Öğretmen Diyarı

Proje okullarına geçici görevlendirme ile öğretmen temin edilemez
 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/C maddesindeki; "C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir." hükümlerine atıfta bulunularak öğretmen ve memurların geçici görevlendirmeleri yapılmaktadır.

İL İDARESİ KANUNUNUN 8/C MADDESİNE GÖRE "GEÇİCİ GÖREVLENDİRME" YAPILAMAZ

Halbuki 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/C maddesinde ki söz konusu olan "Geçici Görevlendirme" değil "Yer Değiştirmedir". Bu tür atamalar örneğin güvenlik gerekçesi ile yapılmakta ve gerekçeleri ilgili bakanlığa bildirilmektedir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

Şöyle ki; 31.01.1974 tarihli ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği, 15.06.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla hiçbir mevzuatımızda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hiçbir maddesinde aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş sadece Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8. maddesinde; "EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Geçici süreli görevlendirme şartları" başlıklı Ek 9. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MEVZUATIMIZDA SADECE KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BULUNMAKTADIR

Bu hükümlere göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 8. maddesinde Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme şartları düzenlenmiştir. Bu maddelere göre kurumlar arası geçici görevlendirmenin memurun muvafakatine bağlı olduğu ve görevlendirme süresinin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği, geçici görevlendirmenin yalnız 4. ve daha yukarı derecelerdeki boş kadrolara tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre personelin muvafakati alınmadan, herhangi bir süre belirtilmeden, aynı kurum içinde geçici görevlendirilme yapılması 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesindeki; "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümlerine aykırıdır.

YARGININ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GÖRÜŞLERİ ŞUNLARDIR

Bunun yanında; Edirne İdare Mahkemesinin 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararındaki; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikte bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici Görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır."hükmüne,

Edirne İdare Mahkemesinin 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararındaki; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "aynı kurum içinde geçici görevlendirme" konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere, atamaya yetkili amir onayıyla geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır, idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de geçici görevlendirme işleminin tesisinde, sadece yukarıda belirtilen mahiyette bir kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin memurların yeterliliklerine ve müktesebatlarına uygun olmayan hizmetlerde çalıştırılması gibi sonuçlara yol açan geçici görevlendirmelerden ise kaçınılması gerekmektedir." hükmüne rastlanılmaktadır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME SÜREKLİ BİR HİZMET GÖRDÜRME USULÜNE DÖNÜŞMEMELİ VE AMACI DIŞINDA KULLANILMAMALIDIR DEMEKTEDİR

Devlet Personel Başkanlığının Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkındaki 18/02/2015 tarih 1170 sayılı görüş yazısında; "Geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise Devlet Memurları Kanununun ek 8. maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmektedir." demektedir.

Devlet Personel Başkanlığının Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkındaki 18/02/2015 tarih 1170 sayılı görüş yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

GÖREVLENDİRMELER ZORUNLU HALLERDE YAPILMALIDIR

Bu yargı kararlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olması nedeni ayrıca 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1. maddesindeki; "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." hükümlerine göre geçici görevlendirmelerden kaçınmak ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım, olağanüstü haller ve güvenlik gibi zorunlu hallerde bu tür görevlendirmelere başvurmak gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre proje okullarındaki boş öğretmen kadrolarına geçici görevlendirme yoluyla öğretmen görevlendirilemez.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel


www.memurlar.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim