Öğretmen Diyarı

MEB\'den Yeni Genelge ( 2014 - 4 )

2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Genelgesi (2014-4) yayınlanmıştır.

2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programına ilişkin ilgi genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Programların Bakanlığımza onaylatılması süresi 14 Mart 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

 

Sayı : 38473911/10.06/1009841 08/03/2014

 

Konu: 2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı

 

genelge

2014/4

 

Bakanlığımızca, Temel Eğitimde tüm çağ nüfusunun %100 okullaşmasının sağlanması,

eğitim kalitesinin ön planda tutularak öğrenci başarısının yükseltilmesi,

öğrencilere hizmet veren okullardaki eğitim niteliğinin yükseltilmesi,

sınıf öğrenci sayılarının 30'un altına indirilmesi hedef olarak belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede yatırıma ayrılan sınırlı kaynakların, mahallince elde edilebilecek kaynakların ve her yıl

giderek artan bütçe dışı imkanların daha da artırılmasına paralel olarak,

eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması amacıyla 2014 yılı içerisinde amaç ve

önceliklere uygun olarak mevcut proje stokunu azaltacak şekilde,

devam eden projelerin eğitimin hizmetine verilmesi ve önemine göre yeni projelerin planlanması suretiyle

eğitimde istenilen gelişmeler sağlanacaktır.

 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinde,

il özel idaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç olmak üzere,

yıllık gelirlerinin en az %20'si oranında ilköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir.

Bu hüküm gereğince 76 ncı maddede sayılan gelirler doğrudan ilköğretim ödeneğine ilave edilecek,

ayrıca II Özel idaresi yıllık gelirinin en az %20'si oranında ödenek ayrılacak, bunun artırılması için de çaba sarf edilecektir.

 

2014 yılında Temel Eğitim Yapım Programında yer alan projeler için

Strateji Geliştirme Başkanlığınca Aralık 2013 tarihinde gönderilen ödenekler,

II özel idare bütçesinden 2013 yılından 2014 yılma devreden ödenekler ile

2014 yılı için gönderilen ödenekler dikkate alınarak Valilikler 2014 yılı II Yapım Programı hazırlayacaklardır.

 

2013 yılı Temel Eğitim Yapım Programında olup sözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin

ödenek tutarları toplamı kadar ödenek 2014 yılına yılı ödeneği olarak konulduktan sonra kalan ödenekle

2013 yılı yatırım programında olan ve ihalesi yapılmayan projeler öncelik alınacak ve yine

ödeneği konulması kaydıyla programa yeni proje alınabilecektir.

II Yapım Programına alınacak yeni projeler ile devam eden projelerin proje tutarlarının tamamı kadar

ödenek 2014 yılı ödeneği olarak konulacaktır.

 

Diğer taraftan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile

büyükşehir belediyesi bulunan ve İl Özel idareleri Kaldırılacak olan iller ise kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde yer alan

"6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükşehir belediyeleri

2013 yılında söz konusu il özel idarelerince öz kaynaklan ile gerçekleştirilen eğitim ve

sağlık amaçlı yatırım tutarlarının dörtte üçünden az olmamak üzere,

her derecedeki Devlet okullarının inşaat, bakım ve onarımları ile sağlık yatırım projelerinin

gerçekleştirilmesi için yatırım harcaması yaparlar" hükmüne göre

Büyükşehir Belediyesinde oluşacak bütçe karşılık gösterilerek Valilikçe ek yapım

programı düzenleyerek Bakanlığımız onayına sunacaklardır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusu - Beşevler ANKARA Elektronik Ağ: www.iegb.meb.gov.tr

 

Kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesinin temini için 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre,

arsa temin edilmesini takiben geoteknik raporların ve uygulama projelerinin hazırlanması suretiyle,

etkili ve isabetli planlama yapılması sağlanacaktır. Atıl durumda kalacak ya da bir başka hizmette

kullanmak amacıyla hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir. İliniz özel idaresinde bekleyen geçmiş

yıllardan devreden ödenekler ile bu yıl ayrılan ve gönderilen ödeneklerin 2014 yılı sonuna kadar

eğitim yatırımlarına harcanması için gerekli tedbirler alınacak, 2015 yılma devreden herhangi bir

ödenek/nakit bırakılmamasına özen gösterilecektir.

 

Mevcut eğitim kuramlannm fiziki alt yapı eksikliklerinin ve bakım onanmlannm yanı sıra afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak, geçen yıllarda olduğu gibi, öncelikle birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitim kurumlanndan başlanmak üzere ağırlıklı olarak binaların güçlendirilmesine devam edilecek, gerekmesi halinde hukuki süreçle birlikte güçlendirme uygulamalarına ağırlık verilecektir. Bu kapsamda öncelikle yatılı hizmet veren eğitim kurumlan ve diğer binalar arasında yeni deprem yönetmeliğine göre incelenmeyen ve gerekmesi halinde güçlendirilmeyen eğitim kurumunun kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. Bu amaçla bağış ve yardımları teşvik için yapılan kanuni düzenlemeler ve uygulamaya konulan projeler (Eğitime %100 Destek Projesi) doğrultusunda elde edilen gelirler, yatırım programlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle hedeflere varılması sağlanacaktır.

 

2014 Yılı Yatırım Programında 2008H010040 proje numaralı İlköğretim Okullan+Ek Derslik Projesi ödeneğinin planlanması ve uygulamaya konulması Strateji Geliştirme Başkanlığının 06/02/2014 tarih ve 544284 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuştur.

 

2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler il bazında Devlet yardımı adı altında detay programına bağlandıktan sonra, Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda İl Özel İdareleri bütçelerine aktarılmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri adına gönderilecek ve yerel imkanlarla birlikte onaylı il yapım programı dahilinde kullanılacaktır.

 

2014 Yılı İl Yapım Programlarının 27 Şubat 2014 tarihine kadar e-yatınm sistemine girilerek evrak üzerinden Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığına onaylatılmadan önce Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bütçe disiplini açısından incelenecektir. 27 Şubat 2014 tarihinden sonra büyükşehir statüsündeki illerin İl Özel İdareleri Bakanlığımız eğitim kuramları için bütçelerinde yer alan ödenekten harcama yapmayacaklardır. Özel idarelerden kalan söz konusu ödenekler Bakanlığımız Merkez Saymanlık banka hesap numarasına (TR100000100100000350121008) aktarılacaktır.

 

Valilikler 222 sayılı Kanunun 76 ncı maddesine göre oluşturacakları bütçe ile bizzat II Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak programlarda belirlenen ilke ve politikalar "yerindelik, etkililik ve verimlilik" ile bu genelge ekindeki program hazırlama esaslarına göre 2014 yılı temel eğitim yapım programları; en kısa sürede İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak hazırlanıp, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından e-yatınm sistemi üzerinden bütçe disiplini açısından onay verildikten sonra, 2 örnek ile birlikte ve elektronik ortamda (excel formatmda CD) 07 Mart 2014 tarihinden önce Bakanlığımızca onaylanmak üzere İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığına teslim edilecektir.

 

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

Nabi AVCI 

 

mebpersonel.com

Milli Eğitim Bakanı

Anahtar Kelimeler:
meb den yeni genelge 2014

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol