Öğretmen Diyarı

İl Özel İdareleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik değişti
 İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Devlet Personel Başkanlığı)'dan:

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Özel idareler hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre iki ana gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; a) (A) grubu il özel idareleri, b) (B) grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada), şeklinde tespit edilmiş ve bu Yönetmeliğe eklenmiştir. Her grup kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrılmış ve tasnif cetvellerinde gösterilmiştir."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) 5 inci maddede belirtilen cetvellere göre tasnif edilen (A) ve (B) grupları ile bu gruplara ait alt gruplara ilişkin Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerinde; a) (A) grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup, b) (B) grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 1 alt grup, olarak tespit edilmiştir."

MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir "(2) Özel idareler kendi alt grupları için belirlenen kadro unvan listesinde yer alan memur ve sürekli işçi kadro unvanları dışında kadro unvanı kullanamaz ve bu unvanlar dışında yeni unvan ihdas edemez."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Kadro Unvanları Listelerinden (I) sayılı listede belirtilen müdür kadro unvanları ile idari birimlerin oluşturulmasında kadro unvanları yetki ve görev mükerrerliğine yer verilmeyecek şekilde tespit edilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve olumlu sicil almak" ibaresi kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. "(2) Mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına atanma ile ilgili hususlar 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir."

MADDE 6 -Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve Maliye Bakanlığına" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 -Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan "Özürlü" ibaresi "Engelli" olarak ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları

YönetmelikAdı - 1

Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ile 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler."

MADDE 9 -Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2: Özel İdareler Norm Kadro Standartları Cetvellerine 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile ihdas olunan ve söz konusu Kararların eki listelerde yer alan özel idarelerin normuna eklenen ekli listede tahsis edildikleri özel idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı kütüğe uygun olarak İl Genel Meclisi tarafından yapılır."

MADDE 10 -Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir. "6360 sayılı Kanunun uygulaması

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve unvanlar itibariyle aşılması durumunda, söz konusu kadrolar bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi çerçevesinde dondurulmuş sayılır." MADDE 11 -Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Bildirim yükümlüğü

EK MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan mahalli idareler memur, sürekli işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi kadro ve pozisyonları ile diğer statülerde istihdam ettikleri personele ilişkin bilgileri İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadırlar."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylar için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim