Öğretmen Diyarı

Milli Eğitim Şürası Yönetmeliği

8 Temmuz 2014 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 29054

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM ŞÜRASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Şürasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Şürasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Genel Kurul: Tabii üyeler ve davetli üyelerden oluşan kurulu,

ç) Genel Sekreterlik: Milli Eğitim Şürası Genel Sekreterliğini,

d) Gündem: Şürada ele alınacak konu başlıklarını,

e) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

f) Şüra: Milli Eğitim Şürasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şüranın Teşkili ve İşleyişi

Şüra

MADDE 5 - (1) Şüra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır.

Şüranın teşkili

MADDE 6 - (1) Bakan, Şüranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şüra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.

Şüra genel kurulu üyeleri

MADDE 7 - (1) Tabii üyeler;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri,

b) Bakanlıktan; Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri.

(2) Davetli üyeler; Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şüra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.

Milli eğitim şürası genel sekreterliği

MADDE 8 - (1) Şüra çalışmalarını yürütmek üzere Kurul üyeleri arasından belirlenen Genel Sekreterin yönetiminde, Kurul ve Şüra İşleri Daire Başkanlığı ve diğer birimlerden görevlendirilen personelin katılımıyla Genel Sekreterlik birimi oluşturulur.

Genel sekreterin görevlendirilmesi

MADDE 9 - (1) Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter belirlenir. Genel Sekreterin teklifi ile biri Kurul üyesi olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler, Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.

Genel sekreter ve yardımcısının görevleri

MADDE 10 - (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Şüra gündemini dikkate alarak ilgili birimlerden sağlanacak personel desteğiyle Şüra Genel Sekreterliğini Bakan onayı ile oluşturmak,

b) Şüranın herhangi bir aşamasına katılacak üyeleri belirleyerek Bakan onayına sunmak,

c) Daha önce yapılan şüraların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Kurula bilgi vermek,

ç) Şüranın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Şüra bütçesini hazırlamak, usulüne uygun harcamayı sağlamak ve harcama yetkililiği görevini yerine getirmek,

e) Şüranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Şüra kararlarının basılı ve/veya elektronik ortamda kitap haline getirilmesi, Şüra üyelerine ve ilgili yerlere elektronik ortamda veya CD ile gönderilmesi, Şüra kararlarının Tebliğler Dergisinde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,

g) Şüra kararlarını ilgili birimlere göndermek.

(2) Genel sekreter yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Yazışmaları koordine etmek,

b) Davetlerin zamanında yapılmasını ve Şüra gündemiyle ilgili dokümanların elektronik ortamda Şüra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

c) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetler ile karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak,

ç) Şüra konularıyla ilgili hazırlık çalışmalarını koordine ederek hazırlık raporlarını Genel Sekretere sunmak,

d) Şüra konularıyla ilgili özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarını koordine ederek raporlarını Genel Sekretere sunmak,

e) Çalışma gruplarını, Şüra üyelerinin görüşleri doğrultusunda dengeli bir şekilde oluşturmak,

f) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurulda görüşülmek üzere elektronik ortamda veya çoğaltarak Başkanlık divanına sunmak,

g) Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Şüranın toplanması

MADDE 11 - (1) Şüranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şürayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şüra gündemi

MADDE 12 - (1) Şüranın gündemi ve toplantı tarihi, doğrudan Bakan tarafından tespit edilebilir ya da Kurul tarafından belirlenerek Bakana sunulur. Gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de alınabilir.

Şüra ön hazırlıkları

MADDE 13 - (1) Şüra Genel Sekreterliğince gündem konularıyla ilgili olarak,

a) Bakan tarafından uygun görülecek merkezlerde, illerde, bölgelerde ve/veya yurtdışı merkezlerinde Şüra hazırlık çalışmaları yapılarak Hazırlık Raporları düzenlenir.

b) Gerektiğinde diğer Bakanlık, üniversite, şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak hazırlık çalışmalarının boyutları genişletilebilir.

c) Gündem konularıyla ilgili raporlar hazırlanması, hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi, belirlenen tespit ve görüşlerin Şüra için hazır hale getirilmesi amacıyla özel ihtisas komisyonları oluşturularak Özel İhtisas Komisyonu Raporları düzenlenir.

(2) Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.

Dokümanların gönderilmesi

MADDE 14 - (1) Şüra gündemiyle ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporları toplantıdan en az 10 gün önce üyelere elektronik ortamda gönderilir.

Şüranın çalışma esas ve usulleri

MADDE 15 - (1) Şüra çalışmalarında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır:

a) Genel Kurul; ilk oturumunda Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer.

b) Gündem konularının her biri için üyelerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda çalışma grupları oluşturulur.

c) Üye dağılımında denge sağlanması da dikkate alınarak ilgilileri bilgilendirmek kaydıyla çalışma grupları arasında Genel Sekreterlikçe üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik, grup çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.

ç) Hazırlanan raporlar çalışma grubu başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şüra Genel Kuruluna sunulur. Şüra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.

d) Şüra gündeminde olmayan ve raporlarda belirtilmeyen konular Genel Kurulda görüşülmez.

Çalışma grupları

MADDE 16 - (1) Çalışma grupları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:

a) Her çalışma grubu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç raportör seçer. Şüra gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar.

b) Çalışma grupları çalışmalarını gerekirse alt gruplar da kurarak hazırlanan plan dahilinde yürütür.

c) Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.

ç) Her çalışma grubu, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar; çalışma grubu başkanı, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır.

d) Çalışma grubu başkanları, raporlarını zamanında Şüra Genel Sekreterliğine teslim eder.

e) Divan Başkanlığının sunumuyla Genel Kurulda görüşülen çalışma grubu raporları, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilave veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapılabilmesi için çalışma grubu başkanlarına verilir.

(2) Çalışma grubu başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, imzalanarak toplantı tutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.

Şüra kararlarının kabulü

MADDE 17 - (1) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık tasnif usulüyle yapılır. Oyların eşit olması halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Şüra kararlarının yayımlanması

MADDE 18 - (1) Şüra Genel Kurulunda alınan kararlar Bakan oluru ile Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Şüra kararlarının uygulanması

MADDE 19 - (1) Şüra kararları tavsiye niteliğindedir. Genel Sekreterlik, Şüra kararlarını ilgili birimlere gönderir.

Şüranın sekreterya işleri

MADDE 20 - (1) Şüranın sekreterya işleri Kurul Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 - (1) 8/9/1995 tarihli ve 22398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Şürası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol