanı sınıf öğretmeni olan yöneticilere ilişkin yukarıdaki açıklamanın zihin engelliler öğretmenlerini de kapsayacağı mütalaa edilmektedir.    
8. HOCAM MERHABA. DOĞUM İZNİ İÇİN ÖZEL HASTANEDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU GEÇERLİ MİDİR? YOKSA SADECE ACİL GİRİŞİ YAPILMIŞ RAPORLAR MI GEÇERLİ? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve SGB’nin 2008/108 Sayılı Genelgelerine göre; “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.” Bu durumda doğum izni istirahat raporunun yetkilendirilmiş/sözleşmeli 2.basamak sağlık sunucularından (hastanelerden) alınmış olması gerekmektedir.    
9. Okulöncesi öğretmeniyim ve sınıfımda 1 tane kaynaştırma öğrencim var. Günlük planımdaki etkinliklerime çocuğun gelişim geriliği olan alanında (dil gelişimi ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik) eklemeler yapıyorum. Ayrıdan bir BEP ve BÖP hazırlamam gerekiyor mu? Eğer hazırlayacaksam BÖP hangi sıklıkla hazırlayacağım (günlük, haftalık, aylık)? Bir tane kaynaştırma öğrencim var” ifadenizden bu öğrencinize RAM tarafından ‘Kaynaştırma Raporu’ verildiği anlaşılıyor. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4/z-aa) Maddesinde ‘okul öncesi dönem özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı’ olarak gösterilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 69 ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32/h maddesine göre ‘kaynaştırma yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrenciler için BEP. Biriminin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlaması gerekmektedir. Bu amaçla http://orgm.meb.gov.tr/duyurular/kaynastirma.pdf linkinden Bakanlıkça yayınlanan Kaynaştırma Kılavuzu’nun incelenmesinde yarar vardır.

    10. Öğretmenler öğleden sonra (13;37) hastaneye girip 15;45de hastaneden çıktıklarında o güne ait ücretleri kesilmemektedir. Bu konuda bakanlığımız ayda dört kez sevklerde ücret kesimine gitmemekteydi…………….Sevk sonrası gün göreve başladığımız halde ücret kesimine gidilmesinin başka yasal dayanağı var mıdır? MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16’ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresinin madde metninden çıkarılmasıyla ilgili işlem Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nca iptal edilmiştir.   MEB. Personel Genel Müdürlüğü 09.10.2009 tarih ve 82018 sayılı yazısıyla duruma açıklık getirmiştir. Buna göre; 10.05.2008 tarihinden itibaren bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır. Yasal dayanak bu şekildedir.

  11. Meslek dersi bir öğretmenin kadrosu bulunduğu okulda maaş karşılığı girdiği dersi 4 saat, diğer bir meslek okulunda da maaş karşılığını doldurması için 16 saat derse girer ise toplam 20 saat maaş karşılığı dersini doldurmuş oluyor. Böyle bir durumda bu öğretmenin ücretinde ders dışı hazırlık olarak 10 saate 1 saat ücret düşmez mi? 20 saate de 2 saat ücret şeklinde ödeme yapılır mı?     MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesine göre öğretmenlerin ‘aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları” derslerin toplamının onda biri (1/10) kadar ‘hazırlık ve planlama görevi’ karşılığı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenir.   Örneğinizde öğretmen toplam fiili olarak (20) saat ders okuttuğundan bu dersin onda biri kadar (2) saat ‘hazırlık ve planlama’ ücreti alır.  
12. Hocam Merhaba, Yönetmeliğe göre: "Madde 17 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 B.K.K.) 6 ncı maddede sayılan personel görev yaptığı yerin veya mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz. Öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz." Buna göre öğretmene burna hızma takmak yasak diyebilir miyiz? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin çıkarılma amacı 1.Madde’de belirtilmiştir. Bu maddeye göre ‘kamu personelinin aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık kıyafetle” görev yapması, böylelikle ‘kılık kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmayı sağlamak” amaçlanmıştır.   ‘Hızma’nın rengi, şekli, büyüklüğü vb. özellikleriyle ilgili olarak sadelik ve birlikteliği sağlayacak açık bir tanımlama olmadığından bayan personelin hızma, pirsing gibi süs eşyalarının sadelikle ilişkilendirilmemesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.  
13. Sene başında öğretmenler kurulunda seçmeli ders olarak seçilen bir ders ikinci dönem başka bir seçmeli dersle değiştirilebilir mi? Seçmeli Dersler, “okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak” öğretmenler kurulunca belirlenmektedir. Öğretmenler kurulunca belirlenmesinin temel nedeni, öngörülen ölçütlerin değerlendirilerek tercihlerin yapılması içindir. Örneğin; 2.Kademe öğrencileri için ‘Yabancı Dil”, Bilişim Teknolojileri”, “Satranç” gibi derslerin ‘seçmeli ders’ olarak belirlendiği bir okulda bu dersleri okutmaya yetkin öğretmenlerin çeşitli nedenlerle okuldan ayrılması durumunda “okulun şartları” değişmiş olacağından bu derslerin de değiştirilmesi gerekecektir.
  14. Kadrosu başka okulda olup ta görevlendirme müdürlük yapan kişi kaç saat ek ders alabilir. Kadrosu başka okulda olan bir öğretmenin; müdürlük kadrosu münhal bulunan bir okula yönetici olarak görevlendirilmesi durumunda eğer ‘asaleten atanma şartlarını’ taşıyorsa bu okuldaki asil müdürün aldığı kadar, eğer asaleten atanma şartlarını taşımıyorsa haftada (18) saat ek ders ücreti alır.   (MEB.Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişik Karar,md.16, 22 ve Personel Genel Müdürlüğü’nün 2007/19 Sayılı Genelgesi.)    

15. Müzik öğretmeniyim İlköğretim'de not verme sistemine göre dersimizden başarısız olup da diğer derslerinden iyi not almış öğrenciler için 70 not barajı diye birşey söz konusu mu? Yönetmeliklerde böyle bir uygulamaya rastlayamadım. Sorunuzun cevabı yorum gerektirmeyecek şekilde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48.Maddesinde, “İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz.” şeklinde mevcut olup Müzik veya diğer derslerle ilgili özel bir not baraj sistemi söz konusu değildir.
  16. Sabah saat 08:15 te viziteye çıkan bir öğretmen 08:50 de tedavisi bitmiş. Çalışabilir kağıdı elinde var. Fakat öğretmen gün boyu okula gelmemektedir. Gerekçe olarak da 2010/41 nolu genelgeyi göstermektedir. MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı yazı eki PERSONEL MEVZUAT BÜLTENİ’NDE aynen; “Görevi başında iken hastalanan Devlet memurunun hasta sevk kağıdı düzenlenerek, bağlı bulunduğu sağlık kuruluşuna Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği esaslarına göre başvuruda bulunup, tedavi görmek üzere görevine gelmemesi halinde, o gün için istirahat raporu verilmediği takdirde görevi başında bulunduğu kabul edildiğinden herhangi bir izin işleminin yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak, günün erken saatlerinde muayene olmak amacıyla görev yerinden ayrılıp, o gün göreve hiç gelmeyen personelin, muayenesini yaptırdığı sağlık kurumundan gerekli araştırma yaptırılarak mesai saatleri içinde muayenesi tamamlanmış olmasına rağmen görevine dönmeyenler hakkında yasal işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.   2010/41 Sayılı Genelgenin temel amacı “kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin takibini yapmak için” kendilerine “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi” doldurtturulmasına yöneliktir.

    17. Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle" ek ders kesilmemektedir. Bir haftada 2 veya 3 gün ayakta tedavi yapılırsa, ayda 4 günü geçmese dahi o hafta için ek ders kesilir mi?     MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82018 sayılı yazısına göre “Ayakta tedavi süresi haftalık süreyle değil aylık olarak değerlendirildiğinden ayakta tedavi süresi ayda 4 günü geçmediği taktirde ek ders kesintisi yapılmayacaktır.”  
  18. Sağlık Raporları ile ilgili soruma "Bu durumda doğum izni istirahat raporunun yetkilendirilmiş/sözleşmeli 2.basamak sağlık sunucularından (hastanelerden) alınmış olması gerekmektedir" demişsiniz. Medical Park Hastanesinden alınan rapor geçerli midir? SUT'da acil girişi yapılan raporlar geçerlidir denilmekte.     Sorunuza daha önce de cevap verildiği üzere “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.” Hangi hastanenin kurumla (Sosyal Güvenlik Kurumu) sözleşmesinin olup olmadığını bizim araştırmamız görev alanımızın dışındadır. Usule ve fenne uygun olan sağlık raporları geçerlidir.
  19. Öğretmenler olarak muayene olmak amacıyla sağlık kuruluşuna gittiğimizde kurumumuza sadece ayakta tedavi beyan belgesi vermemiz yeterli mi? Ayrıca bu belge üzerinde doktorun kaşesi, imzası olması gerekmekte midir? Ayakta tedavi gören fakat hastalık raporu verilmeyenlere doktor tarafından ‘çalışabilir kâğıdı’ düzenlenmekte iken bu uygulama 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yürürlükten kaldırılmıştır.   MEB. Personel Genel Müdürlüğü 23.06.2010 tarihli 2010/41 sayılı Genelge yayımlayarak “kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki ‘Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir.” şeklindeki açıklamasıyla oluşan boşluğu doldurmuştur.   Ayakta Tedavi Beyan Belgesi, aşağıdaki formattaki gibidir. Görüleceği üzere hastane veya hekim tarafından işlem yapılacak bir bölümü bulunmamaktadır. Ancak, 1-İdare dayanak belgesi olarak işlemli evrak isteyebilir, buna yetkisi vardır. 2-Tespiti halinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmanın sorumluluğunun daha ağır olduğunun bilinmesi gerekir.  

20. Haftada rehberlik ile beraber 29 saat derse giren bir branş öğretmeni kaç saat ek ders alır. Sizin ek ders programınıza göre 17 saat Van MEB’in sitesine göre 18 saat oluyor. Öğretmenin (29) saat ders yükünün içinde (1) saatte ‘Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler’ dersi olduğuna göre öğretmen ‘Rehberlik’ hizmetinin karşılığı haftada zaten (2) saat ek ders ücreti alacağı için toplam ders yükü (29) değil bu ders düşüldüğünde toplam (28) saat olacaktır. Bu durumda ek dersi (28-15=13) saat olacak, (2) saat ÖSKH, (2) saatte hazırlık ve planlama görevi ücretiyle birlikte toplam 13+2+2=17 saat toplam ek ders alacaktır. (Bk. Personel Gn.Md.; 2007/19 Sayılı Genelge, 11.11.2008 tarih ve 103661 sayılı yazı, 06.01.2010 tarih ve 50616 sayılı yazı)  
21. Egzersiz çalışmaları hariç bir branş öğretmeni en fazla 20 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Rehberlik dersi hariç 28 saat dersi olan bir Matematik öğretmenine 4 saat de evde eğitim görevi verildiğinde bu öğretmenin alabileceği ek ders toplamı 20'yi geçer mi? Yani evde eğitim için bir ayrıcalık var mıdır?     Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara” MEB. Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi’nin 9.maddesine göre haftada (10) saatten az olmamak üzere ödenen ücret ‘EK DERS KAPSAMINDA DEĞİLDİR.’ Yani, evde eğitim ücreti öğretmenin aylık karşılığı, ek ders karşılığı, DNYG, ÖSKH gibi ‘Ücret Kararları’ çerçevesinde ödenen ücretlerden tamamen bağımsız olarak ödenmektedir.
    22. Günde 60 Dakika (16:00/17:00 Arası) Süt izni kullanan okul öncesi öğretmenine haftalık kaç saat ders ücreti tahakkuk ettirilir 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (d) bendinin yeni hali şu şekildedir:"D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır şeklinde değiştirilmiştir. Bu izin, eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.”Anlaşılacağı üzere, okul öncesi öğretmeni süt iznini ders saatleri içinde kullanamayacağından ek dersini etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  
23. Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme bölümü mezunuyum. Şu anda bir ilköğretim okulunda Teknoloji Tasarım Dersi öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezinde Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okutulmakta olan Aşçılık derslerine de girmekteyim. Mesleki Eğitim merkezlerindeki öğretmenler ders dışı görev olarak koordinatörlük de yapmakta ve ücret almaktalar. Fakat derse ben girerken bu ders öğrencilerinin koordinatörlük görevi başkasına verilebilir mi ya da ben de koordinatörlük (aşçılıkla ilgili olsun ya da olmasın ) görevi alabilir miyim? Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 267.Maddesi ‘Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi’ başlığı altında düzenlenmiş ve bazı kriterler getirilmiş ve 253/b-10.Maddesinde açıklanan ve okul müdürüne tanınan bu yetki; “İşletmelerde mesleki eğitimin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve kurum-işletme arasında sürekli iş birliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısı ile ilgili alan/bölümdeki öğretmen, öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin kuruma uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, rehberlik eder ve denetler.” şeklindedir.  
  24. SBS için hazırlık kursu açılmasıyla ilgili yasal dayanak nedir? Ek ders ödenmese de bu kursları açmak zorunda mıyız? Okulun amaçlarından birisi de hiç kuşku yok ki öğrenciyi ‘üst öğrenime hazırlamaktır.’ Bu hazırlık; 1- Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi, 2- Halk Eğitim Merkezlerinin planlamasına göre yapılmaktadır. Kursların açılmasında ‘zorlama’ değil ‘gönüllülük’ esastır. Kurslarda görev alan öğretmenlere ödeme ‘ek ders’ adı altında değil ‘ücret ödemesi’ olarak yapılmaktadır. Örneğin, mezkûr Yönergenin 21.Maddesine göre tahsil edilen ücretlerin %80’ni öğretmenlere ücret olarak ödenmektedir.   25. Sözleşmeli öğretmen olarak geçirdiğim 11 aylık hizmet süresi derece ve kademe ilerlemesinde kullanılabilir mi? Bu süreden dolayı 1 kademe ilerlemesi alabilir miyim? Ya da 11 aylık süre 1 yıla tamamlanmadığı için kademe ilerlemesinde dikkate alınmayabilir mi? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64/A maddesine göre; kademe ilerlemesi almanın ilk şartı; “Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmaktır.” Kademe ilerlemesi olmadan da derece ilerlemesinin yapılması mümkün değildir.    
  26. Aylık karşılığı 18 saat maaş karşılığı derse girmek zorunda olan bir branş öğretmeni 18 yerine 16 saat giriyorsa ve başka okulda da ihtiyaç olmadığından derse giremiyorsa nasıl bir çalışma yapmamız lazım? MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Kararın 5.Maddesine açıklandığı şekilde branş öğretmenlerinin (18) değil haftada (15) saat aylık karşılığı ders görevi bulunmaktadır. Aylık karşılığını dolduramayan öğretmenlerin ilgili Kararın 20.Maddesine göre en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Örneğinizdeki öğretmen aylık karşılığını doldurduğuna göre, başka okulda da ihtiyaç olmadığına göre yapılacak bir işlem yoktur.      
27. 1-Anasınıfı öğretmeni öğretmenlik yapmakta anasınıfı müdürlüğüne vekâleten atanmış kaç saat ekders alabilir 2-ilçe milli eğitim müdürlüğünde boş kadroya vekâleten atanan müdür kaç saat ekders alabilir 3-Yine boş kadroya görevlendirilen şube müdür kaç saat ek ders alabilir? Vekâleten atamanın ön şartı, kadronun boş olması ve atanan kişinin asaleten atanma şartlarını taşımasıdır. Ön şartlar uygun ise; 1-Anasınıfı öğretmeni, kurum müdürünün haftada alacağı (25) saat ders niteliğinde yönetim görevi ücretini alır. 2- Aynı şekilde ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekâletin de yukarıdaki ön şartları mevcut ise ‘Ücret Kararları’nın 10.Maddesi dâhilinde haftada (25) saat DNYG. Ücreti ödenir. 3. Görevlendirme ise 'asılın şartlarını taşımayanlar' için alınan idari bir tedbir olup mezkûr kararların 16/2.maddesine göre bu şekilde görevlendirilenlere haftada (18) saat ücret ödenmektedir.  
28. Bir öğretmen 3 günlük rapor alıp bunun ilk gününü kullanıp diğer raporlu günlerinde okuldaki görevine devam etmek isterse nasıl bir uygulama yapılmalıdır? MEB. Personel Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Personel Mevzuat Bülteninde “Raporlu personelin raporlu bulunduğu süre içinde ders görevini yapamayacağı” açıklanmıştır. Bu durumda iş göremezliği nedeniyle rapor verilen bir memura verilen sağlık raporu ‘yok’ sayılarak isteğiyle veya zorlanılarak göreve başlatılamaz. Ancak, yeniden ‘çalışabilir’ raporu alınması durumunda göreve başlatılabilir.  
    29. Acaba görev tahsisli konutlarda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı dışındaki müdür yardımcılarına (ilköğretim YİBO’ da) görevlerinin 24 saat süreklilik arz etmesinden dolayı (personel işleri ve öğrenci işleri) görev tahsisi yapılabilir mi? MEB.Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Yönerge’nin 5/a-1 Maddesine göre a) Görev tahsisli konutlar:….. okul müdürü, ……. okul müdür başyardımcısı ve pansiyonlu okullarda pansiyondan sorumlu bir müdür yardımcısı, kadro unvanıyla görevli personele görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği sayılan unvan sıralamasına göre tahsis edilen konutlardır.   (2) Yukarıda zikredilen kadrolara ait görevleri asilde aranan şartları taşımak ve vekâlet aylığı ödenmek kaydıyla yürüten personel, bu vekâlet görevi süresince konuttan yararlanma hakkına sahiptir. Tedviren yada geçici olarak yapılan görevlendirmelerde görev tahsisli konut tahsis edilmez, denilmektedir.   Konutun boş kalması durumunda aynı yönergenin 11.Maddesine göre yukarıda sayılanların dışındakilere tahsis yapılabilir.    
30. Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararına göre İngilizce öğretmenleri ilköğretimlerde ihtiyaç halinde Türkçe dersine de girebiliyorlar. Zorunlu hallerde bu öğretmenler liselerde okutulan Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerine de girebilirler mi? TTKB’nin 80 Sayılı Kararına göre İngilizce öğretmenleri; Türkçe derslerini aylık karşılığı okutmaktadırlar. Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım dersi aylık karşılığı okutacağı dersler arasında bulunmamaktadır. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda öğretmenin isteği dahilinde ‘Ücret Kararları’nın 26.Maddesine göre adı geçen dersi okutabilirler.  
31. YİBO’larda görev yapan BT Formatör öğretmenlerine istemeleri halinde belleticilik görevi verilebilir mi? İnternetten araştırdığım kadarıyla bu konuda birden çok uygulama var. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Formatör öğretmenlere belleticilik görevi verilip verilmemesiyle ilgili olarak her ne kadar farklı yorumlar var ise de, İlköğretim Genel Müdürlüğü 27.06.2007 tarih ve 11298 sayılı yazılarında; “Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 10.maddesinde yer alan ‘okulda görevli öğretmenler’ ifadesinden, tüm branşlardaki öğretmenlerin anlaşılması gerektiğini ve ana sınıfı öğretmenlerine, rehber öğretmenlere ve sözleşmeli öğretmenlere belleticilik görevi verileceğini, asker öğretmenlere de belleticilik verileceğini ancak ek ders ücreti ödenmeyeceğini” açıklamıştır.   Bu durumda BT Formatör öğretmenlerine de belleticilik görevi verilebileceği mütalaa edilmektedir.  
  32. Bir gün saat 08:30 ta doktora giden bir öğretmen o gün saat:10:00 da sağlık ocağında işi bitmiştir ancak tekrar görevine o gün gelmemiştir ve bir sonraki gün ayakta tedavi beyan belgesini doldurmuştur. Bu öğretmen o gün için ek ders yazmalı mıyız? yoksa hakkında soruşturma mı açacağız. Saat:10:00 dan sonra gelmediği için... Sitemizde daha önce benzer soruya ayrıntılı cevap verilmiştir. MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı yazı eki PERSONEL MEVZUAT BÜLTENİ’NDE yer alan açıklamalar doğrultusunda, “Günün erken saatlerinde muayene olmak amacıyla görev yerinden ayrılıp, o gün göreve hiç gelmeyen personelin, muayenesini yaptırdığı sağlık kurumundan gerekli araştırma yaptırılarak mesai saatleri içinde muayenesi tamamlanmış olmasına rağmen görevine dönmeyenler” ve bunu alışkanlık haline getirerek durumu ‘bilinçli/kasıtlı hareket etmeye dönüştürenler’ için idari soruşturma açılması mümkündür. Tanınan bir hak suiistimal edilmemelidir.  
  33. Bir okulun Türkçe ders yükü 25 saat ise, bu okuldaki edebiyat branşı olan müdür yardımcısının derse girme zorunluluğu var mıdır? Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 5/a maddesi ve MEB.Personel Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2009 tarih ve 2499/82019 sayılı yazılarına göre branşı sınıf öğretmeni olanlar hariç olmak üzere; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları öncelikle alanlarında haftada (6) saat derse girmek zorundadırlar. Alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilebilir.    
  34. Dönem başında sınıf mevcutlarının 26 olması nedeniyle eğitim müfettişlerinin görüşleri doğrultusunda Teknoloji ve Tasarım dersine branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan 2 öğretmen girmeye başladı. Ancak zamanla nakil giden öğrencilerin olması nedeniyle sınıf mevcutları 25'in altına düştü. Aynı sınıfın Teknoloji ve Tasarım dersine yine 2 öğretmenin girmesi uygun mudur? Tek öğretmen girecekse branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan ücretli öğretmenin mi girmesi yoksa kadrolu branşı Teknoloji ve Tasarım olmayan öğretmenin mi girmesi uygundur? Teknoloji ve Tasarım Dersi Programının ‘Uygulama Esasları’ bölümünde; 1- Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. 2-Bu ders İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenlerce yürütülür, denilmektedir. Bu durumda öğrenci sayısı 25’in altına düştüğünde tek sınıf oluşturulması ve derse de ücretli öğretmenin değil kadrosundaki öğretmenin girmesi gerekmektedir.  
  35. Branşı Fen ve Teknoloji olan bir idareci, okunda Fen ve Teknoloji öğretmeni varsa maaş karşılığı gireceği 6 ders saatini nasıl doldurmalıdır(Toplam 12 saat Fen ve Teknoloji dersi olduğunu düşünürsek). Burada ilkönce idarecinin mi yoksa branş öğretmeninin mi maaş karşılığı gireceği dersler doldurulmalıdır? Fen ve Teknoloji öğretmeni TTKB’nin 80 sayılı kararına göre branş dersinin yanında Trafik Güvenliği, (Seçmeli Ders) Tarım ile zorunlu derslerden olan Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Dersine de aylık karşılığı girebileceği gibi isteği dahilinde diğer derslerden de verilebilir ya da eğitim bölgesi içinde başka bir okulda aylık karşılığı ders saatlerini doldurabilir. Yöneticilerin öğretmenler kadar seçme hakkı yoktur. Zira, MEB.Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 sayılı Genelgesinde; “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilemeyecektir. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.” denilmekte olduğundan ‘aylık karşılığı öncelikle öğretmene doldurtulacak idarecilerde bu kriter aranmayacaktır.    
36. Pansiyonlu bir okulda çalışıyorum. Öğretmen sayımız yetersiz olduğundan pansiyonumuzda nöbetçi belletici olarak -istekli olmak kaydıyla- dışarıdan öğretmen görevlendiriyoruz. Ancak bu öğretmenler ders bitiminden sonra (Saat 16 gibi) okulumuzdaki nöbetçi belleticilik görevlerine başlayabiliyorlar. Bu durumda bizim bu öğretmenlerimize tahakkuk edeceğimiz ek ders saatinin 4 saat mi yoksa 6 saat mi olacağı hususunda tereddütlerimiz oluşuyor. Siz bu durumda ne dersiniz? Konu gayet çok açıktır. Ek Ders Ücreti Kararlarının 13.Maddesine göre ‘24 saat süreyle belleticilik nöbeti tutanlara (4+2) saat ders ücreti, bu kadar süre tutmayanlara ise (4) saat ders ücret ödenmesi’ gerekmektedir.  
  37. I. Kademe okuma yazma seviye tespit sınavında görevlendirdiğimiz öğretmenlere halk eğitim merkezince günlük 5 saat ek ders ücreti ödendiği gün kendi okulundan ek ders ödenir mi?     ‘Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller’ Ek Ders Ücretleri Kararlarının 16.maddesinde ‘her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerler’ olarak belirlenmiş ve ‘görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar’ denilerek konu netleştirilmiştir.   Okuma Yazma Seviye Tespit Sınavı’ sıralanan ‘haller’ içinde yer almadığından okulundaki ders görevi yerine getirmiş sayılmamaktadır.    
38. Konu:Ayakta Tedavi İşlemleri İlgi:MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 31270 sayılı yazıları (Genelge 2010/41) İlgi genelgenin son paragrafında "Bu bağlamda, kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Genelge eki “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi”ni doldurarak görev yerlerine vermeleri gerekmektedir." denilmekte ve ekindeki Ayakta Tedavi Beyan Belgesi'nde de : "AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ Hastanın Adı Soyadı : Aile Fertlerinin Yakınlığı : T.C. Kimlik No :" Aile Fertlerinin Yakınlığı ifadesi yer almaktadır. Bir öğretmen veya memur çocuğunu, eşini, anne veya babasını doktora götürüp ayakta tedavi ettirdiğinde göreve gelemediği için AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ doldurup idari izinli mi sayılacak, yoksa mazeret izni mi kullanacak? MEB.Personel Genel Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 90967 sayılı ‘İzinle İlgili Mevzuat Bülteni’nde konuyla ilgili olarak; “Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden birisinin hastalanması halinde, doktor raporu gereğince bu hastalara refakat edecek olan Devlet memuruna; a) İkamet mahallinde refakat söz konusu ise öncelikle yıllık izin, yıllık iznini kullanmış olması durumunda mazeret izni, mazeret izninin de yeterli olmaması halinde 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilmesi, b) İkamet mahalli dışında refakat söz konusu ise refakat üresince görevli sayılması, gerekmektedir.  
  39. Müdür yardımcısı kadrosu dolu olan YİBO'ya görevlendirilen bayan müdür yardımcısına haftalık kaç saat ek ders ücreti ödenecektir? (Haftalık 18 saat mi yoksa 22 saat mi?)Bu şekilde görevlendirilen branşı sınıf öğretmeni olan bayan müdür yardımcısı haftalık kaç saat derse girmelidir? (Bazı kişiler dolu kadroya görevlendirme olduğu için 18 saat derse girmelidir derken bazı kimseler branşı sınıf öğretmeni olduğu için derse girmese de olur diyor.) Atamalarda; 1-Atananın asılın şartlarını taşıması, 2-Kadronun boş olması esas olmakla birlikte bazı durumlarda bu şartlara bağlı kalınamamaktadır. 2007/19 sayılı Genelgede; “Belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün   olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 16’ınci maddesi çerçevesinde yapılacaktır. Bu durumda branşı sınıf öğretmeni olan görevlendirilen yöneticiye boş geçen derslere girmesi kaydıyla haftada (18) saat ekders ücreti ödenmesi gerekir.    
40. A adındaki bir YİBO'da kadrolu olan bir memur B ilçe milli eğitim müdürlüğüne görevlendiriliyor.B ilçe milli eğitim müdürlüğünde kadrolu olan memur ise C adındaki bir liseye görevlendiriliyor.B ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosunda yer alan bir hizmetli A adındaki YİBO'ya memur olarak görevlendiriliyor.Bu şekildeki bir görevlendirme zinciri yasal mıdır?A adındaki YİBO mağdur oluyor.     Geçici süreli görevlendirme, - 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek 2 nci maddelerde öngörülen hükümlere göre ve Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. (657/ Ek:8-9.maddeler)
    41. Okulda müdür yetkili olarak çalışan 2 yıllık bir kadrolu öğretmen var ve oraya 16 yıllık ve 12 yılda müdür yetkili öğretmen olarak çalışmış tecrübeli bir arkadaş var. Müdür yetkililik hakkı kimindir? Müdür yetkililik diğer yöneticilikler gibi kadroya dayalı bir ‘hak’ değil, tamamen idarenin yaptığı bir ‘yetkilendirme/görevlendirme’ kapsamındadır.    
  42. Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dersi de dahil toplam 30 saat derse giren branş öğretmeni için haftalık kaç saat ek ders ücreti ödenmelidir?     Hesaplama yöntemi ise şu şekildedir. Bu öğretmene zaten ÖSKH olarak haftada (2) saat ücret ödeneceğinden 30 saat ders dikkate alınacaktır. Aylık karşılığı saat düşüldüğünde 14 (ekders) + 2 (ÖSKH) + 3 (hazırlık ve planlama) = 19 saat ek ders ödenecektir. (Hazırlık planlama hesaplanırken düşülen ‘Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler’ dersi geri eklenir.)    
43. Okulumuzda 6 saat derse giren BT formatör öğretmeni bulunmaktadır. Formatör Öğretmenlerin zorunlu olarak girmesi gereken haftalık ders saati sayısı kaçtır? Bu arkadaş eksik saatlerini diğer okullarda mı doldurmalı?     MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 02.07.2009 tarih ve 12271 sayılı yazılarında Formatör öğretmenlerle ilgili olarak; “ en fazla maaş karşılığı ders girme zorunda olduğu derslere girmesi sağlanarak örgün eğitim ortamından uzaklaşmamaları ve dersleri boş geçmemesi önlenecek” denilmiş ve ‘maaş karşılığı dersini dolduramaması halinde bunun dışındaki zamanını Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni olarak tamamlayacaktır.’ şeklindeki açıklamayla maaş karşılığının doldurulması gerektiğine işaret edilmiştir.  
  44. Taşımalı eğitim yapan bir okulda öğle vakti verilen yemekten kimler ücretsiz yararlanabilir.     Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği’ne göre; “Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri” esastır. Yemek ihalesi bu öğrencilerin sayısına göre yapılmaktadır. Taşınan öğrencilerin haricindekilerin ücretli/ücretsiz yararlanması söz konusu değildir.  
  45. Tek hekim en fazla kaç gün rapor verilebilir. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin “HASTALIK İZNİ SÜRELERİ” başlıklı 3.Maddesinin (b) fıkrasında “Tek hekim 20 güne kadar” hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler denilmekte, ayrıca 4.maddesinde “Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.” denilerek tek hekimlerin ikinci (20) günlük sağlık raporu daha verebilecekleri belirtilmiştir.    
46. Eğitici Bilgisayar Formatör öğretmeni ve Okul Bilgisayar Formatör Öğretmenleri İdareciler gibi tam gün (08.00-17.00) mesai yaptıkları halde öğretmenevi yemeklerinden indirimli olarak yararlanamamaktadır. Bir okuldaki hizmetli, memur, müdür yardımcısı, müdür yararlandığı halde aynı mesai ile çalışan formatör öğretmen neden yararlanamamaktadır.     MEB. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının önceki ve en son 2011/07 sayılı Genelgelerinde belirtildiği üzere “Öğretmenevi üyelerimiz (bandrol alan, aidat ödeyen) tedavi amacıyla görev yaptıkları mahallin dışına çıkmaları halinde bu durumlarını belgelemek, belgenin bir örneğini kuruma vermek şartıyla(üye ve refakatçisi), öğretmenevi üye ücretinden %20 indirimli olarak yararlanır.” denilerek hangi durumlarda indirimin yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. Ayrıca, öğretmenevi yemekhanesi müstecire verilmiş ise ‘özel sözleşme hükümleri saklıdır.’ Yiyecek yardımından yararlanan personelin yiyecek bedelleri şayet öğretmenevine aktarılmış ise onlar için de istisnai bir durum olabilir.     47. Halk eğitim merkezinde 2010 yılı haziran ayından beri müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Kurumumuzda tam gün tam yıl uygulaması kapsamında kurslar devam etmektedir. Kurum müdürü bundan dolayı günlük altı saat ek ders ücreti almaktadır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet ettiğim zaman bende 6 saatlik ücretten yararlanabilir miyim?     Vekâlet edilen kadronun ek ders ücretinin alınabilmesi için; a-Kadronun boş olması, b-Asilde aranan şartların taşınması, c-Makamdan ücret onayının alınması gerekir. Bu üç koşul mevcut ise yararlanabilirsiniz.    
48. Süt izni ile ilgili Personel Genel Müdürlüğün 27.12.2004 tarih ve 4523/93570 sayılı yazısında açık bir şekilde öğretmene süt iznin kullanımında ek ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği hakkında net bir tanım yok. Sınıf öğretmeni süt iznini kullandığı saatlerde, öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?     Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25.Maddesine göre, ek ders ücreti ödenebilmesi için ‘ek ders görevinin fiilen yapılmış olması’ veya 16.Maddesine göre yapılan işin ‘ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller’ kapsamında olması gerekir. Süt izni her iki madde kapsamında da olmadığından bu izin süresi için ek ders ücreti ödenemez. Kaldı ki, adı süt izni de olsa sonuçta ‘izinli sayılmadır’.  
  49. Halk eğitim merkezinde görevli olan idarecilere hafta sonu seviye belirleme sınavlarına hazırlık kursunda idarecilik görevi verildiği zaman hafta sonu ek ders ödemesi yapılabilirimi?     Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8/b-3.Maddesine göre; Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kurslarında görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları cumartesi ve pazar günleri için (2) saat ek ders ücreti ödenir, denilmektedir.  
  50. Bir öğretmen izin ve rapor kullanmadan kaç gün okula gelmezse devlet memurluğundan çıkarılır?     657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesinde; “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” denilerek, mazeretsiz (10) gün göreve gelmeme ‘memurluktan çekilme’ olarak kabul edilmiştir.  
  51. İlçe Milli Eğitimde vekil olarak şube müdürlüğü yapmaktayım. Benim sorum Müdür yetkili öğretmenlerin yaz tatili süresinde izinleri 10 yılını dolduran memurlarda olduğu gibi 30 gün doldurmayanlarda ise 20 gün mü? Yoksa normal öğretmenler gibi 2 ay mı? Çünkü en son yönetici atamada müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler C tipi kurum müdürlüğünde geçmiş sayılır denilmektedir. Bu bağlamda idarecidir ve izni öğretmenler gibi kullanmayacaktır anlamı sanırım çıkar. Doğrusu nedir acaba.     Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin ‘Yönetici’ tanımı; “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitim kampusu bünyesinde yer alan okulların yöneticileri dâhil müdür,müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanlar.” şeklindedir ve bu görevler kadro karşılığı olup okulun ‘Norm Çizelgesinde’ yer alır. Adı geçen mezkûr yönetmelikte ‘Müdür yetkili öğretmen’ ise; “Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmen” olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma uygun olarak ders ücretli, vekil öğretmenlere dahi müdür yetkili öğretmenlik görevi verilebilmektedir. Müdür yetkili öğretmenlik idarece yapılan görevlendirmedir, yetkilendirmedir. Bu bağlamda müdür yetkili öğretmenlerin izinlerini yöneticiler gibi değil aynen diğer öğretmenler gibi kullanması gerekir.    
52. Kadrolu öğretmenlerin 30 saat ek dersi dolmadan müdür yardımcısına 12 saat ekders görevi verilebilir mi?     Müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni kökenli ise aylık karşılığı (6) saat derse isterse girmeyebilir. Branş öğretmeni ise öncelikle kendi branşında (6) saat derse girmek zorundadır. (6) saat daha isteğine bağlı olarak derse girebilir. Branş öğretmenleri açısından ise durum 15+6= 21 saat zorunlu ek ders göreviyle sınırlıdır, fazlası isteğine bağlıdır. Dolayısıyla branş öğretmenlerinin (30) saat ek dersi doldurması gerektiği gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.    
53. Sağlık kurumuna tedavi için gidip ayakta tedavi beyan belgesi dolduran kasaba da çalışan bir öğretmen o günkü ek dersi hak etmiş midir?     MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16/b.Maddesine göre “Bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar” hükmüne göre; O ayda sevkli olunan gün sayısı 4’ü geçmemişse ek ders ücretlerinde bir kesintisi söz konusu olmaz, 4 günü geçmiş ise girmediği ders sayısı haftalık ders yükünden düşülerek ek ders ücreti tahakkuk ettirilir.    
54. MEB-PGM-15.12.2005-75735/MEB-İGM-15.02.2008-320/2156/MEB-PGM-13.10.2007-71809 sayılı yazılar ücretli öğretmene; sınıf, kulüp, nöbet görevi verilemez şeklinde yorumlanırsa; Okulda 4 branş öğretmeni var ve hepsi ücretli ise;6.7.8.sınıf rehber öğretmeni kim olacak, kulüp çalışmasını kim yürütecek, nöbet görevi nasıl yürütülecek? Bu yazılar yeterince branş öğretmeni yoksa; ücretli öğretmene sınıf, kulüp, nöbet görevi verilir ve haftada 1 saat ekders (fiilen haftada 1 saat rehberlik/kulüp derse girdiği için)ücreti ödenir şeklinde yorumlanabilir mi?     Ek Ders Ücreti Kararlarının 9/a-2.Maddesinde ‘ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin 30 saate kadar yapılacağı’ belirtilmekte, Personel Genel Müdürlüğü de ifade ettiğiniz görevlerle ilgili olarak; “Bakanlığımızın öğretmen kadrolarında bulunanlar tarafından yürütülebilecek görevlerdir. Dolayısıyla, öğretmen unvanlı olmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlere danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi de mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Ders ücretli öğretmenlere anılan görevlerle ilgili olarak ek ders ücretinin ödenmemesi bu görevlerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Çünkü, bir kuruma öğretmen ‘eğitim/öğretim faaliyetlerini yürütmek’ amacıyla görevlendirilir. Kadrolu öğretmen yetersizliği nedeniyle görevlendirilmiş bulunan ücretli öğretmenlerin sözü edilen faaliyetleri yürütmesi doğal zorunluluktur. Unutmamak gerekir ki, sınıf öğretmenleri de rehberlik, kulüp görevlerini yerine getirmekte fakat karşılığında ek ders alamamaktadır.  
  55. Öğretmenimiz doktor raporu ile doğuma 3 hafta kala izne ayrıldı. Ertesi günü erken doğum yaptı. Öğretmenimize 5+8=13 hafta doğum sonrası izni verildi. Şuan izinde. TORBA YASADA yapılan doğum izinleri ile ilgili değişiklik sebebi ile öğretmenimizin erken doğum nedeniyle kullanamadığı 3 haftalık sürenin doğum sonrasına eklenmesi mi gerekiyor yeni yasaya göre?     (Torba Kanun ile) Yeniden düzenlenen 657 Sayılı DMK’nin 140/A Maddesi sorunuzun cevabıdır: “A- Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.”
    56. Mesleki eğitim merkezinde Tam gün Tam yıl yasasına göre, Ustalık -Kalfalık Sınavlarında bir meslek dersi öğretmenine 1 günde farklı saatlerde 3 sınav görevi verilir mi? Eğer verilirse 3 sınav görevinin de ücreti alınır mı?     Ek Ders Ücreti Kararlarının ‘Sınav Görevi’ başlıklı 12.Maddesinin (2)/a fıkrasına göre; “Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü görevleri” için ücret ödenmez denilerek ‘öğretim yılı’ sınırlaması getirilmiş olup ‘gün’ sınırlaması getirilmemiştir.    
57. 4. veya 5. sınıf serbest etkinlik derslerine İngilizce veya başka bir branş öğretmeni girebilir mi?     İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64.maddesinde; “İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulur.” denilmekte olup sıralanan dersler arasında “Serbest Etkinlikler Dersi” bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu dersin sınıf öğretmenleri tarafından okutulması gerekmektedir.     58. Yeni müdür yetkili oldum. Benim sorum geçmiş yıllara ait evrakları ne yapmalıyım? Yeniden dosya numaralandırması yapacağım     MEB. Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup arşivleme Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. Sitemizdeki ‘Arşiv Hizmetleri Yönergesi’nde defter ve dosyaların ‘saklama süreleri’ tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca, genelgelerin ayrı bir klasörde toplanması işinizi kolaylaştıracaktır.  
  59. İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı alanında da eğitim vermek istiyoruz. Sınıfları hazırladıktan sonra mı başvuruda bulunmalıyız?     Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16/d Maddesine göre; Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması için millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun görevleri arasındadır. Dolayısıyla açılabilmesi için öncelikle onay alınması gerekir.  
  60. Ben bir ilköğretim okulunda kadrolu bir okul müdürüyüm. Ben sabah 8 akşam 5 e kadar okulda durmak zorunda mıyım? Yani örneğin ilçede işim var okula malzeme alacağım ve okulu terk etmek zorunda kaldım. Her iş için ilçe milli eğitim müdüründen izin alacak mıyız? Yoksa direkt gidebilir miyiz?     Yasal düzenlemelerin kargaşayı gidermek, kaosu önlemek amacıyla yapıldığına kuşku yoktur. Aksi halde keyfilikler başlar. Ast memur, amirinin bilgisi/izni olmadan görev mahallini terk edemez.    
61. Bir günde 6 saat dersi olan bir öğretmen 2 saatini sevkli geçirdi. Ancak diğer derslere girdi. Bu öğretmenimizin durumu ayda 4 günü geçemez ibaresi açısından değerlendirilirse 1 gün sevkli mi olacak?     Ek Ders Ücretleri Kararlarının 16.maddesinin (b) bendinde “Yönetici ve öğretmenlerden bir ayda (4) günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevini yerine getiremeyenler yine bu günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevini yapmış sayılacaklardır.” denilmektedir. Anlaşılacağı üzere burada esas olan bir aylık sınırlama kapsamında (4) gün ayakta tedavi görülmesi durumunda ek derslerin kesilmeyeceğidir. Kaç saat derse girip girmediği esas ölçü değildir.  
  62. Bir okulda sosyal bilgiler öğretmeninin maaş karşılığı olan 15 saatlik ders dilimi verildikten sonra branşı tarih olan idareciye kendi branşında verilmesi gereken 6 saatlik ders kalmamaktadır. Bu idareciye 6 saatlik maaş karşılığı ders diğer branşlardan verilmesi zorunlu mu yoksa branşı sınıf öğretmeni olan idarecilerde olduğu gibi isteğe mi bağlı     Personel Genel Müdürlüğünün 2007/19 sayılı Genelgesinde; “Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.” “ Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi görevli oldukları eğitim kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilmeyecektir.” Denilmektedir.Kaynak: Öğretmenden Haber

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim